Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?

Av Steinar Stueflotten (17.06.2018)

Å arbeide praktisk for å bevare habitater og økosystemer som er viktig for fuglene, er ifølge NOFs strategiske plan for 2014 – 2019 en prioritert oppgave for foreningen. En sentral del av dette arbeidet er hvordan vi som organisasjon forholder oss til offentlige høringer.

Hvordan forholder NOF avd. Buskerud seg til offentlige høringer?

Å arbeide praktisk for å bevare habitater og økosystemer som er viktig for fuglene, er ifølge NOFs strategiske plan for 2014 – 2019 en prioritert oppgave for foreningen, les mer her: http://www.birdlife.no/organisasjonen/pdf/strategisk_plan.pdf. Videre skal foreningen øve innflytelse på politiske miljøer, offentlig og andre viktige premissleverandører på sentralt, regionalt og lokalt plan for kunnskapsbasert bærekraftig naturforvaltning. En sentral del av dette arbeidet er hvordan vi som organisasjon forholder oss til offentlige høringer. Erfaring viser at arealplaner ofte kan komme i konflikt med viktige natur- og fugleområder. Derfor er det helt avgjørende at vi som organisasjon aktivt arbeider for å fremme våre synspunkter i alle relevante plansaker der naturverdier står på spill. Likeledes er det viktig at vi bruker vår kompetanse til å kommentere og gi innspill til forslag om endringer i eksisterende verneområder samt forslag om nye. Dette for at vi skal oppnå et best mulig resultat for fuglefaunaen.

For at vi skal kunne påvirke aktuelle plansaker, er det avgjørende at vi er tidlig nok ute og fanger opp forslag til nye reguleringsplaner både i fylke og kommuner. For å sikre at så skjer, har styret i NOF avd. Buskerud nylig sendt ut brev til alle kommunene i Buskerud og bedt om at de bekrefter at vi er oppført på adresselistene deres for høringssaker. Styret ved vår naturvernkontakt Marius von Glahn har prioritert arbeidet med å besvare alle høringssaker som kan ha betydning for fuglelivet. I slike saker er det viktig at vi følger spillereglene og overholder de angitte svarfristene. Det er for sent å komme å klage på resultatet av planarbeidet når arbeidene er igangsatt.  

Vi mottar typisk 10-20 slike høringssaker i året og besvarer gjerne opptil halvparten av sakene. Her er noen eksempler på høringer som vi har besvart nå i april og mai 2018:

  • Oppstart av verneprosess for seks nye skogområder og utvidelse av tre eksisterende naturreservater i Buskerud.
  • Detaljregulering av Gulsvik – Hallingporten i Flå kommune.
  • Detaljregulering for Rv 282 Holmen bru i Drammen.
  • Forslag til grenseendring for Synneren naturreservat og verneforslag for økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen og E16.

Mens følgende saker er i arbeid pt.:

  • Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Bane Nor - Fullskalaforsøket på Mælingen i Ringerike kommune
  • Revisjonsdokument fra NVE for regulering av Uste-Hallingdalsvassdraget.

Det er ikke gitt at vi alltid når fram med våre synspunkter, men jo mer kunnskapsbasert våre forslag og kommentarer er, jo større mulighet har vi til å påvirke. I tillegg til vår egen lokale kunnskap i NOF avd. Buskerud, kan vi også søke hjelp og støtte hos NOF sentralt. I noen saker kan det også være hensiktsmessig å samordne våre kommentarer og innspill med høringssvarene til FNF (Forum for natur og friluftsliv). Dette for at vi skal kunne øve størst mulig påtrykk på de regulerende myndighetene. Arbeid med å besvare offentlige høringssaker er med andre ord et eksempel på godt naturvernarbeid i praksis.

Steinar Stueflotten
Leder NOF avd. Buskerud