Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fylkesvis suppleringsvern – her er forslagene fra NOF Nordland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Fylkesvis suppleringsvern – her er forslagene fra NOF Nordland

Av NOF avd. Nordland (07.01.2019)

Endelig spurte noen oss om å foreslå nye verneområder! Rundt nyttår sendte vi vårt innspill til fylkesmannen. Nå krysser vi fingre og jobber videre med å få flest mulig av dem får en beskyttelse som som naturreservat. Vårt innspill gjelder rundt 30 områder.

Gravand

Marin våtmark er utsatt for stort utbyggingspress, samtidig som verdien for fuglelivet er uvurderlig. Tapet av slike områder må stanses i sin helhet. Nå har NOF avd. Nordland foreslått vern fastsatt ved kongelig resolusjon av de aller mest betydningsfulle områdene. Gravanda (bildet) er en karakterart ved mange av disse. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Rødstilk

I myra finnes det et rikt fugle- og dyreliv, og rødstilken (bildet) hekker gjerne her. Mange organismer har myra som sitt eneste leveområde. Bevaring av myrene er betydningsfullt for å ta vare på biologisk mangfold og for å hindre utslipp av klimagasser. 1/3 av myrene under tregrensen er allerede tapt. I vårt innspill til supplerende verneprosesser har NOF hatt særlig fokus på nettopp våtmark. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Bakgrunn

Miljødirektoratet har bedt fylkesmennene foreslå områder som er aktuelle for de kommende supplerende verneplanene i Norge - les mer om saken og se oppdragsbrevet på regjeringen.no

Fylkesmannen har bedt om innspill fra oss, og vi har plukket ut store og små kremlokaliteter fra hele fylket. NOF har allerede for en tid tilbake spilt inn at IBA’er (Important Bird Areas) må prioriteres. Les NOFs innspill om prioritering av IBA-områder.

Bare rom for de mest sentrale områdene

NOF Nordland har levert en svært nøktern oversikt over fylkets mest sentrale våtmarksområder som har akutt behov for vern. Både nye verneområder og utvidelser av eksisterende verneområder er foreslått, til sammen knapt tretti lokaliteter fordelt på 19 kommuner over hele fylket. Blant områdene vi har plukket ut finnes både strandenger, brakkvannspoller, mudderfjærer, kroksjøer, elver, vann og selvfølgelig myrområder.

Andre viktige momenter angående vern

I vårt innspill understreker vi også viktigheten av at forvaltningsansvaret for de nye verneområdene blir lagt til fylkesmannen. Vi spilte også inn at faktaarkene i Naturbase oppdateres for hver enkelt av lokalitetene vi foreslår, ettersom omtalene ofte er svært mangelfulle angående ornitologiske verdier, og vi vet at Naturbase er en kilde som kommunene kjenner og bruker for eksempel i forbindelse med konsekvensutredninger og planprosesser.

Dette skjer videre

Fylkesmennene har frist til 1. februar til å levere en liste over aktuelle områder i sine fylker. På bakgrunn av forslagene vil Miljødirektoratet legge fram et nasjonalt forslag til områder som kan være aktuelle for vern for Klima- og miljødepartementet innen sommeren 2019. Etter at beslutningen om hvilke områder som skal prioriteres videre er tatt, vil de konkrete verneplanprosessene starte opp.

Bredt engasjement

Dette er en sak som hele NOF-systemet har vært engasjert i – både NOF sentralt, fylkeslagene, lokallagene og engasjerte enkeltmedlemmer har hatt mulighet til å sende inn forslag om å få vernet de viktigste fuglelokalitetene de mener bør gis bedre beskyttelse.

Hvis du skal lese bare ett høringsinnspill om fylkesvis suppleringsvern denne måneden, så bør du velge dette: Her kan du lese NOF Nordlands innspill til fylkesvis suppleringsvern av våtmarksområder

Vårt lokallag i Sør-Salten sendte inn forslag til verneareal fra sitt område få dager etter at fylkeslaget sendte sitt innspill, her kan du lese innspillet fra Sør-Salten.