Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > REFERAT FRA ÅRSMØTE I NOF-ROGALAND
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NOF-ROGALAND

Av Øyvind Gjerde/Martin Eggen (13.03.2013)

Årsmøte på Mostun Våtmarksenter i Stavanger ble en fin opplevelse for de fremmøtte. Her kan du lese sammendraget. Etter årsmøtet holdt Geir Sonerud et flott foredrag om kråker og fellesovernatting på årsmøtet 23. februar.

Kråke

En karakterart ved Mosvatnet, selv om vannet også har mange andre arter å by på! Større bilde

 

STED: Mostun Våtmarkssenter, Stavanger

TID: 23. februar 2013 fra kl. 1600.

 

Det var 21 fremmøtte på årsmøtet. 

 

1. Konstituering.

Til å lede møtet ble valgt Johan Tore Rødland.

Til å være referent ble valgt Øyvind Gjerde.

 

Det var ingen merknader til selve innkallingen, mens det ble stilt spørsmål om valg av dato og ukedag for møtet. Leder Steinar Eldøy gjorde rede for styrets vurderinger av dette, og fremhevet fordelen med lørdag i forhold til tilreisende, samt muligheten til å ha et formøte med de ulike lokallagene.

 

2. Årsberetning 2012.

Årsberetningen for 2012 ble lest opp av Steinar Eldøy. Aktiviteten i foreningen har vært høy, og det har vært en økning i medlemstallet på 30 personlige medlemmer. Foreningen har stilt opp på flere publikumsarrangementer enn i 2011, og dette i tillegg til mer aktiv verving kan ha vært medvirkende til den positive medlemsutviklingen.

 

Noen årstall og mindre skrivefeil i meldingen vil bli rettet opp redaksjonelt.

 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

 

3. Regnskap 2012.

Regnskapet for 2012 ble lagt frem av Elisabeth S. Årsnes. Foreningen har hatt økte inntekter sammenlignet med 2011, og en bare ubetydelig økning i samlede utgifter. Resultatet for 2012 er kr. 56 140 i pluss, og balansen pr 31.12 2012 på kr 694 315.

 

Spørsmål til regnskapet gjaldt blant annet praksis for utbetaling av prosjektmidler til de som gjennomfører prosjekter, noter som ikke fulgte regnskapet da det ble utdelt, muligheten for å få bedre rente på pengene som står i banken, fremtiden for Atlasfondet, og hvorvidt man ut i fra den gode økonomien bør vurdere å honorere medlemmer av styret og Falco-redaksjonen.

 

Når det gjelder prosjektmidler, betales det nå for km kjøring/ bruk av andre reisemidler, diett etter statens satser og inntil kr 4 000 (skattefritt) for den enkelte prosjektmedarbeider. Styret synes det er et poeng at NOF sitter igjen med noe overhead i prosjektene.

 

Notene som var laget til regnskapet ble redegjort for.

 

Styret vil undersøke muligheten for å oppnå bedre rente på bankinnskudd. Det ble foreslått å ta kontakt med mindre banker, som for eksempel Klepp Sparebank.

 

Når det gjelder Atlasfondet, gir vedtektene mulighet til å bruke ikke bare renteoverskudd, men også noe av grunnkapitalen. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke noen midler til en egenandel for NOF til fugletårn i Orreosen, men dette er ikke diskutert enda. Det bør gis påminnelser om fondet både i Falco og på hjemmesiden.

 

Det var ikke stemning for å honorere styremedlemmer/Falco-redaksjon.

 

Vedtak: Regnskapet for NOF Rogaland 2012 godkjennes.

 

4. Vedtektsendringer.

Det var kommet inn to forslag til vedtektsendring når det gjelder funksjonstid for leder i NOF-Rogaland.

 

Jan Kåre Ness hadde foreslått: “Leder i NOF velges for ett år. Sittende leder kan gjenvelges 4 ganger”.

 

Elisabeth S. Årsnes hadde foreslått: “Leder for NOF Rogaland velges for to år av gangen, og maks 4 perioder”.

 

Etter diskusjon trakk Jan Kåre Ness sitt forslag. Elisabeth S. Årsnes sitt forslag fikk 2 ja-stemmer og 18 nei-stemmer, mens 1 stemme var blank. Det ble følgelig ingen endring i dagens valgordning når det gjelder leder. 

 

Steinar Eldøy la frem forslag til vedtektsendringer som følger av vedtak om integrert kontingentinnkreving i NOF, samt forslag til endringer som følge av nåværende praksis i styret når det gjelder møter og styrearbeid (som bruk av telefon- og videokonferanser).

 

Det kom ingen vesentlige innvendinger til disse foreslåtte endringene i vedtektene.

 

Vedtak: Vedtektsendringene som følge av integrert kontingentinnkreving og nye arbeidsmåter i styret, godkjennes. De nye vedtektene legges ut på hjemmesiden.

 

5. Valg.

Valgene til nytt styre fikk følgende utfall:

 

Leder:                         Steinar Eldøy (gjenvalg, 1 år)

Styremedlem: Bjørn Tore Rekve Seim (gjenvalg)

Styremedlem: Sveinung Hobberstad (ny)

 

Martin Eggen, Stein Elling Tofte og John Grønning var ikke på valg

 

Varamedlem:  Øyvind Nyvold Larsen (gjenvalg)

            Varamedlem:  Oskar Kenneth Bjørnstad (gjenvalg)

 

Valgkomite:   Johan Tore Rødland (leder, gjenvalg), Elisabeth S. Årsnes (ny),

                                   Morten Tjemsland (ny)

 

Revisor:         Kjell Morten Jekte

 

Falco-redaksjon: Finn M. Fuglestad (redaktør), Svein Efteland, Ivar Sleveland og Martin Eggen. Her ble alle gjenvalgt.

 

5. Innkomne saker.

 

Det var kommet inn et forslag til styret om å skrive en resolusjon mot oljeboring i nord. Dette ble ikke fremmet for årsmøtet.

 

Styret fremmet forslag om æresmedlemskap i NOF Rogaland for Erling Sømme Kielland. Dette ble vedtatt med akklamasjon.

 

 

Stavanger, 04. mars 2013

Øyvind Gjerde, ref.