Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Vedtekter NOF avdeling Rogaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Vedtekter NOF avdeling Rogaland

(15.03.2013)

Oppdaterte vedtekter med endringer vedtatt på årsmøtet 23. februar 2013

1. Navn

1.1 Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Rogaland. Foreningen for fuglevern.

2. Formål

Foreningens viktigste oppgaver er

2.1 å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

2.2 å fremme interessen for og kjennskapet til fugl, og utvikle forståelse for samspillet i det naturmiljø fuglene inngår som en del av.

2.3 å være bindeledd for fylkets fugleinteresserte.

2.4 å organisere og stimulere til undersøkelser av fugler og fuglelokaliteter i fylket.

3. Styre

3.1 Foreningens styre består av leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.

Det skal også velges 2 vararepresentanter.

3.2 Styret bør, så vidt mulig, være slik sammensatt at de ulike delene av fylket er representert.

3.3 Dersom lederen fratrer sitt verv i valgperioden, fungerer sekretæren som leder fram til årsmøtet.

3.4 Styremøter avholdes når lederen eller 2 av styremedlemmene ønsker det.

3.5 Styremøter kan avholdes som tradisjonelle møter med fysisk tilstedeværelse, som telefonmøter, videomøter eller tilsvarende, eventuelt som en kombinasjon med noen fysisk tilstede og noen på telefon/video.

3.6 Styret er kun beslutningsdyktig når leder pluss minst 3 styremedlemmer/ vararepresentanter deltar. Avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme.

3.7 Utenom ordinære styremøter kan saker behandles skriftlig ved bruk av e-post, telefon eller lignende. Vedtak per e-post forutsetter tilslutning fra leder og minimum 3 styremedlemmer/vararepresentatner eller minimum 5 styremedlemmer/vararepresentanter.

3.8 Det skal føres vedtaksprotokoll for behandlete saker. Viktige saker behandlet ved bruk av e-post tilstrebes referert i ordinære styremøter og innarbeidet i referat fra styremøtene.

3.9 Referat fra styremøter sendes til alle medlemmer av styret, vararepresentantene, samt lokallagene.

3.10 Styretleder representerer foreningen på NOF’s sentrale årsmøte, eller om styreleder ikke har anledning til å delta velger styret en stedfortreder.

4. Tidsskrift og hjemmeside

4.1 Foreningen utgir tidsskriftet Falco. Alle medlemmer som betaler lokalt tillegg (jf. § 8.1) vil motta Falco.

4.2 Tidsskriftet skal utgis minst 2 ganger årlig.

4.3 Tidsskriftet administreres av en redaktør og minst to redaksjonsmedarbeidere som utpekes av styret.

4.4 Foreningen har egen hjemmeside knyttet til hjemmesiden til NOF sentralt. Styret eller den/de som styret utpeker har ansvar for å drifte hjemmesiden.

5. Lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK)

5.1 Foreningen skal ha en lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK).

5.2 Medlemmer i LRSK oppnevnes av styret.

5.3 LRSK velger selv sin leder og sekretær.

5.4 LRSK fungerer som bindeledd mellom observatørene i fylket, Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) og Norsk Faunakomite for Fugl (NFKF).

5.5 LRSK skal samle inn observasjoner fra fylket for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen, og har ansvar for kvalitetskontroll og systematisering av informasjoner som legges inn på Artsobservasjoner (rapporteringssystemet etablert av Artsdatabanken go NOF i samarbeid)

5.6 LRSK vurderer til en hver tid hvilke arter som skal sendes komiteen for godkjenning.

5.7 LRSK skal publisere godkjente observasjoner av sjeldne arter i Falco eller på fylkesavdelingens hjemmeside..

5.8 I tillegg til de artene som krever godkjenning av LRSK, skal komiteen også publisere observasjoner av spesiell interesse for fylket.

6. Valgkomite og revisor

6.1 Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer

6.2 Valgkomiteens leder og øvrige medlemmer velges av årsmøtet. Styret fremmer forslag om medlemmer til valgkomite for årsmøtet.

6.3 Valgkomiteen har som oppgave å fremme forslag til nytt styre og nye vararepresentanter.

6.4 Valgkomiteens innstilling skal hvert år leveres styret slik at den kan kunngjøres innen rimelig tid før årsmøtet.

6.5 Foreningen skal ha en revisor som velges av årsmøtet. Styret fremmer forslag om revisor for årsmøtet.

6.6 Ingen av de som velges til verv under paragraf 6 kan samtidig sitte i styret.

7. Valg

7.1 Leder velges særskilt på årsmøtet for ett år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år. Vararepresentanter og valgkomite velges for ett år. Alle representantene kan gjenvelges.

7.2 Valgkomiteens forslag til nytt styre og vararepresentanter, samt styrets forslag til valgkomite og revisor kunngjøres sammen med årsmøteinnkallingen.

7.3 Alle kandidater til styret skal bekjentgjøres sammen med valgkomiteens innstilling. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen innen 1.januar.

8. Medlemskap

8.1 Enhver som er enig i foreningens formål kan bli medlem. Alle som betaler kontingent og som er bosatt i Rogaland samt de som er bosatt utenom Rogaland og betaler lokalt tillegg for Rogaland, regnes som medlemmer i NOF avdeling Rogaland

8.2 Foreningen har følgende medlemskategorier:

− Seniormedlem (over 18 år)

− Juniormedlem (18 år eller yngre)

− Familiemedlemskap (familiemedlemmer innen samme hussatand som et senior-/juniormedlem)

8.3 Årsmøtet kan etter enstemmig innstilling fra styret utnevne enkeltpersoner til æresmedlem.

8.4 Medlemmer som tross purring ikke betaler skyldig kontingent blir strøket av medlemslistene.

9. Kontingent

9.1 Kontingentinnbetaling skjer til NOF sentralt. Kontingentsatsene vedtas sentralt med unntak av et lokalt tillegg som fastsettes lokalt på fylkesnivå.

9.2 Lokalt tillegg til kontingenten fastsettes av styret i fylkesavdelingen.

9.3 Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

10. Årsmøtet

10.1 Styret innkaller til årsmøte i løpet av årets tre første måneder med minst tre ukers varsel. Innkalling kunngjøres i Falco og/eller på foreningens hjemmeside.

10.2 Forslag til valg og saksliste bekjentgjøres sammen med årsmøteinnkallingen.

10.3 Kun betalende medlemmer pr. 31.12 i beretningsåret har stemmerett på årsmøtet.

10.4 Avgjørelser treffes med simpelt flertall. Unntatt herfra er vedtektsendringer (jf.paragraf 13.1)

10.5 Faste poster på årsmøtet skal være:

− Godkjenning av årsmøteinnkallingen.

− Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.

− Årsmelding.

− Regnskap.

− Valg nevnt under paragraf 7.

11. Lokallag

11.1 Grupper av medlemmer kan slutte seg sammen til lokallag med eget styre

og egen økonomi.

11.2 Nye lokallag skal godkjennes av fylkesstyret, og lover for slike lokallag må

ikke stå i strid med formålsparagrafen til fylkesavdelingen.

11.3 Lokallagene skal avgi skriftlig årsmelding og regnskap til fylkesavdelingen.

11.4 Medlemmer av fylkesavdelingen blir automatisk medlemmer av det lokallag de naturlig sokner til.

12. Økonomi

12.1 Foreningen fører nøyaktig regnskap som kontrolleres av revisor.

13. Vedtektsendringer

13.1 Endringer i vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

13.2 Blanke stemmer regnes ikke som avgitte stemmer.

13.3 Forslag til vedtektsendringer skal kunngjøres sammen med årsmøteinnkallingen.

14. Oppløsning

14.1 Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom vedtak om slikt fattes ved to på hverandre følgende ordinære årsmøter med minst 2/3 flertall.

14.2 Ved en eventuell oppløsning tilfaller alle foreningens eiendeler Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern.

Vedtektene ble siste gang revidert på årsmøtet 23.februar 2013.