Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Årsmøte på Kvassheim fyr 26. februar 2011
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Årsmøte på Kvassheim fyr 26. februar 2011

Av Martin Eggen/Steinar Eldøy (05.03.2011)

26. februar møtte 23 medlemmer opp på årsmøte på Kvassheim fyr. Tradisjonen tro ble årsmelding gjennomgått, valg og andre nødvendigheter foretatt. Etterpå fikk de oppmøte høre et engasjerende foredrag om viper av Ingvar Byrkjedal. Kvelden ble avsluttet med felles bespisning, og maten fikk vi levert fra Jærgården like ved.

NOF Rogalands yngste medlem

NOF Rogalands yngste medlem heter Siri Ann. Her sammen med sin mor Torborg Berge. Vi oppfordrer alle til å melde inn familiemedlemmer i NOF! (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

En redaktør takker for seg

Svein Efteland ble takket så mye for en kjempeinnsats som redaktør i Falco de siste ni årene. Under hans ledelse har Falco stadig blitt bedre, og vært fylt med mye spennende stoff. Finn M. Fuglestad tar over som redaktør fra neste nummer av Falco. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Sentrale personer

Ingvar Byrkjedal holdt et spennende og faglig sterkt foredrag om vipe. NOF Rogalands leder Steinar Eldøy (til venstre) loste som vanlig årsmøte vel i havn. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Årsmelding 2010 for NOF avd. Rogaland

MEDLEMMER

NOF avd. Rogaland hadde 307 personlige medlemmer pr. 31. desember 2010, mot 309 i 2009. Det innebærer en reduksjon på to personlige medlemmer fra i 2009. Av de 307 personlige medlemmene var 42 familiemedlemmer, mot 48 i 2009. I tillegg kommer 15 betalende offentlige institusjoner. Kontingenten har vært kr 250 for hovedmedlemmer, kr 100 for juniormedlemmer (under 20 år) og kr 30 for familiemedlemmer/støttemedlemmer uten tidsskrift.

 

STYRE, KOMITÉER OG UTVALG M.V.

Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Steinar Eldøy, sekretær Martin Eggen, kasserer Helge Øglænd, styremedlemmer Kari Foyn, John Grønning og Jan Kåre Ness, og vararepresentanter Oskar Kenneth Bjørnstad og Øyvind Nyvold Larsen. Det har vært avholdt fire styremøter i beretningsåret (tre i 2010 og ett i februar 2011). I tillegg har internett vært benyttet aktivt for kommunikasjon innen styret mellom styremøtene.

Falco-redaksjonen har bestått av Svein Efteland (redaktør), Jan Kåre Ness (bildeansvarlig), Gunnvor B. Krone og Martin Eggen. Frank Steinkjellå har dessuten vært engasjert for å ta seg av den tekniske sammenstilling (layout). Falco ble som foregående år trykket i farger, og 2010 årgangen er utgitt med fire hefter.

Revisor har vært Kjell Morten Jekteberg.

Valgkomiteen har hatt følgende sammensetning: Elisabeth S. Årsnes (leder), Johan Tore Rødland og Jarl Skrunes. 

Æresmedlem. Foreningen har for tida ett æresmedlem - Svein Efteland.

LRSK (den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen) har i 2010 bestått av John Grønning (sækretær) og Fredrik Kræmer. Kjell Ruud Mjølsnes trakk seg fra LRSK våren 2010, og kapasiteten til komiteen har vært noe begrenset. Styret har diskutert opplegget for LRSK, og legger opp til å utvide komiteen med flere medlemmer og prøve å få en bedre fordeling av oppgavene. Flere aktuelle kandidater er identifisert. Det samarbeid NOF sentralt har inngått med Artsdatabanken om registrering av fugleobservasjoner i en egen nasjonal database for artsobservasjoner brukes aktivt av mange i Rogaland, og en vesentlig del av arbeidet til LRSK består i kvalitetssikring og systematisering av det som legges inn på artsobservasjoner. John Grønning deltok på et faunistiske seminar (med fokus på artsobservasjoner) i Bergen i januar 2011.

Forum for naturvern og friluftsliv i Rogaland

NOF avd. Rogaland deltar sammen med andre naturvern- og friluftslivsorganisasjoner i Forum for naturvern og friluftsliv (FNF), som nå koordineres av Naturvernforbundet i Rogaland. Formålet med forumet er å samordne uttalelser og engasjement i tilknytning til ulike høringssaker som angår naturvern og friluftsliv i fylket. Martin Eggen representerer NOF i dette samarbeidet med Øyvind Gjerde som vararepresentant. FNF arrangerte i november et seminar med fokus på småkraftverk og vindkraft på Utsira, og der deltok Martin Eggen, Øyvind Gjerde, Steinar Eldøy og Espen Sundet Nilsen (leder i Stavanger og omegn lokallag) fra NOF.

 

ØKONOMI

Fylkesavdelingens økonomi er god, med en samlet beholdning på vel kr 580.000 (inkludert atlasfondet). NOF avd. Rogaland ble i 2010 tildelt totalt kr 78.000 i Viltfondsmidler til følgende prosjekter: Gåse- og svaneundersøkelser (kr 23.000), myrrikse (kr 25.000), rovfugltrekk (kr 20.000) og havørnprosjektet (kr 10.000). Til havørnprosjektet mottok vi i tillegg kommunale midler på til sammen kr 25.000, samt kr 10.000 fra Statoil. Til registrering av oljeskadet sjøfugl mottok vi kr 60.000 fra Direktoratet for naturforvaltning via NINA (Norsk Institutt for Naturforskning). Foreningen mottok kulturmidler (gunnstønad) fra Rogaland fylkeskommune på vel kr 9.500.

 

ATLASFONDET

Styret i Atlasfondet har bestått av Steinar Eldøy (leder), Martin Eggen, Helge Øglænd, Svein Efteland og Kjell-Ove Hauge. På grunn av lav rente på innestående midler var avkastningen fra fondet fremdeles lav, og det ble ikke delt ut midler fra fondet i 2010.

 

PROSJEKTER

Havørnprosjektet. Kjell-Ove Hauge har vært prosjektleder for havørnprosjektet. Prosjektet er en del av det landsomfattende Prosjekt Havørn, som ble startet i 1975. Fra et bestandsanslag på 8-10 par i 1998 vokste bestanden til 40-45 par i 2009, og for første gang siden oppstart ble det i 2010 registrert en nedgang i antall territorier. Bestandsestimatet for 2010 var på 35-40 par.

Tellinger av trekkende rovfugler ble videreført i Sør-Rogaland i 2010. Det ble i 2010 kun foretatt noen få tellinger på Lassaskaret innenfor Brusand, og det meste av tellingene ble gjennomført lenger sør på tellepunkter i Dalane. Tellingene ble koordinert av Kjell Ruud Mjølsnes.

Gåse- og svaneprosjektet

Tellinger av rastende og overvintrende svaner og gjess på Jæren har igjen blitt videreført som et NOF prosjekt med støtte fra viltfondet i 2010, og Martin Dagsland var hovedansvarlig for gjennomføringen av tellingene. Overvåkning av hekkebestanden av grågås (Sjernarøyane) ble videreført som tidligere år av Kjell Ove Hauge. I 2010 ble ansvaret for tildeling av midler til gjess overført fra fylkesmannen til Rogaland fylkeskommune, og vi fikk totalt kr 23.000 i tilskudd til tellingene. Resultatene både fra Jæren og Sjernarøyane inngår i nasjonale registreringer av grågjess som samordnes av NINA.

Myrrikseregistrering. Kjell Ruud Mjølsnes hadde ansvar for å koordinere registreringer av myrrikse på potensielle hekkeplasser i fylket i 2010.

Oljeskadde sjøfugler. NOF avdeling Rogaland har inngått en avtale med NINA om gjennomføring av registrering av sjøfugler som driver i land på strendene (Beached Birds Survey), med spesiell fokus på lomvi. Kjell Ruud Mjølsnes har organisert registreringene, som ble startet opp i 2009. Foreningen mottok kr 60.000 til dekking av utgifter i forbindelse med registreringene i 2010. Registreringene inngår i et internasjonalt opplegg for overvåkning av miljøkvalitetsmål for Nordsjøen.

Fugletårn i Orreosen

NOF avdeling Rogaland sendte i samråd med Ingvald Erga (grunneier) i mai 2009 et brev til fylkesmannen med forslag om et samarbeid med tanke på oppsetting av et fugletårn (eller ”hide”) i Orreosen, og 8. oktober 2010 deltok leder sammen med Ingvald Erga og en representant fra fylkesmannens miljøvernavdeling på en befaring for å diskutere saken nærmere. Fylkesmannen ga etter dette dispensasjon til NOF avdeling Rogaland for å sette opp et fugletårn. Vi har hatt kontakt med arkitekt (Tormod Amundsen) for å få utformet skisser for et fugletårn, og har også søkt Rogaland fylkeskommune om økonomisk støtte (RUP-midler) til realisering av prosjektet. Det gjenstår ennå mye arbeid med planlegging og også avklaring av formaliteter.

 

HØRINGSSAKER/KLAGESAKER

Foreningen er høringsinstans, og mottar saker til uttalelse både fra kommuner, fylker og via NOF sentralt fra sentrale myndigheter. Uttalelser er avgitt både gjennom Forum for naturvern og friluftsliv (FNF) og som egne uttalelser. I 2010 er det blant annet gitt ganske omfattende høringsuttalelse til forslag om forvaltningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde. Fylkesavdelingen medvirket også til at NOF sentralt sendte en klage til ESA når det gjelder mangelfulle konsekvensutredninger og behandling knyttet til godkjenning og tildeling av statsstøtte til Høg-Jæren Vindkraftverk. Fylkesavdelingen har etablert en egen fuglevernsgruppe som nå koordineres av Martin Eggen. Gruppens medlemmer har fordelt oppgaven med å følge med på saker i forskjellige kommuner, med særlig fokus på nydyrkingssaker. Det er sendt høringsuttalelse i flere slike saker, og to tillatelser gitt av kommunene (Klepp og Hå) har også blitt påklaget til fylkesmannen, som i begge tilfeller tok klagene fra NOF til følge og omgjorde dyrkingstillatelsene.

 

MEDIEKONTAKT

Foreningen har i året som har gått vært aktiv i media flere ganger, bl.a. intervju på NRK lokalradio og NRK lokal TV om forvaltningsplanen for Jærstrendene og vannsport i fuglefredningsområdene, om stare og gråspurv på hustak i NRK lokalradio, på TV Vest om Beached Birds Survey, samt ulike oppslag i flere lokalaviser.

 

HJEMMESIDE

Etter å ha vurdert ulike løsninger, gikk styret inn for at en hjemmesideløsning for avdelingen skulle baseres på en løsning NOF sentralt planla. Det har tatt lang tid å få dette til, men løsningen var endelig på plass i 2010. Vi har nå fått en hjemmeside som er bygget opp etter tilsvarende mal og kobling til NOF’s hjemmeside (www.birdlife.no/rogaland).

 

LOKALLAGSAKTIVITET

Fylkesavdelingen har fire lokallag: Haugaland lokallag, Stavanger og omegn lokallag, Jæren lokallag og Dalane lokallag.

Haugaland lokallag

Det er registrert 46 medlemmer i Haugaland lokallag hvorav 4 familiemedlemmer i 2010. Det er en økning på 4 medlemmer forhold til 2009. Lokallaget arrangerte 8 møter, og i snitt var det 12 deltakere (8-19) på hvert møte. Av de 7 turene som var planlagt, er 5 dagsturer (inklusiv nyttårskryss) gjennomført. Overnattingstur til Seljestad 21.-22. mai ble avlyst grunnet snøforholdene, og turen med gjester fra Stavanger den 28. august avlyst p.g.a manglende interesse; Nyttårskryss (4 lag), Tysværtur (4 deltagere), Kvitsøy (3 deltagere), den tradisjonelle turen til Taravika - Åkrasanden (11 deltagere) og en tur til Sveio (7 deltagere). To styremøter ble gjennomført i løpet av året. Økonomien er tilfredsstillende. Aktiviteter som medlemmene har drevet med gjennom året er; fuglekikking, trekktellinger, ringmerking (Karmøy Ringmerkingsgruppe), fuglekasseprosjekter, takseringer, foto m.m.

Stavanger og omegn lokallag

Stavanger og omegn lokallag hadde 133 medlemmer hvorav 15 familiemedlemmer ved utgangen av 2010. Dette er en økning på 2 medlemmer fra året før. Det ble arrangert 7 medlemsmøter i 2010. Alle møtene ble avholdt på Malmheim skole i Sandnes kommune. Fremmøtet har vært rimelig bra, og variert fra 12 til 25 deltakere. Det ble arrangert fem ekskursjoner i 2010. Inntektene kommer fra lotteri og salg av kaker, kaffe og brus på møtene samt lotteri på julemøtet. I tillegg deltok lokallaget med stand på Naturdagene 2010 ved Stokkavannet 17. og 18. april. Stavanger Friluftssenter stod bak arrangementet som ble besøkt av 1450 naturinteresserte. Lokallaget er i tillegg med i Stavanger FNF som er under oppbygging. Mange av lokallagets medlemmer var aktivt med i flere av fylkesavdelingens prosjekter og i ulike ringmerkingsaktiviteter (Jæren Ringmerkingsgruppe).

Jæren lokallag

Lokallaget hadde 54 medlemmer hvorav 10 familiemedlemmer i 2010. I 2009 var det 58 medlemmer i lokallaget. Det har vært arrangert 7 medlemsmøter i lokallaget pluss en vandretur i lokalmiljøet. Frammøtet på møtene var bra. Lokallaget satsa stort og henta Klaus Dichmann frå Danmark til marsmøtet. Det var et fellesmøte med de andre lokallagene, og fylkesavdelingen dekka reisekostnadene for foredragsholderen. Alle møtene har vært holdt på Bryne Mølle. Mange av medlemmene er aktivt med i forskjellige NOF-prosjekt, samt ringmerking under Jæren Ringmerkingsgruppe. 

Dalane lokallag

Lokallaget hadde 56 medlemmer ved utgangen av 2010. Av disse er 42 hovedmedlemmer og 14 familiemedlemmer. Dette er en økning på 2 hovedmedlemmer i forhold til 2009. Lokallaget har egen hjemmeside på internett som oppdateres fortløpende med informasjon om aktiviteten i lokallaget. Det har i 2010 vært 9 medlemsmøter, inkludert årsmøtet i januar. Oppmøtet på medlemsmøtene har de siste årene vært stabilt, men aktiviteten har vært noe større i 2010 enn de foregående år. Møtene ble første del av året avholdt i Egersund rådhus, deretter flyttet til NAV kantina. Årets siste møte ble avholdt i Rådhusets kantine. Det ble arrangert fem ekskursjoner. Aktiviteten ved Eigerøy fuglestasjon var meget bra i 2010. Stasjonen var bemannet 56 dager. Det er økning på 9 dager. Bemanningen fordelte seg på 35 dager i første halvår og 21 dager i andre halvår. Foreningen bisto med å få på plass en utstilling på Eigerøy fyr.