Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Stopp nedbyggingen av kystlyngheia ved Kvithei!
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Stopp nedbyggingen av kystlyngheia ved Kvithei!

Av Martin Eggen/Emily Halvorsen (16.04.2011)

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Rogaland mener den planlagte nedbyggingen av Kvithei i Sola kommune må stoppes. Vi reagerer også på at området blir avsatt til boligformål enda kommunens egen informasjon sier at dette er et særdeles viktig naturområde, og at man har minimal kunnskap om de konkrete verdiene. Dette er ikke forenlig med Naturmangfoldlovens prinsipper. Vi tok derfor intiativ til en felles uttalelse mellom flere natur- og friluftslivsorganiasjoner i fylket.

Steinskvett

En av hekkeartene i Kvithei er steinskvetten. (Opphavsrett: Martin Eggen) Større bilde

Stavanger, 15.04.2011

Høringsinnspill til kommuneplan for Sola kommune  2011-2022

FNF-Rogaland har følgende kommentar til arealdelen, samfunnsdelen punkt 5.13.8, og Robust lokalsamfunn ROS og konsekvensvurdering punkt 5.4.4.1:

FNF-Rogaland ser med bekymring på at Sola kommune har planer om å gjennomføre boligutbygging på Kvithei ved Hålandsmarka til tross for egne innrømmelser om manglende kunnskap. Jfr. planens Kap 5.9 ‘’stort behov for å oppdatere og kvalitetssikre denne kartleggingen…’’ Siden vedtak av nåværende kommuneplan har ny informasjon fremkommet. Flere rødlistearter har blitt observert i området (bla. stær, storspove, tornirisk, orkide, salamander) og vi fått flere nye lovverk og direktiv. Naturmangfoldloven (NML)  med sitt føre var prinsipp, krav til vurdering av samlet belastning, og krav om tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er grunn nok til at kommunen må revurdere planene sine.

Per i dag følger ikke planforslaget NML §7 der det stilles krav til vurderinger etter lovens §§8-12. Uten disse vurderingene er saksbehandlingen mangelfull og vil gjøre et vedtak om Kvithei ugyldig.

Plan- og bygningsloven (PBL), som skal anvendes samtidig og vektlegges likt med NML, gir føringer for hensynssoner og avbøtende tiltak for bl.a. truede arter og naturtyper. Ved en utbygging av Kvithei kan det være vanskelig å gi salamanderpopulasjonen og andre sårbare arter en tilstrekkelig hensynssone. Det er trist å se at drenering av myra allerede er igangsatt før det foreligger en grundig evaluering av området og om hensynssoner og andre tiltak i det hele tatt er mulig.  Dette inngrepet truer nå det mange mener er et unikt område i regional og nasjonal sammenheng. Dreneringen av myra må stanses umiddelbart.

For å få en riktig evaluering av samlet belastning i kommunen må Kystlyngheieområdet på Kvithei sees i sammenheng med den storstilte Jåsundutbyggingen. Jåsund og Kvitheiområdet har de største forekomstene av sammenhengende kystlynghei i Sola kommune. Jåsund bygges nå ut og på Kvithei risikerer vi en bit-for-bit nedbygging. Kystlynghei er en truet naturtype i Vest-Europa og Norge har blitt gitt et særlig forvaltningsansvar og tilhørende forpliktelser. Vi kan ikke skjønne annet enn at ved å bygge ut Kvithei, i tillegg til Jåsund, forsømmer Sola kommune Norges ansvar for bevaring av kystlynghei i Europa. Regjeringen har pekt ut Kystlynghei som en utvalgt naturtype (NML §52) og en tiltaksplan er allerede på plass. 

Vi reagerer også på evalueringen av forslaget om endring fra LNF til samferdselsanlegg, dvs. ny adkomstvei til Kvithei boligområde. Evalueringen har liten troverdighet når vi vet at kunnskapen om området er minimal. Som nevnt, bekrefter kommunen dette selv i tillegg til at lokalkunnskap nå avkrefter flere punkt i evalueringen. Vi ber om at denne tilsidesettes.

Dersom planene opprettholdes bør det gjennomføres en grundig konsekvensutredning i hht plan- og bygningslovens bestemmelser, herunder PBL §4 og forskrift for konsekvensutredning §§3 og 4b. For å ivareta interessene best mulig ber vi om at en slik utredning gjøres i felten, av et uavhengig, velrennomert, navngitt firma og i samarbeid med Arkeologisk museum.

Norsk Botanisk Forening Rogalandsavd., Sørmarkas venner, Norsk Ornitologisk Forening Rogaland og Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland står bak denne uttalelsen fra

FNF-Rogaland. Andre FNF organisasjoner sender egne kommentarer direkte.

Sola kommune har nå mulighet til å revurdere utbyggingsplanene og heller omregulere Kvithei til friområde. Vi utfordrer kommunen til å gå foran som et eksempel og vise at selv i en kommune med store LNF arealer er hver liten bit viktig både for naturmangfold, kultur, friluftsliv, folkehelse og et robust lokalsamfunn.

Med vennlig hilsen

Emily Halvorsen

Koordinator

Vern av Kvitheis Facebookside med mye informasjon

emneord Emneord: kystlynghei