Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Fuglelokalitet i Hemne truet av utfylling
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Fuglelokalitet i Hemne truet av utfylling

Av Bjørn S. Tanem (10.11.2016)

Aquagen AS på Kyrksæterøra ønsker å utvide sitt anlegg ved å fylle opp areal i sjø. Hensikten er å kunne utvikle et større landanlegg med tilkomst fra sjø. NOF har via sitt lokallag i Hemne sendt et høringssvar som påpeker at den planlagte utfyllingen kan ha flere negative konsekvenser for det rike artsmangfoldet av fugl i området som omfattes av planen.

Havelle

Vessøra er en viktig overvintringslokalitet for havelle. (Opphavsrett: Jan Ove Bratset) Større bilde

Vessøra i Hemne omfattes av reguleringsplanen for tiltaket. Området har et rikt artsmangfold av fugl, med en rekke registreringer av arter på rødlista. I sitt høringssvar redegjør Hemne lokallag nærmere for det rike fuglelivet i Vessøra og trekker særlig fram at kombinasjonen av elveutløpet, tangsonen og spillvannkilden lenger ute skaper gode forhold, spesielt for overvintrede fugler. En utfylling som beskrevet i planprogrammet for tiltaket vil gi flere uheldige konsekvenser for fugl:

  • En viktig rasteplass og matsøkingslokalitet for trekkende vadefugler som hekker forsvinner. Deriblant rødlistede storspove og vipe.
  • Overvintrede andefugler og dykkere som har tilhold omkring elveutløpet og i tangsonen blir bortdrevet.
  • 1-2 par hekkende ærfugl mister hekkeplassene sine.

Avslutningsvis peker NOF Hemne Lokallag på avbøtende tiltak som kan begrense skaden for fugl i området.

Lenker

Forslag til planprogram
Uttalelse fra NOF Hemne lokallag