Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Årsmøtereferat NOF-ST 2010
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Årsmøtereferat NOF-ST 2010

Av Andreas Winnem (16.08.2010)

NOF Sør-Trøndelag arrangerte årsmøtetur til Kråkvåg og Storfosna helgen 9.-11. april 2010. Årsmøtet ble avholdt lørdag kveld. Nedenfor følger årsmøtereferatet.

 

Sted: Kråkvåg

Tid: 10.04.2010 kl 1900

1.1 Åpning

Det var 14 registrerte deltagere til stede på årsmøtet. Leder Andreas Winnem ønsket alle fremmøtte velkommen.

1.2 Valg av referent

Rolf Sandven ble foreslått og valgt som referent.

1.3 Valg av ordstyrer

Andreas Winnem ble foreslått og valgt som ordstyrer.

1.4 Valg av tellekorps

Per Willy Bøe + Emil Krokan ble foreslått og valgt som tellekorps.

1.5 Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden

Det var ingen kommentarer eller forslag til endringer til årsmøteinnkalling og dagsorden.

2.1 Årsberetning for NOF-ST 2009

Ordstyrer gikk gjennom årsmeldingen for NOF-ST 2009 som var sendt medlemmene før årsmøtet. Beretningen ble ikke gjennomgått i detalj på møtet. Det ble ikke stilt spørsmål eller fremmet kommentarer til årsberetningen, som derved ble tatt til etterretning.

2.2 Regnskap for 2009

Andreas Winnem gikk gjennom regnskapet for 2009, som ble gjort opp med et overskudd på ca. 30.500. Årsakene til det relativt store overskuddet skyldes i hovedsak telleoppgaver i verneområder i regi av Statens Naturoppsyn som administreres av fylkeslaget mot betaling.

For øvrig var det ingen spesielle spørsmål eller kommentarer til regnskapet som derved ble godkjent.

2.3 Forslag til budsjett for 2010

Winnem gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2010. Det er forventet mindre tilskudd til telling i verneområder enn i 2010, idet noe av tellingen utføres av aktører med eget firma, der betalingen ikke går gjennom fylkeslaget. Det er satt av midler til lokallagene som kan søke om støtte etter behov.

For øvrig ventes ikke større endringer i inntekter og utgifter i forhold til regnskap 2009.

2.4 Årsberetning fra utvalg og komiteer

Ordstyrer viste til årsberetninger fra komiteer og utvalg som var utsendt i forbindelse med årsmøtet. Det var ingen spørsmål eller kommentarer til beretningene.

2.5 Kontingent for 2010

Styret foreslo at medlemskontingenten ble holdt uforandret for 2010, noe som årsmøtet gav sin tilslutning til.

2.6 Valg

Styret har i 2009 fungert som valgkomite og foreslo følgende kandidater til de ulike styrevervene:

Leder: Andreas Winnem (velges for 1 år)

Styremedlem: Lorentz Noteng (ikke på valg)

Styremedlem: Rolf B. Sandven (velges for 2 år)

Styremedlem: Thomas Kvalnes (velges for 2 år)

Styremedlem: Morten Martinsen (ikke på valg)

Styremedlem: Kjell Larssen (velges for 2 år)

Revisor: Rolf Jensås (velges for 1 år)

Valgkomité: NN (velges for 2 år)

Valgkomité: NN (velges for 1 år)

Det var ikke innkommet andre forslag på kandidater og det ble heller ikke fremmet benkeforslag på møtet, og kandidatene ble således valgt i henhold til styrets forslag. Det nyvalgte styret fikk også fullmakt av årsmøtet til å fungere som valgkomite i 2010.

3.1 Årsberetning for lokallagene

NOF Sør-Trøndelag har følgende aktive lokallag: Fosen lokallag, Hemne lokallag, Orkla lokallag og Trondheim lokallag. Ordstyrer henviste til årsberetningene for lokallagene som var utsendt før årsmøtet, men gjennomgikk ikke disse i detalj. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til årsberetningene.

4.1 Årsberetning for Trøndersk Natur

Det er utsendt to utgaver av Trøndersk Natur i 2009, vol.2 2008 og vol. 1 2009. Ansvarlig redaktør har vært Trond Haugskott. Andreas Winnem orienterte videre om kostnadsfordelingen mellom NOF S-T og NOF N-T. Det var for øvrig ingen spørsmål eller kommentarer til årsberetningen som derved ble tatt til etterretning.

5.1 Årsmøtesak: Endring i vedtektene

Paragraf 3.2 i foreningens vedtekter vedrørende fylkeslagenes representasjon på Landsstyremøte foreslås endret. Landsstyret eksisterer ikke lenger og paragrafen foreslås derfor fjernet. Winnem gikk gjennom ordlyden i den aktuelle paragrafen, og årsmøtet gav sin enstemmige tilslutning til styrets forslag.

Møtet ble hevet og etterfulgt av en velsmakende fellesmiddag. Takk til kokk og kjøkkenhjelpere! Kvelden ble kronet med et interessant foredrag av Einar Kongshaug, med bilder og fra en reise til Kazakhstan. Foredraget gav et godt inntrykk av folkeliv, kultur, fugleliv og botanikk fra et reisemål de færreste av årsmøtedeltakerne hadde besøkt.

 

Vikhammer, 12.04.2010

Rolf Sandven, referent