Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > SEAPOP arbeid på Rauna i 2014
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

SEAPOP arbeid på Rauna i 2014

Av Knut Olsen (28.11.2014)

SEAPOP (avledet av den engelske termen for sjøfuglbestander – seabird populations) er et helhetlig og langsiktig overvåkings- og kartleggingsprogram for norske sjøfugler. Målet med dette prosjektet er å fremskaffe og vedlikeholde grunnleggende kunnskap om sjøfugl for å bidra til en bedre forvaltning av disse marine miljøene. Spesiell fokus rettes mot innhenting av data som gjør det mulig å modellere effekter av menneskets inngrep og skille disse fra det som primært skyldes naturlig variasjon. Det er NINA som administrerer prosjektet, men NOF Vest-Agder utfører feltarbeidet på Rauna, samt i følgende tre sjøfuglkolonier i Mandal: Klovholmene, Storøy og Slettingen.

Rauna sett fra nordøst

Rauna sett fra nordøst (Opphavsrett: Knut Olsen) Større bilde

2014 var det syvende sesongen med SEAPOP arbeid i sjøfuglkolonien på Rauna utenfor Lista. Det er bare artene storskarv, ærfugl, sildemåke og gråmåke som blir fulgt opp av dette prosjektet.

 

Årets sesong var god for storskarven (underarten mellomskarv). Det var 253 bebodde reir og det ble produsert mer enn 500 flygedyktige ungfugl. Bestanden av mellomskarv på Rauna har ligget nokså stabilt på 200-250 hekkende par de siste 8 årene.

 

Ærfuglen på Rauna er i nedgang. Det ble ikke tellt reir av denne arten i 2014, men antall reir ligger trolig på samme nivå som de to foregående årene (ca. 350). Ærfuglbestanden på Rauna var på topp i 2008 med 529 reir. I Farsund kommune som helhet er det enda sterkere nedgang i ærfuglbestanden. Antall hanner tidlig i hekkesesongen telles årlig i hele kommunen, og bestanden var på topp i 2003 med hele 1570 hanner. De siste tre årene har antallet ligget på 550-670 hanner, mer en 50% reduksjon.  Ærfuglens hekkesuksess ble estimert på samme måte som vi har gjort de siste 27 årene: Etter at hovedtyngden av reir har klekt så telles alle ungekull på sjøen mellom Lomsesanden og Jølle (langs Listastrendene). Denne øvelsen gjentas så ca. 1 ½ måned etterpå, når de aller fleste ungene har vokst seg store. I 2014 hadde vi kun 273 unger på den første tellingen, mens vi hadde 199 unger på den siste tellingen. Stor spredning i klekketidspunkt også denne sesongen må nok ta skylden for det lave antallet små unger på vannet.

 

Sildemåke bestanden er også halvert på Rauna: Fra omkring 4000 par rundt årtusenskiftet til rundt 2000 par de siste tre årene. Hekkesuksessen i form av flyvedyktige ungfugl har vært svært variabel, og 2014 sesongen må betegnes som en middels sesong med i underkant av 1200 ungfugl på vingene.

 

Gråmåken har en stabil populasjon på Rauna med omkring 300 hekkende par. Hekkesuksessen er også gjennomgående god, så også i 2014 med ca. 270 flyvedyktige ungfugl.

 

I tillegg til overvåking av populasjon og hekkesuksess så omfatter SEAPOP programmet:

  • Årlig voksenoverlevelse ved hjelp av fargeringmerking.
  • Rekruttering, ungedødelighet og ungfugldødelighet.
  • Fenoligiske undersøkelser, hekketidspunkt.
  • Kullstørrelse og eggvolum.
  • Innsamling av næringsprøver.

Mer om årets feltarbeid på Rauna står i vedlagte feltrapport.

Les feltrapporten fra SEAPOP-arbeidet på Rauna 2014 her.