Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Tjeld er Årets fugl i 2018

NOF har valgt tjelden til Årets fugl i 2018. Vi legger opp til flere aktiviteter for våre medlemmer og for andre interesserte i det kommende året. Kanskje blir det også et gjensyn med «tjelden på taket»?

Av Oddvar Heggøy

Publisert 18.12.2017

Med sitt røde nebb og rosa bein, røde øyne og en fjærdrakt i svarthvitt, og en livlig lyd som bærer tankene mot sommer, kyst og sjø, er tjelden (Haematopus ostralegus) en velkjent og allestedsnærværende fugl langs det meste av vår kyst. Har du fremdeles ikke stiftet bekjentskap med arten er det nå på høy tid. NOF har nemlig valgt tjelden som Årets fugl i 2018.

Tallrik hekkefugl

Den norske hekkebestanden av tjeld er anslått til 50 000-100 000 par, og arten er dermed blant våre mest tallrike hekkende vadefugler. Den hekker i alle våre fylker, inkludert innlandsfylkene Oppland og Hedmark, og finnes både langs den ytre kystlinja og i de dype fjordene på Vestlandet. Det antas at den norske bestanden er stabil (Kålås mfl. 2014), til tross for betydelige nedganger i vinterbestandene i Europa i senere tid (bl.a. Frost mfl. 2017). Sistnevnte er også årsaken til at arten i 2015 havnet i kategorien "nær truet" på IUCNs globale rødliste (BirdLife International 2015). Også trekktallene fra NOFs fuglestasjoner i Sør-Norge (på Lista og Jomfruland) viser tydelige nedganger (López mfl. 2017). Også av denne grunn mener NOF at tjelden fortjener litt ekstra fokus, som var noe av begrunnelsen for at den har blitt valgt til Årets fugl.

Aktiviteter i 2018

Vi legger opp til flere aktiviteter knyttet til Årets fugl i 2018. Først og fremst vil vi oppfordre så mange som mulig til å undersøke tjeldens valg av hekkehabitater i landet vårt. Vi ønsker å fokusere mest på følgende tre punkter dette året:

  1. Hvordan er fordelingen av tjeld mellom ulike hekkehabitater i Norge? Hvor stor er for eksempel andelen av hekkefugler i byer, i kulturlandskapet, i de dype fjordarmene våre eller langs innsjøer i innlandet? For å undersøke dette håper vi at så mange som mulig legger inn en liten innsats for å lete opp hekkende tjeld i sine nærområder. Du rapporterer dine hekkefunn i rapporteringssystemet Artsobservasjoner eller på Fuglevennens nettsider. Rapporterer du tjeldobservasjonene dine i Artsobservasjoner, er det viktig at du husker å registrerer en hekkeaktivitet for observasjoner som gjelder mulige, sannsynlige eller sikre hekkefunn. For påviste reirlokaliteter er det ofte en fordel om det opprettes egne, nye lokaliteter i systemet. Noter informasjon om reirplassering og habitat i kommentarfeltet, f.eks. «på hustak i by», «på sandstrand ved innsjø» osv. På Fuglevennens nettsider vil en egen tilpasset rapporteringsløsning opprettes.
  2. Trues tjelden der den holder til? Vi vil undersøke hvilke trusler som er viktigst av enten arealinngrep, predasjon eller forstyrrelserRapporterer du en tjeld på Fuglevennens nettsider, kan du huke av for en av disse tre trusseltypene (eller evt. "ingen trusler" på rapporteringssiden. Rapporterer du på Artsobservasjoner noteres én av de tre, eller eventuelt «ingen trusler» i kommentarfeltet.
  3. Hvor finner vi de største ansamlingene av rastende tjeld i Norge? Hva er landets viktigste enkeltlokaliteter for arten? Finner du store ansamlinger med tjeld, er det viktig at disse telles så nøyaktig som mulig, og rapporteres i Artsobservasjoner eller på Fuglevennens nettsider.

I tillegg har vi laget en beskrivelse av hvordan du kan snekre din egen hekkeplattform til tjelden. På en slik plattform er tjeldens egg mindre utsatte for predasjon. Kanskje blir det også et gjensyn med "tjelden på taket" dette året? Vet du ikke hva vi snakker om kan du ta en kikk på "hovedpersonenes" facebookside eller på Universitetet i Bergen sine nettsider

Spørsmål knyttet til Årets fugl kan rettes til aaretsfugl@birdlife.no, eller til Oddvar Heggøy (oddvar@birdlife.no).

Referanser

BirdLife International 2015. European Red List of Birds. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.

Frost, T. M., Austin, G. E., Calbrade, N. A., Mellan, H. J., Hall, C., Hearn, R. D., Stroud, D. A., Wotton, S. R. & Balmer, D. E. 2017. Waterbirds in the UK 2015/16: The Wetland Bird Survey. BTO, RSPB and JNCC, in association with WWT. British Trust for Ornithology, Thetford.

Kålås, J. A., Husby, M., Nilsen, E. B. & Vang, R. 2014. Bestandsvariasjoner for terrestriske fugler i Norge 1996–2013. NOF-Rapport 4-2014. 36 s.

López, A., Heggøy, O., Røer, J.E. & Nordsteien,O. 2017. Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 2016. NOF Rapport 1-2017. 37 s.

Tjeld
De fleste forbinder nok tjelden med kysten og fjæra, selv om den også har etablert seg i jordbrukslandskapet, i byer og ved innsjøer og elver i innlandet. Den kysthekkende bestanden er nok likevel den klart største hos oss. FOTO: Frode Falkenberg
Tjeld
Tjelden legger eggene sine i ei lita grop i bakken, gjerne på et sted med grus eller små rullesteiner som underlag. Reir litt over flomålet øverst på stranda eller i strandvegetasjonen, som her, er nok fremdeles vanligst i Norge, men tjelden hekker også i jordbrukslandskapet, på hustak, langs elver og innsjøer. Hjelp oss å lete opp hekkende tjeld i 2018, og rapporter om hvor du finner reiret! Observasjonene dine rapporterer du i Artsobservasjoner eller på Fuglevennens nettsider. FOTO: Oddvar Heggøy
Trekkende tjeld
Allerede i slutten av februar returnerer de første tjeldene til Norge fra sine overvintringsområder i Tyskland, Nederland og Storbritannia. De store antallene ankommer først i mars, og flokker som dette kan da observeres på trekk langs det meste av vår ytre kystlinje. FOTO: Frode Falkenberg