Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fiskeørna i Buskerud kartlegges og overvåkes

NOF og Naturvernforbundets fylkesavdelinger i Buskerud gikk i år sammen om å starte «Prosjekt Fiskeørn 2007-2011». Formålet er å skaffe en oppdatert status om fiskeørnas forekomst og utbredelse. Prosjektet kunne i år 2007 registrere 24 hekkeforsøk i Buskerud, med en ungeproduksjon på minst 27 unger.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.12.2007

Fiskeørna har vært med på de siste rødlistene i Norge, og på Artsdatabankens rødliste som ble publisert i desember 2006 er arten oppført i kategorien Nær truet (NT). Det siste bestandsestimatet for Norge er på 150-200 par, og ble laget av Norsk Ornitologisk Forening i år 2004 i forbindelse med utgivelsen samme år av boken «Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status» fra BirdLife International. Det samme estimatet er også angitt i Norsk fugleatlas fra 1994.

Liten bestand, rødlisting og det faktum at arten er relativt grei å kartlegge har medført at det i flere fylker er registreringsprosjekter på arten. I Buskerud-prosjektet har man valgt også å inkludere kommunene Sande og Svelvik i Vestfold fylke. Prosjektet er et kartlegging- og overvåkingsprosjekt, og vil tilstrebe å samle inn detaljerte opplysninger om flest mulig lokaliteter, overvåke bestandsutviklingen i prosjektperioden (2007-2011) samt studere endringer i levevilkår og mulige trusler mot arten. Hekkedata vil bare bli samlet inn i den grad dette kan gjøres uten unødig forstyrrelse på reirplassene. Ringmerking og bygging av kunstige reir vil ikke bli prioritert av prosjektet.

Pr. oktober 2007 kjenner prosjektet til 98 fiskeørnreir på 88 forskjellige lokaliteter i Buskerud. Tallet 98 er en sum av tidligere brukte reir og reir som fortsatt er i bruk. I 2007 ble det i Buskerud funnet hekking på 24 lokaliteter, og og i 17 vellykkete hekkeforsøk ble 27-31 unger produsert. For Sande kommune i Vestfold ble resultatet at hekking ble påvist på 3 lokaliteter, samtlige tre hekkeforsøk var vellykket og 3-6 unger ble produsert. Ingen hekkeforsøk ble registrert i Svelvik kommune.

Prosjektgruppa antar at det hekker minst 38 par fiskeørn i Buskerud, siden det i tillegg til de 24 hekkeforsøkene ble registrert aktivitet på fire kjente lokaliteter uten hekking, samt hekkeindikasjoner på 10 foreløpig ukjente lokaliteter. For Sande og Svelvik kommuner i Vestfold var bestanden på 3 par i 2007. Dersom det ovenfor nevnte bestandsestimatet for Norge holder vann, så har Buskerud 19-25 % av den norske hekkebestanden av arten. Få fylker er viktigere for arten i Norge enn Buskerud!

Rapporten «Fiskeørnprosjektet i Buskerud 2007-2011» er ført i pennen av Steinar Stueflotten, Thor Erik Jelstad, Per Øystein Klunderud og Tonny Andersen. Rapporten kan lastes ned her.

Fiskeørn letter fra furu
Det er ikke tilfeldig at denne fiskeørnen letter fra ei furu! Av 83 reir med kjent reirplassering i «Prosjekt Fiskeørn 2007-2011», lå 93% i furu, 5% i gran og 2% i master. FOTO: Kjell A. Dokka

Kommentarer til nyheten (4)