Hopp til hovedinnhold

Terrestrisk naturovervåking (TOV-E)

Både naturlige og menneskeskapte faktorer påvirker biologisk mangfold, og menneskelige faktorer antas å ha størst betydning. Aktuelle faktorer er klimaendringer, introduksjon/innvandring av nye arter, arealbruk (jordbruk, skogbruk, vegbygging, drenering og gjenfylling av våtmark med mer) og kjemiske stoffer i miljøet. Det er viktig å vite hvordan ulike faktorer påvirker miljøet, også med tanke på menneskets helse. Et bredt spekter av overvåkede arter kan gjøre det mulig å oppdage trusler tidlig, også trusler som vi i dag ikke har innsikt i.

Fugler er lenge kjent som gode indikatorer på vår miljøstatus, ettersom de er ømfintlige overfor miljøforandringer, responderer til dels raskt på endringer, og er en gruppe arter som er forholdsvis lette å oppdage og har relativt godt kjent økologi. Områder som er rike på fugleliv er generelt også rike på andre former for biologisk mangfold.

Norge har nå startet et omfattende overvåkingsprogram for biologisk mangfold. En landsdekkende overvåking av hekkende fuglearter i bestemte koordinatfestede punkter er nå etablert etter at det ble gjennomført et prøveprosjekt i Nord-Trøndelag i 2001, og slik overvåking startet i dette fylket i 2004. I 2005 ble liknende overvåking startet opp i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. De frivillige organisasjonene har en sentral rolle i en nasjonal overvåking, og NOF er ansvarlig for innsamling av materiale på fugler på TOV-E. Dette prosjektet finansieres av Direktoratet for naturforvaltning (DN), og utføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).