Hopp til hovedinnhold

BirdLife Internasjonalt

BirdLife Norges prosjekt i Malawi

NOF startet opp et prosjektsamarbeid med BirdLife organisasjonen Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM) med støtte fra Norad i mars 2012. Prosjektet har som mål å bidra til bedre vern av viktige fugleområder ved bevisstgjøring og igangsetting av bærekraftige inntektsskapende aktiviteter for lokalbefolkningen.


Bakgrunn

Sammenhengen mellom bærekraftig forvaltning av naturressursene og fattigdomsbekjempelse er vel etablert og er en av hovedsatsingsområdene innen norsk bistand. Det er spesielt ønskelig at lokalbefolkningen deltar i og rettleder denne forvaltningen. Malawi er et land som er rikt på biodiversitet, og har vært et av Norges hovedsamarbeidsland innen bistand gjennom en årrekke. Landet er av de fattigste i verden og er et av de tettest befolkede landene i Afrika. Det har resultert i stort press på naturressursene, og spesielt på vernede og verneverdige områdene.

NOF startet et tre-årig prosjektsamarbeid fra mars 2012 med BirdLife Internationals medlemsorganisasjon i Malawi, the Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM). Hovedmålet for prosjektet er å bevare fugler, deres habitater og biodiversitet, og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene. For å oppnå dette vil prosjektet ta utgangspunkt i å koble en fornuftig bruk av naturresursene med fattigdomsbekjempelse for lokalbefolkningen som bor inne i og i nærheten av viktige fugleområder (IBA). Prosjektet ble gjennomført i tett dialog med lokalsamfunnene som ble ansett som partnere i bevaringsarbeidet. Prosjektet ble utfaset i 2018.


Utvalgte fugleområder i Malawi

Dzalanyama forest reserve

Dzalanyama ligger 60 km. sørvest for hovedstaden Lilongwe. Området utgjør en del av et fjellområde langs grensa til Mosambik som markerer vannskillet mellom Malawi-innsjøen og Zambezi elvesystemet. Vegetasjonen i skogsreservatet er dominert av bladfellende miombo skog.

Det er flere grunner til at Dzalanyama bør ha høy bevaringsprioritet. Dzalanyama er et svært viktig nedbørsfelt for vannforsyningen til Lilongwes befolkning og omkringliggende landbruksområder. Området har også et stort potensiale for økoturisme med inntektsmuligheter for lokalbefolkningen.

Mye av trevirke som tas ut av reservatet skjer på ulovlig vis. En av hovedgrunnene til det ulovlige uttaket er den store etterspørselen etter trekull som bl.a. utgjør den viktigste energikilden for majoriteten av innbyggerne i Lilongwe. Utfordringen med hensyn til reduksjon av denne virksomheten er at trekullproduksjonen utgjør en viktig inntektskilde for mange fattige. Lokalbefolkningen som er bosatt rundt Dzalanyama bruker ellers mange av naturressursene i skogsreservatet: brensel, ville frukter, trevirke til bygge-konstruksjoner, medisinske planter og fôr til husdyrene. Det er planlagt at rundt 394 000 personer i Dzalanyma-området vil bli involvert i prosjektet.

Ntchisi forest reserve

Ntchisi er en av toppene i Dowa fjellene og ligger på over 1600 m.o.h. Skogsreservatet er lokalisert 75 km. nordøst for Lilongwe, og er det eneste området i denne tett befolkede og eroderte regionen hvor den opprinnelige regnskogen fremdeles er intakt. Reservatet består av et sammenhengende skogsområde.

Den største trusselen i skogsreservatet består av presset fra den omkringboende lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen feller trær som brukes til båtlaging, brensel og annen bruk i husholdene. Det er planlagt at prosjektet vil involvere omkring 129 000 mennesker som bor i nærheten av Ntchisi. 

Kasungu national park

Kasungu nasjonalpark ligger 170 km. nord for Lilongwe rett på grensen til nabolandet Zambia. Området har hatt noe vern siden 1922, og fikk status som nasjonalpark i 1970. Da Kasungu ble en nasjonalpark, ble det etablert overnattingsmuligheter for besøkende, en dam og et veisystem som la til rette for observering av ville dyr fra bil. Kasungu var i en periode ansett som den beste viltparken i Malawi, og hadde en gang den største elefantpopulasjonen i landet med over 2000 dyr. 

Hovedtruslene mot parken består av det økende behovet for land til dyrking av tobakk og andre avlinger, krypskytternes og lokalbefolkningens brenning av vegetasjon, og en betydelig avskoging. Det har i senere år vært en rask nedgang i antall dyr pga. krypskyting. I dag regnes antall elefanter kun å være på rundt 70 dyr. I tillegg til tyveri og felling av dyr, innebefatter vilttyveriet og krypskytingen også andre forstyrrende aktiviteter som felling av trær og oppsetting av snarer. Prosjektet har som mål å involvere rundt 117 000 mennesker som bor rundt nasjonalparken.

 

Prosjektleder: Frode Falkenberg