Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Gassutvinning truer Vadehavet

Vadehavet strekker seg fra Nederland i vest til Danmark i øst, og er det største tidevannsområdet i Europa. For vannfugl er de enorme mudderflatene på fjære sjø et spiskammer som savner sidestykke i vår del av verden. Nå trues dette unike området av gassutvinning!

Av Magne Myklebust

Publisert 18.08.2006

Det er gitt tillatelse til å utvinne naturgass fra Vadehavet. Vogelbescherming Nederland (VBN, BirdLife-partneren i Nederland) skal levere inn en protest mot tillatelsen. Vadehavet er klassifisert som et Important Bird Area (IBA) av BirdLife International, og som et Natura 2000-område av EU. Området er helt unikt i europeisk sammenheng, all den tid det er det største tidevannsområdet i Europa. Som rasteplass for trekkende vannfugl er området uvurderlig.

Vadehavet har imidlertid i lang tid hatt en negativ utvikling. Sanden i området har sunket, og følgelig har stadig mindre arealer blitt tilgjengelige for næringssøkende vannfugler. Den planlagte gassutvinningen vil høyst sannsynlig medføre at sanden synker ytterligere. Hans Peeters i VBN sier at dette internasjonalt viktige naturreservatet er i en sørgelig tilstand allerede. Nettopp av den grunn har nederlandske myndigheter trukket opp en strategi for bevaring og restaurering av habitatet, spesielt de tørre sandområdene som ligger høyest. Disse har stor verdi for arter som f.eks. tjeld og polarsnipe.

Hans Peeters sier videre at den planlagte gassutvinningen vil bli et effektivt hinder for å restaurere Vadehavet. For å kompensere et synkende sandnivå grunnet gassutvinningen, så vil sand fra andre steder av kysten bli dumpet i Vadehavet. Dette vil kvele virvelløse dyr som f.eks. svartand og ærfugl er avhengige av. Vannet vil bli mer gjørmete, og dette vil medføre at Vadehavet blir vanskeligere å bruke for arter som jakter under vann. VBN er derfor av den formening at tillatelsen til gassutvinning bryter med EUs habitatdirektiv og EUs fugledirektiv.

Med tanke på en allerede uheldig situasjon i Vadehavet med tanke på synkende sandnivå, er gassutvinning det siste dette området nå trenger!

Les mer om Vadehavet hos Dansk Ornitologisk Forening

Voksne polarsniper i sommerdrakt
Voksne polarsniper (Calidris canutus) i flukt. Denne og mange andre vannfuglarter får stadig dårligere kår i Vadehavet. FOTO: Frode Falkenberg