Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nytt vipeprosjekt i Hordaland!

Inspirert av resultatene fra den landsdekkende kartleggingen av Årets Fugl i 2012 har NOF avd. Hordaland ved Bergen lokallag startet opp et nytt vipeprosjekt i 2015. Med dette ønsker de å sette fokus på tilstanden for fylkets vipebestand, og på hvordan artens fremtid i Hordaland kan sikres for ettertiden.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 21.12.2015

Oppsummeringen av resultatene fra en landsdekkende kartlegging av den norske vipebestanden som ble gjennomført i forbindelse med NOFs valg av vipe som Årets Fugl i 2012, viste at hekkebestanden i Norge har gått dramatisk tilbake de siste 20 årene (Heggøy & Øien 2014). Som følge av dette ble arten kategorisert som sterkt truet på den oppdaterte norske rødlista for arter (Kålås mfl. 2015), som ble publisert 18. november 2015.

NOF avd. Hordaland har tatt initiativet til å prøve å gjøre noe med dette. I 2015 startet derfor Bergen lokallag prosjektet «Vern vipa i Hordaland». Prosjektet fokuserer i første rekke på kartlegging av hekkelokaliteter, ungeproduksjon og trusler ved lokalitetene, og forsøker å sette i verk beskyttende tiltak gjennom informasjon og dialog med aktuelle grunneiere. Prosjektet vil rette et spesielt fokus mot fylkets viktigste hekkelokaliteter, men ønsker også å få en god oversikt over størrelsen på fylkets hekkebestand, og hvordan bestanden utvikler seg over tid. Et nettverk av kontaktpersoner har blitt etablert over hele fylket, og en prosjektgruppe på fem personer er nedsatt for å koordinere aktivitetene.

Resultatene fra prosjektets første år er nå oppsummert i en rapport i NOFs rapportserie. Kartleggingen i 2015 resulterte i at det til sammen ble påvist 113 rugende viper og 61 vipeunger i 21 av Hordalands 33 kommuner dette året. På flere av lokalitetene ser det ut til å ha vært en tilbakegang i senere tid. Likevel kan enkle tiltak som lokalisering og markering av reir ha en stor nytteverdi. Erfaringer fra prosjektet i Hordaland viser at de fleste grunneiere er positive til å prøve å beskytte vipene som hekker på egen jord.

Vi venter spent på fortsettelsen av vipeprosjektet i Hordaland, og håper det kan bidra til å bedre forholdene og snu den negative trenden for arten i fylket i årene som kommer. NOF avd. Hordaland håper også at deres prosjekt kan bidra til å inspirere andre av NOFs fylkeslag og lokallag til å starte lignende prosjekter. Også mange andre av kulturlandskapets fuglearter sliter, og kanskje kan denne typen prosjekter bidra til å gjøre en forskjell også for disse?

Litteratur

Heggøy, O. & Øien, I.J. 2014. Vipa går en usikker framtid i møte. Vår fuglefauna 37: 114-127.

Kålås, J.A., Dale, S., Gjershaug, J.O., Husby, M., Lislevand, T., Strann, K.-B. & Strøm, H. 2015. Fugler (Aves). Pp. 67-70 in Henriksen, S. & Hilmo, O. (red.) Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norway.

 

NOF-Rapport 12-2015 Vern vipa i Hordaland

Les oppsummeringen av Årets Fugl 2012 her!

Vipe (Vanellus vanellus)
Den norske hekkebestanden har blitt redusert med nærmere 75 % de siste 20 årene. NOF avd. Hordaland ønsker å gjøre noe med den negative utviklingen, og har startet et eget vipeprosjekt i 2015. FOTO: Martin Eggen