Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Store mangler i ny forvaltningsplan

Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen forvaltningsplan for Norskehavet etter modell av forvaltningsplanen for Barentshavet. Fredag den 1. juni arrangerte DN høringskonferanse om forslaget til utredningsprogram for forvaltningsplanen. NOF mener at utredningsprogrammet har store mangler.

Av Inge Hafstad

Publisert 04.06.2007

Arbeidet med å sikre det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for en forvaltningsplan for Norskehavet er i gang. Planen skal gjelde for et stort havområde som strekker seg fra Stad og helt nord til Barentshavet. I dette arbeidet skal det gjøres en rekke utredninger av hvilke konsekvenser blant annet næringsaktivitet gir i havområdene. Imidlertid mener vi i NOF at utredningsprogrammet har store mangler på vesentlige momenter som berører sjøfugl. Dette gjelder spesielt konsekvenser og retningslinjer for sjøfugl ved akutte oljeutslipp og eventuelt fremtidig offshore vindkraft.

Med forliset av «Server» friskt i minne hadde vi forventet at Kystverket, som er ansvarlig for å utrede konsekvensene av skipstrafikken, skulle satt seg ned og utarbeidet retningslinjer for hvordan slike hendelser skulle håndteres. En av de viktigste tingene forliset av «Server» lærte oss var Kystverkets manglende kunnskap om sjøfuglenes utbredelse i tid og rom, altså kunnskap om hvor sjøfuglene befinner seg til en hver tid. Dette er livsviktig kunnskap når ulykken inntreffer. Skal denne kunnskapen innhentes etter at ulykken har funnet sted er man allerede på etterskudd. Et annet moment som må være på plass i forkant av en ulykke er retningslinjer for hvilket nettverk av fagkompetanse er det som skal kalles sammen umiddelbart etter at ulykken har inntruffet. Alt dette må det finnes klare retningslinjer for, slik at man ikke taper unødig mye tid når ulykken inntreffer, og nye ulykker vil dessverre skje også i fremtiden.

Offshore vindkraft vil være høyaktuelt i fremtiden. Allerede i dag finnes høytsvevende planer om offshore vindkraft. NOF stiller seg derfor spørsmålet om hvorfor skal ikke offshore vindkraft utredes i arbeidet med forvaltningsplanen? Kanskje den viktigste trekkruten for nord-sør trekket av sjøfugl foregår langs kysten av Møre. En etablering av arealkrevende offshore vindkraft midt i denne trekkruten vil kunne være fatal for våre sjøfugler. NOF vil kreve at dette fremtidsscenarioet utredes.

Høringen av selve utredningsprogrammet er kanskje den viktigste høringsrunden i slike saker. Det er nå man har påvirkningskraft i forhold til hva som skal inn i forvaltningsplanen. Det er derfor påfallende at man kun opererer med 3 ukers høringsfrist, noe som er alt for lite til å fordype seg i problematikken. Forslaget til utredningsprogram ble publisert den 21. mai d.å. og høringsfristen er satt til 15. juni d.å., slik at man har kun 2 uker fra høringskonferansen til fristen for uttalelser utløper. Dette er rett og slett for liten tid.

Det skal utarbeides sektorvise utredninger av konsekvenser for petroleum, fiskeri, skipsfart og ytre påvirkninger. Disse sektorvise utredningene skal være ferdig innen 10. april 2008, for så å sendes ut på høring. NOFs fagseminar 2008 skal arrangeres på Vega 2. – 4. mai 2008, og vi vil jobbe for at de ulike sektorene kan komme til Vega og presentere sine utredninger under fagseminaret.

Vi kommer tilbake med mer om forvaltningsplanen når NOFs høringsuttalelse er ferdig.

Direktoratet for Naturforvaltning

Sjøfuglfangst
NOF savner blant annet retningslinjer for hva som skal gjøres for sjøfugl ved akutte oljeutslipp i den nye forvaltningsplanen. På bildet ser vi fangstmannskap fra NOF Hordaland som assisterte de frivillige som rehabiliterte sjøfugl etter Serverulykka i vinter. FOTO: Arild Breistøl
Gråmåke
Oljeskadd gråmåke etter utslippene fra «Server». FOTO: Frode Falkenberg

Kommentér nyheten