Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.

Av Martin Eggen

Publisert 08.02.2018

Gjennom behandlingen av handlingsplanen for naturmangfold St. meld. 14 (2015-2016) Natur for livet, bad Stortinget regjeringen utarbeide en plan for marine verneområder, og fremme en sak om dette for Stortinget. Dette er i tråd med det regjeringen selv foreslår i handlingsplanen for naturmangfold. Målsetningen ble lagt fram på ny i den politiske plattformen for den nye regjeringen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, publisert 14. januar 2018, og ser således ut til å være høyt prioritert. En plan for marine verneområder er blant annet viktig for å imøtekomme Aichi-mål nr. 11 i Biomangfoldkonvensjonen (CBD), som stadfester at 10 prosent av kyst- og havområdene skal være vernet innen 2020.

I et brev til Klima- og miljødepartementet lister NOF opp IBAer aktuelle for mer beskyttelse. Blant områdene i brevet nevnes fjordstrøk som er særlig viktige for mange rødlistede fugler, som Skjerstadfjorden i Nordland og Porsangerfjorden i Finnmark. Et større område utenfor Lofoten, som er av betydning for den globalt rødlistede gulnebblommen, er også med i oversikten. 

Brev til Klima- og miljødepartementet om marint vern av IBAer

Havlire
Å sikre god forvaltning av havområdene våre er et kompleks oppgave, som ikke kan gjøres ved å opprette verneområder alene. Men der den biologiske produksjonen er særlig høy, og et stort antall rødlistede arter er samlet, må ekstra beskyttende tiltak settes inn. IBAene våre er høyaktuelle for mer vern, og Stortinget har sagt at de skal prioriteres i vernearbeidet. Her en skikkelig "havsfugl": havlire. FOTO: Steve Baines