Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Nye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk

Vindkraftverk bygges i utmark over store deler av landet, ofte i konflikt med hubro – en sårbar og sterkt truet art. Sammen med Naturvernforbundet krever vi at arbeidet med Sørmarkfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune i Trøndelag stanses etter at det er gjort nye funn av hubro, siden forutsetningene for konsesjonsvedtaket er endret.

Av Martin Eggen

Publisert 25.04.2019

Etter NOFs syn bør ikke vindkraftverk legges til kjente hubroterritorier, og konsekvensutredningene i forbindelse med konsesjonsbehandlingene må gi gode svar på hubroens bruk av områder der man planlegger vindkraft. Dessverre ser vi at NVE ikke setter tilstrekkelige krav til kunnskap, og når denne foreligger, bagatelliseres de negative konsekvensene for hubro og andre truede arter. Hubroens tilstedeværelse ved Sørmarkfjellet ble ikke oppdaget i forbindelse med konsesjonsprosessen. Med andre ord ser vi her et ekspempel på at kunnskapen om enkeltarter og hekkelokaliteter har vært for dårlig, og at kunnskapsgrunnlaget derfor har vært urimelig svakt når konsesjonen ble gitt. 

Det var Sarepta Energi AS som i 2013 fikk konsesjon til utbygging i Sørmarkfjellet, og tillatelse til utvidet planområde i klagevedtak i 2016. I begge vedtakene påpekte Olje- og energidepartementet (OED) at det ikke er påvist hubro i planområdet, men tok høyde for at arten kunne finnes i influensområdet. 

Ved Sørmarkfjellet foregår det nå undersøkelser på nettopp hubro, slik miljø, transport og anleggsplanen (MTA) krever. Underlig nok har arbeidet i forbindelse med vindkraftverket allerede startet, til tross for at undersøkelsene fortsatt pågår. Hubro er registrert, og forskere jobber med å kartlegge hvor mange individer det kan dreie seg om.

Vi mener at forutsetningene for konsesjonsvedtaket nå er endret. Naturmangfoldlovens § 6 om den generelle aktsomhetsplikten sier: 

Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede.

«Forutsetningene for tillatelsen» er ikke lenger tilstede når hubro nå er påvist i planområdet. 

Videre står det i energilovens § 10-3, Overtredelse av vilkår og pålegg, fjerde avsnitt:

Dersom konsesjon er gitt på grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller konsesjonæren overtrer denne lov eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhold av loven, kan konsesjonen trekkes tilbake.

Flatanger kommune, der vindkraftverket er planlagt, er et av Trøndelags viktigste områder for hubro. Miljødirektoratet anbefaler ikke vindkraft her. Likevel drives hubroen fra skanse til skanse, og er involvert i flere vindkraftsaker. I tillegg til luftspenn med kraftledninger representerer vindturbiner en kollisjonsrisiko for hubro. Etablering av vindkraftanlegg kan videre medføre kollisjonsrisiko og unnvikelsesatferd hos flere av hubroens byttedyr. Et annet problem er habitatødeleggelsene som utbyggingen av slike anlegg medfører. Forstyrrelser i anleggs- og driftsfasen utgjør også en negativ påvirkningsfaktor, og veier inn i området vil ofte føre til økt fare for forstyrrelser og nye aktiviteter.

Naturvernforbundet og NOF har bedt OED gripe inn og stanse anleggsarbeidet umiddelbart.

Se nyhetssak: Har observert hubro i planlagt vindmøllepark - krever byggestans

 

Hubro
Hubro er en involvert part i mange av vindkraftverkene som er gitt konsesjon eller vurderes gitt konsesjon her til lands. Hubroen er sterkt truet, og til tross for handlingsplan og bl.a. tiltak for å minske dødeligheten forårsaket av elektrokusjon, ser ikke bestanden ut til å øke. Dersom vi ødelegger jaktområder og leveområder forverrer vi situasjonen for arten. FOTO: Ola Moen