Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya»

Kommentarer til «DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya»

Det er med stor tilfredshet NOF registrerer at Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en faglig vurdering støtter vår klage på vedtatt trasé for riksvei 714 over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag. Veien er foreslått å gå gjennom et hubroterritorium. Miljøverndepartementet (MD) har nå saken til behandling.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble hubro

Dette var virkelig bra. Tar de dette til etterretning i MD skrinlegger de veiplanene.

John (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rapporter rovfuglterritorier!

Dette viser med all tydelighet at forvaltningen må kjenne til rovfuglterritorier som vi ornitologer måtte sitte med opplysninger om. Om vi ikke gir fra oss disse opplysningene til besluttende myndigheter, kan det slutt bli vår feil at enkelte territorier, som f.eks. av hubro, forsvinner på grunn av veiutbygging eller tilsvarende.

Rune (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rapporter rovfuglterritorier!

Hei Rune! Jeg er delvis enig med deg, men ikke udelt enig. Det ligger også en ikke ubetydelig risiko i deling av såkalt stedfestet informasjon. I og med dagens elektroniske verden og internet er denne risikoen større enn noen gang. Jeg har selv funnet og mottatt mye sensitiv stedfestet info via nettet som åpenbart ikke var ment for meg. Jeg har også i stor grad opplevd at informasjon jeg velvilligst og under forutsetning av konfidensiell behandling har blitt spredd og/eller gjort åpent tilgjengelig på nettet mot min vilje. Jeg har også opplevd at slik konfidensiell informasjon uten forutgående godkjenning har blitt gjort tilgjengelig for kommersielle aktører. Jeg må innrømme at jeg opplever ovennevnte eksempler som svært uheldige følger av informasjonsdeling. Skulle du vurdere dette annerledes vil jeg være glad for å få høre din mening.

Espen (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rapporter rovfuglterritorier!

Den største trusselen for hubroen og noen andre arter er arealbruken. Det være seg f.eks vegbygging (som her), hyttefeltutbygginger, vindmølleparker etc. Derfor må det være klinkende klart at beslutningstakere i forvaltninga må bli kjent med hekketerritoriene!

Tore Reinsborg (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Rapporter rovfuglterritorier!

Det er innlysende at beslutningstakerne må kjenne lokaliteter dersom hensyn skal kunne tas. Men det som er spørsmålet er på hvilken måte de skal gjøres kjent med disse opplysningene. Det er naivt å tro at det å legge opplysninger inn i et register, for eksempel Artsobservasjoner, sikrer at hensyn blir tatt . Et slikt register kan fort bli en sovepute.

Det er det ornitologiske miljøet som selv må følge med og aksjonere når verneinteresser står i fare.

T E Jelstad (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rovfugl

Hei,

Med det tempo det er på utbygging og arealforandringer i dag, kan man ikke regne med at NOF, verken nasjonalt eller lokalt, har kapasitet til å følge opp alle store og små utbyggningssaker.

Artsobservasjoner er derfor et stort skritt i riktig retning for fuglevern. Det er riktig de som forvalter norsk natur ofte ikke tar hensyn til data, men også mangel på kunnskap er et problem.

Så blir neste steg for NOF å jobbe for at dataene blir tatt hensyn til på kommunenivå m.m., at det er høy standard på konsekvensutredninger osv. Her er det en sørgelig lang vei å gå.

Martin Eggen (19.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Opplysninger til forvaltning

Hei.

Spennende diskusjon dette. Selv jobber jeg i forvaltningen i en kommune. Jeg opplever at jeg får inn endel informasjon, men vet også at det er mye jeg ikke får vite. Jeg mener det er en trussel mot naturverdiene når forvaltningen ikke får vite om de verdiene som finnes. For meg er det en selvfølge at forvaltningen i sin behandling ikke sprer opplysninger mer en høyst nødvendig. Min erfaring er også at opplysninger på nett stammer fra ornitologer, og ikke fra forvaltningsmyndigheten

Peder (20.01.2010)

Ny kommentarSvar på denne