Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Andmyran vindkraftverk – kampen for myra fortsetter!

Argumentasjon om naturverdiene ved Andmyran vindkraftverk biter ikke på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som nylig gav tiltakshaver utsatt igangsettelsesfrist. Selv om flere og flere ser at landbasert vindkraft er kraftig på kollisjonskurs med rasjonell arealplanlegging og naturhensyn, insisterer NVE på at myra på Andøya skal bli et åsted for vindkraft.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 11.09.2019

I et omfattende og velbegrunnet høringssvar om utsatt frist for igangsettelse for Andmyran vindkraftverk fremsatte NOF tidligere i år nye momenter som ikke var godt belyst når vindkraftverket fikk konsesjon. Dette gjelder først og fremst nærheten til globalt viktige fugleområder (IBAer), og de potensielt negative effektene et vindkraftverk på Andmyran vil kunne ha, samt Miljødirektoratets ferske vurdering av Andøya i anledning Nasjonal ramme for vindkraft. Vi påpekte også at det nå er utvidet forståelse og kunnskap om myras betydning, ikke minst som karbonlager. Av Norges klimautslipp er 10 % relatert til drenerte myrer, og med den akutte krisen for verdens klima har vi ikke råd til å fortsette på denne måten. Ingenting av dette ble tatt hensyn til av NVE, og NOF har nå levert klage på vedtaket om utsatt frist for igangsettelse.

Det har allerede vært gitt én utsettelse på iverksettelsesdato for dette vindkraftverket. Prosjektet ble lansert gjennom søknad til NVE allerede i 2005, altså for 14 år siden. Gjentatte utsettelser representerer en uthuling av konsesjonsprosessen og de hensynene den skal sikre. Det er helt essensielt at det ikke skal være noe automatikk i at man får utsatte frister for igangsettelse. Stadig flere ser det paradoksale i at det bygges vindkraftverk på særdeles mangelfulle og utdaterte konsekvensutredninger. Olje- og energidepartementet (OED) har signalisert en ny praksis på dette. NOF mener at konsesjonsprosesser og krav til konsekvensutredninger må gjennomgås av en uavhengig part, f.eks. Riksrevisjonen.

At konsesjoner har tidsfrister utbygger må forholde seg til, er det gode grunner til. Bl.a. kan for lange frister og gjentatte utsettelser føre til at vedtak ikke tåler tidens tann, og komme i utakt med både kunnskap, legitimitet og storsamfunnets vurderinger. I vedtaket for frist for igangsettelsen skriver NVE at NOFs argumenter går på selve konsesjonsbehandlingen. Oppdatert og utfyllende kunnskap har med andre ord ikke betydning for søknad om frist for utsettelse. Med dette skapes det et inntrykk av at vedtaket var gitt på forhånd, og at høringsprosessen var et spill for galleriet. Utbygger har derimot fått medhold i forlenget konsesjonsperiode, blant annet basert på ny kunnskap og videreutvikling av tekniske løsninger. Dette er en uakseptabel forskjellsbehandling i favør av utbygger.

Dersom den opprinnelige konsesjonssøknaden viste seg å være for svakt fundamentert til å la seg gjennomføre verken innenfor rammen av den opprinnelige konsesjonsperioden, eller etter å ha fått innvilget en forlenget konsesjonsperiode, er det på tide å avslutte saken. Dersom utbygger ønsker å videreføre prosessen er det rimelig å kreve at de sender inn en ny konsesjonssøknad, slik at all ny kunnskap fra begge sider kan bli hørt på en rettferdig måte. Andmyran vindkraftverk har en samfunns- og miljømessig profil som ikke tåler dagens lys. Vi oppfordrer på det sterkeste OED til å gjøre om på NVEs vedtak.

Fjellvåk
Få prosjekter er så kontroversiell som Andmyran vindkraftverk. Lenge så det ut som naturangrepet var avverget, siden tiltakshaver ikke har klart å realisere prosjektet innen fristene. Nå har Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) nok en gang gitt utsatt frist for igangsettelse. NOF mener NVE ikke bare kan ignorere rasjonelle argument for å si nei til stadig nye igangsettelsesfrister. Fjellvåken er blant artene som bruker Andmyran under jakta, og er som andre våker spesielt utsatt for kollisjoner. FOTO: Stig Frode Olsen