Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2014

For tiende året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. Bestandene av mange arter er fremdeles lave i et historisk perspektiv, og det er dessverre lite som tyder på at denne trenden skal snu. Til tross for dette kunne vi i 2014 i hvert fall glede oss over svært god hekkesuksess hos bl.a. tyvjo og makrellterne!

Av Knut Olsen

Publisert 17.12.2014

Tellingene ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Målet for overvåkingen er å tallfeste hekkebestanden av alle sjøfuglarter i alle fylkets sjøfuglreservater. I tillegg forsøker vi å kvantifisere antall flygedyktige ungfugl, som et mål på hekkesuksess. Med et par unntak så klarte vi dette også i 2014.

Av andefugl så er grågåsa fremdeles i vekst, og det produseres jevnt over godt med ungfugl. Ærfuglen sliter tilsynelatende mer med å opprettholde bestanden og produsere ungfugl. 

Både mellomskarv og toppskarv er forholdsvis nyinnvandrede arter i Vest-Agder. Begge disse bestandene er i vekst, men den største (og første) kolonien av storskarv på Rauna har stabilisert seg i størrelse. Begge artene produserte godt med ungfugl i 2014.

Teisten er fremdeles svært fåtallig, og det er usikkert om den i det hele tatt gjennomførte hekking i Vest-Agder i 2014. Tjeldbestanden i sjøfuglreservatene er tilsynelatende noenlunde stabil.

Årets høydepunkt var nok tyvjoen. Vest-Agder har bare en liten relikt bestand igjen av denne arten, men i 2014 så hadde de fire parene som gikk til hekking suksess - til sammen syv ungfugl kom på vingene.

Av måkefuglene så sliter fiskemåken kraftig, arten kan faktisk forsvinne fra sjøfuglreservatene innen få år om ikke trenden snur. Nedgangen hos denne arten har gått mer eller mindre kontinuerlig fra sjøfuglreservatene ble opprettet i 1980 (over 1000 par!) og frem til i dag (kun 45 par i 2014). Sidemåken har også vært i nedgang over en lang periode. Bestanden er sterkt redusert, men fremdeles hekker over 3600 par i reservatene - mye takket være en stor koloni på Rauna. Langtidstrenden for bestanden av svartbak og gråmåke i sjøfuglreservatene er nokså stabil. Produksjonsmessig så hadde fiskemåken nok en dårlig sesong, sildemåken fikk frem et mer middels resultat av ungfugl, mens gråmåke og svartbak hadde nok et godt produksjonsår.

Hettemåke og terner har for lengst utgått som hekkefugler fra Vest-Agders sjøfuglreservater, de er også helt borte som hekkefugler vest for Lindesnes. Det er imidlertid fremdeles igjen små bestander av disse artene på enkelte andre holmer og skjær, i den østlige delen av fylket. Til tross for små bestander hadde begge disse artene et svært godt år produksjonsmessig.

Vil du vite mer om dette så kan du lese vedlagte rapport.

Makrellterner på Rauskjæret i Søgne
2014 ble et godt produksjonsår for makrellterne og tyvjo i Vest-Agder. Her er et par makrellterner med to flyvedyktige unger fra Rauskjeret, Høllen i Søgne. Omtrent 150 makrellterneunger vokste opp i denne kolonien i år. FOTO: Morten Helberg