Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Referat fra styremøte i NOF avd. Vest-Agder 17 .desember 2015
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Referat fra styremøte i NOF avd. Vest-Agder 17 .desember 2015

Av Tor Egil Høgsås (13.01.2016)

Tilstede: Rolf Sunde, Knut S. Olsen, Sigmund Tveiten, Jon G. Noddeland, Finn Jørgensen og Tor Egil Høgsås

 

Saksliste

07/15      Årsmøtet NOF avd. Vest-Agder 2016

-         Årsmøtet blir fredag 04. mars kl. 19:00 på skolehuset, Buøya

-         Sakslisten blir som følger:

Årsberetning, valg, økonomi, komiteer (LRSK, Piplerka, sjøfugl), årskontingent.

-         Vi så på årsberetningen fra 2014 og 2015, og avtalte å gjennomføre tidligere vedtak om å slette utestående beløp som Carl A. Jakobsens minnefond skylder fylkesavdelingen. I tillegg overføres mellomværende av et beløp på 100.000,-

-         Vi må jobbe videre med organisasjonsnummer, og finne ut av eventuelle kriterier.

 

08/15      Innkommen post

-         Manual for medlemsverving som ble fordelt til lokallagene.

-         Aust-Agder, viper

  • Det er en forespørsel fra Aust-Agder om vi ønsker å jobbe med et tilsvarende vipeprosjekt som dem.
  • Vi har en forholdsvis god kontroll på arten. Lokale personer jobber med tiltak i Søgne og på Lista, blant annet merkes reirene. Det foretas også opptelling av hekkende par i hele fylket.  
  • Er det aktuelt å spare større jorder hos oss? Danmark har funnet en god modell. Et problem at de bløte områdene dreneres ut, man har gått inn for å bevare slike områder i Danmark, noe som ser ut til å virke.   
  • Vi vil gjerne ha en oppdatering på prosjektet i Aust-Agder.
  • Vi ser ikke at det lar seg gjøre å bære vekk reir, når jorda er pløyd er reiret et lett bytte. Bøndene er også 4-5 ganger ute på jordet i løpet av våren, det lar seg ikke gjøre å flytte reiret så mange ganger. Det er trolig behov for å spare igjen en større jordflekk for å gi vipa en mulighet til å overleve.

-         Brev angående felling av trær i Sellegrod. Vi videresender den til NOF Lista. Trolig ingen viktig sak.

-         Høringsutkast for Flekkefjord landskapsvernområde sendes videre til Lista lokallag.   

-         Flere spørsmål om rett postboks. Vi oppgir den som står i Piplerka. 

-         Skal vi søke om midler fra viltfondet i fylkesmannen igjen? Vi trenger i så fall et konkret prosjekt. Ingen prosjekt foreligger på nåværende tidspunkt.

 

09/15      Høringsuttalelser

-         Vi har jobbet med opprop mot Skveneheii vindkraftverk sammen med Naturvernforbundet og en rekke andre aktører i fylket, også reiselivsnæringen i Åseral har støttet protesten. NOF sentralt har underskredet oppropet, mens vi lokalt har utarbeidet argumenter angående fuglelivet i området.

-         Oksøy-Ryvingen Landskapsvernområde med høring 15. januar.

-         Vi mener at sjøfuglreservatene bør unntas fra denne planen, da de har en egen plan. Vår forening har tidligere levert en egen uttalelse angående sjøfuglreservatene. Noe vi mener bør være tilstrekkelig.  

-         Det bør ikke forekomme jakt på ærfugl i landskapsvernområdet. Generelt er vi også imot at arter oppført på rødlista er jaktbare. Hvis det ikke blir et generelt jaktforbud på arten, bør jakt i hvert fall være forbudt i et landskapsvernområde. 

 

10/15      Piplerka

-         Det er behov for stoff til piplerka. Det blir et dobbeltnummer i 2015. Vi snakket også om at bladet gjerne må ha noen rapporter i tillegg til litt mer almene artikler. Noen forslag til artikler til neste nummer:

-          Knut eller Kåre Olsen skriver om gravand.

-         Tor Egil Høgsås skriver om Finnmarksturen til Mandal lokallag.

-         Thomas Bentsen blir spurt om å skrive om turen til Madeira.  

-         Utsendelsen av Piplerka fungerte greit, tilbakemeldingene er gode på ordningen. Lokallagene får regning etter at bladet er sendt ut.  

 

11/15      Økonomi

-         Minnefondet har i dag 206.599,- på konto.

  • Se tidligere sak for økning.

-         Saldo på brukskonto er 388.000,-

-         Vi så på beløp som er gått ut og inn av konto, og det mangler trolig en innbetaling for prosjekt.

 

12/15      Eventuelt

-         LRSK

  • LRSK behandler innkomne saker, men jobber ikke med kvalitetssikring og sammenstilling av observasjoner for øyeblikket, dette på grunn av problemene med den nye utgaven av Artsobservasjoner.
  • Det blir sendt et brev til NOF om saken i nærmeste fremtid. 

-         Publisering av referater

  • Vi bør legge referater fortløpende ut på nett.

 

For styret i NOF avd. Vest-Agder

Tor Egil Høgsås