Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2016

Av Knut Olsen (24.10.2016)

2016 vil bli husket som et godt år for sjøfugl i Vest-Agder. Bestandsmessig var det riktignok ikke store endringer i forhold til de foregående årene. Dette kan heller ikke forventes for lengelevende sjøfuglarter, der bestandsendringer skjer gradvis over mange år. Grunnen til at vi karakteriserer 2016 som er godt år er at hekkesuksessen, det vil si produksjonen av flyveferdige ungfugl, for mange arter var bedre enn på flere år.

Sildemåke Hummerholmen 22. juli 2016

Sildemåken hadde er svært godt produksjonsår i Vest-Agder i 2016. Dessverre for sildemåken så oppheves ilandsstigningsforbudet altfor tidlig i Vest-Agders sjøfuglreservater. Bare en liten andel av sildemåkeungene er flyvedyktige 15. juli, de utsettes derfor for en del svært uheldig forstyrrelse etter denne datoen. Folk som går på land klarer ofte ikke å se at de skremmer store mengder ikke flyvedyktige unger ut av sine territorier og ut på sjøen, hvorfra de er mer utsatt for predasjon og kan få problemer med å finne tilbake til sine foreldre. (Opphavsrett: Finn Jørgensen) Større bilde

Tellingene ble utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Vest-Agder. Målet for overvåkingen er å tallfeste hekkebestanden av alle sjøfuglarter i alle fylkets sjøfuglreservater. I tillegg forsøker vi å kvantifisere antall flygedyktige ungfugl, som et mål på hekkesuksess. Med et par unntak så klarte vi dette også i 2016.

Alle de tre stormåkeartene hadde jevnt over god hekkesuksess i hele fylket. Spesielt gjelder dette for sildemåken, der en må tilbake til helt tilbake til 1990-tallet for å finne liknende hekkesuksess. Nesten 5300 sildemåkeunger kom på vingene i Vest-Agders sjøfuglreservater, og dersom en regner med sildemåkekoloniene som ikke er vernet så anslår vi at det totalt kom 6500-7000 unge sildemåke på vingene i Vest-Agder i år.

Ærfuglen hadde tilsynelatende også god hekkesuksess i områdene øst for Lindesnes, mer middels resultat på vestsiden - men bedre enn fjoråret.

Grågås, storskarv og toppskarv produserte som vanlig godt.

Makrellterna og hettemåken finnes fremdeles bare i livskraftige bestander utenfor reservatene i de to østligste kommunene, til gjengjeld opprettholder de bestanden her og hadde god ungeproduksjon i 2016.

På den negative siden må vi igjen nevne fiskemåken som fortsetter nedgangen i sjøfuglreservatene, og ser ut til å forsvinne fra disse i løpet av få år. Fiskemåken sliter generelt på sine naturlige hekkeplasser i skjærgården og en stadig større andel hekker på urbaniserte lokaliteter, f.eks. på tak av bygninger og industriområder. Her er de er vanskelige å tallfeste.

Årets rapport oppsummerer bestandsutviklingen til de vanligste artene helt tilbake til sjøfuglreservatene ble opprettet i 1980. Vi oppsummerer også hekkesuksessen til de vanligste artene de siste 12 årene.

Klikk her for å lese årets sjøfuglrapport