Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF)

Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF) ble opprettet i 1975. Formålet med komiteen er å systematisk kvalitetssikre observasjoner av sjeldne fugler i Norge, og deretter publisere funnene i egne rapporter.

Observasjoner av arter eller underarter som er nye for Norge, nye hekkearter i Norge eller arter/underarter som i kraft av sin sjeldenhet innenfor landets grenser står oppført på en liste over arter som krever godkjenning, må rapporteres til komiteen ledsaget av en beskrivelse av funnet og foreliggende dokumentasjon som foto eller lydopptak. Medlemmene av komiteen gjennomgår så beskrivelsen, funnomstendigheter og innkommet dokumentasjon og vurderer om funnet er tilstrekkelig dokumentert for å støtte observatørens identifikasjon. Alle godkjente funn blir også vurdert med hensyn på sannsynligheten for at fuglen stammer fra fangenskap eller forvillede bestander og kategorisert med hensyn på dette (kategori A, C, D eller E). Komiteen har også ansvaret for å ajourføre listen over fuglearter observert i Norge.

Norgeslisten | Publikasjoner | Slik arbeider vi | Medlemmer | Rapportering | LRSK | Lenker


Nyheter fra NSKF

Oppdatert liste over fuglearter observert i Norge (19.05.2020)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2019. Tre nye arter og én ny underart ble lagt til listen i løpet av året. De tre nye artene fra 2019 var gråhodevipe, topplunde og taigafluesnapper. I tillegg ble de to første bekreftede funnene av østgulerle gjort i løpet av fjoråret.

Les mer
Oppdatert liste over fugler observert i Norge (08.05.2019)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2018. Topphegre var den eneste nye arten i Norge i fjor, mens mørkmyrhauk og tyrkersteinskvett var nye underarter. Listen er også oppdatert med nytt navn på oseanstormsvale, tidligere kjent som wilsonstormsvale.

Les mer
Rødstrupesanger-revisjon klar: oppsummering av funnmasse og ID-kriterier (08.05.2019)

NSKF har nylig ferdigstilt arbeidet med å revurdere funn av rødstrupesanger i Norge. Dette fordi arten er foreslått splittet i tre distinkte arter. Av totalt 107 funn i Norge t.o.m. 2018 kan 34 funn kategoriseres som rødstrupesanger, 4 som rødbrystsanger og de øvrige i ubestemte kategorier.

Les mer
Oppdatert liste over fugler observert i Norge (30.08.2018)

Norgeslisten er nå oppdatert med alle godkjente funn frem til og med 2017. Nytt er også at det nå er mulig å laste ned et excel-ark med detaljer om alle funn av arter og underarter med færre enn ti godkjente funn. For de mer regulært forekommende artene på NSKFs rapporteringsliste inneholder excel-arket statistikk og diagrammer som viser sesongvis, årsvis og geografisk fordeling av funnene.

Les mer
Nye medlemmer i NSKF og komitéens arbeid (23.05.2018)

NOFs faunistiske komitéer kvalitetssikrer og systematiserer fugleobservasjoner i artsobservasjoner.no. For de sjeldneste artene i landet gjøres denne jobben av NSKF, mens arter som ikke regnes som nasjonale sjeldenheter, håndteres av regionale LRSK-er. Denne artikkelen oppsummerer kort hvordan NSKF jobber.

Les mer

Flere nyheter om NSKF