Hopp til hovedinnhold

Retningslinjer og arbeidsmetoder for NSKF

1 Formål og organisasjon


NSKF kvalitetssikrer også funn fra Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. I noen tilfeller skal man beskrive arter som har blitt observert fra eller på norges fastland, men ikke fra disse nordlige øyene. Dette gjelder for eksempel denne sabinemåken Larus sabini fra Svalbard. (Foto: Kjetil Solbakken) Større bilde

1.1 NSKFs formål

1.2 Samarbeid med andre komiteer

Videre skal NSKF samarbeide med de Lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer (LRSK) og har kontakt med andre sjeldenhetskomiteer i Europa. NSKF samarbeider også med Norsk navnekomité for fugl (NNKF), Norsk faunakomité for fugl (NFKF) og offentlige faginstitusjoner (f.eks. museer).

1.3 NOFs landsstyre oppnevner NSKF

NSKF oppnevnes av og er underlagt NOFs landsstyre. Komiteen er ansvarlig for den faglige behandlingen av saker som faller inn under komiteens arbeidsfelt.

1.4 Offisielle norske arter og underarter

Ingen observasjoner av fuglearter eller underarter som er nye for landet eller som er oppført på en spesiell liste, inngår i offisielle funnoversikter før de er godkjent av NSKF.


2 Sammensetning, virksomhet og stemmerett

2.1 Komiteens sammensetning

Komiteen består av sekretær og seks fagmedlemmer. Komiteen bør ha en slik sammensetning at komiteen som helhet har en omfattende kompetanse vedrørende relevante arter og at komitemedlemmene for øvrig har solide kunnskaper innen områder som feltornitologi, ringmerking og relevant litteratur samt en bred kontaktflate til landets ornitologiske miljø.

NSKFs komitemedlemmer skal være medlemmer av NOF. Utskiftningen av komitemedlemmer foregår slik at det normalt byttes ut ett medlem hvert år. Nye komitemedlemmer blir foreslått av NSKF, og forslagene sendes til sentralstyret for deres avgjørelse.

Sekretæren er ansvarlig for fremdriften i komiteen, og fungerer som en administrator. Alt innsendt materiale tas hånd om av sekretæren. Normalt står sekretæren for all korrespondanse, og fordeler arbeidsoppgaver hvis dette er nødvendig.

2.2 Sekretærens ansvar

Sekretæren mottar tilsendt materiale og formidler kontakt med LRSK. Sekretæren sender ut kopi av samtlige innkomne saker til fagmedlemmene. Fagmedlemmene bedømmer sakene og sender tilbakemelding til sekretæren. Sekretæren deltar normalt ikke i den faglige saksbehandlingen. Sekretæren skriver et referat fra hvert møte. Sekretæren er ansvarlig for rapportering til og kontakt med NOFs styrer og administrasjon.

2.3 Møter

Det avholdes minst ett møte hvert år. På møtene ferdigbehandles saker som har vært sirkulert siden forrige møte. All dokumentasjon som av praktiske årsaker ikke kan kopieres og sendes ut til medlemmene blir dessuten gjennomgått på møtene. Slik dokumentasjon kan også sirkuleres pr. post til komitémedlemmene.


3 Saksbehandling

3.1 Hva skal NSKF bedømme?

NSKF kan dessuten kreve å få inn beskrivelse av spesielle funn utover de ovennevnte kategorier før funnene kan godkjennes for offisielle funnoversikter.

3.2 NSKFs saksbehandlingpraksis

Innsending: Alle innsendte observasjoner betraktes som offentliggjort og overlevert NSKF, i den hensikt at observasjonene og vurderingen av dem skal publiseres som en del av NSKFs ordinære rapporter.

Innrapportering: Sakene sendes først til LRSK, som videresender dem til NSKFs sekretær.

Saksnummerering: Sakene nummereres fortløpende etter når de kommer til NSKFs sekretær, med løpenummer og år (eksempel: 2007/001). En sak skal nummereres etter hvilket år saken er mottatt av NSKFs sekretær. Saker som tas opp til ny behandling, skal gis et nytt saksnummer etter året revurderingen skjer.

Funnummerering: Funn av fugler som opptrer i flokk, regnes som ett funn (av x antall individer). For øvrig regnes funn av «adskilte» individer som x antall funn av x antall individer, uansett om funnene er gjort på samme dag og sted. Hvorvidt det dreier seg om ett eller flere individer er ofte vanskelig å fastslå, men det skal foretas en skjønnsmessig vurdering i forhold til følgende kategorier: «Mulig samme fugl(er)» regnes som forskjellige funn/individer, «trolig samme fugl(er)» og «samme fugl(er)» regnes som ett funn/individ(er).

Bedømmelseskategorier. Alle saker skal plasseres i en av følgende kategorier:

En sak kan ikke godkjennes dersom to eller flere av komiteens seks ordinære medlemmer ikke vil godkjenne den.

Arkivering: NSKF arkiverer alle saker og saksvedlegg. Arkivet skal oppbevares samlet. Sekretæren plikter å ajourføre komiteens saksdatabase. NSKF skal beholde, eventuelt kopiere, all nødvendig dokumentasjon som komiteen mottar i forbindelse med saker. Papirkopier av fotografier samt fjær e.l. plasseres sammen med sakspapirene. Lysbilder, videokassetter og lydbåndopptak oppbevares adskilt. Arkivet kan stilles til disposisjon for seriøse formål. Det skal vises spesiell varsomhet i forbindelse med offentliggjøring av opplysninger om truede arter.

Tilbakemelding til LRSK og rapportør: NSKF skal gi tilbakemelding til LRSK om alle saker som komiteen har behandlet i den aktuelle LRSKs virkeområde. LRSK har ansvaret for videre rapportering til og kontakt med observatørene. NSKF plikter å begrunne avgjørelsen når saker ikke godkjennes eller henlegges, og disse begrunnelsene sendes direkte til rapportøren fra NSKF.

Revurdering av saker: Enhver kan kreve ny behandling av en sak hvis dette begrunnes. Dersom NSKF ikke ønsker å revurdere en sak, er NOFs sentralstyre ankeinstans. Observatører kan trekke tilbake funn hvis dette begrunnes og NSKF godkjenner at funnet fjernes. For øvrig har NSKF rett og plikt til å publisere samtlige saker som er innsendt til og behandlet av komiteen. Komiteen bør også revurdere samtlige saker som omfatter arter der vesentlige nye bestemmelseskriterier eller taksonomiske endringer er publisert.

Kommunikasjon med observatører og andre forespørsler: NSKF skal i rimelig grad bistå med opplysninger ved forespørsler om observasjoner fra observatører, prosjekter, til en artikkel eller lignende, men da kun omtale/utlevere opplysninger som berører vedkommende observatør, eller som er relevant for vedkommende prosjekt, artikkel eller lignende.


4. Krav til dokumentasjon

4.1 Vurderingsprosess

NSKF foretar en skjønnsmessig vurdering i forbindelse med hver sak. Vurderingene skal være basert på opplysningene som foreligger (beskrivelse, feltskisse, belegg). Komiteen vurderer også andre omstendigheter rundt observasjonen.

Fugler som finnes i vitenskapelige samlinger på norske forskningsinstitusjoner, behøver ikke vurderes av NSKF. Komiteen bør likevel få innsendt bilde eller lignende til arkivering/publisering.


5. Liste over registrerte fuglearter i Norge

5.1 Den norske listen

NSKF skal fortløpende revidere listen over observerte fuglearter i Norge. Dette skal skje i nært samarbeid med NOFs øvrige faunistiske komiteer, NFKF og NNKF. Listen følger den til enhver tid gjeldende systematikk, og følger navnsetting som Norsk navnekomité for fugl (NNKF) fastsetter. Den norske avifaunistiske listen inkluderer funn fra fastlandet, Svalbard (inkl. Bjørnøya), Jan Mayen og norske farvann definert som området begrenset innenfor midtlinjene i alle tilstøtende havområder.

5.2 Kategorisering

Funn av fugler i Norge plasseres i følgende kategorier:

A: Arter som er funnet minst en gang siden 01.01.1950 og som regnes som spontant forekommende.

B: Arter som kun er funnet i perioden 1800-1949 og som regnes som spontant forekommende.

C: Arter som i utgangspunktet enten er forvillet eller satt ut, men som i dag reproduserer i vill tilstand i Europa og opprettholder frittlevende bestander uten behov for supplerende utsettinger.

D: Funn av arter hvor det er vanskelig eller umulig å bedømme om fuglen er en rømling eller har nådd landet ved egen hjelp fra naturlige utbredelsesområder: Det ene kan være like sannsynlig som det andre.

E: Funn av arter som regnes som rømlinger. I praksis vil dette si arter som ikke har noe etablert funnmønster i Europa, men er vanlige burfugler eller individer som viser tegn på å komme fra fangenskap (skader i fjærdrakten o.l.).

NSKF skal begrunne hvorfor funn plasseres i kategoriene C, D og E.

5.3 Arters status i Norge

NSKF skal i samarbeid med NFKF sørge for at samtlige arter og underarter på den norske avifaunistiske listen gis ett eller flere statussymboler. Statussymbolene skal beskrive hvor vanlig arten er i Norge, og hvorvidt den hekker, overvintrer, er en trekkgjest osv.


6. Rapportering

6.1 Publisering

NSKF skal utgi en årlig rapport med de behandlede sakene fra siste år. Rapporten skal publiseres i NOFs hovedtidsskrift. Rapporten skal generelt i størst mulig grad ha samme oppbygning som andre sjeldenhetsrapporter i Europa. Rapporten sendes til samtlige europeiske sjeldenhetskomiteer.

6.2 Retningslinjer for utformingen av årsrapporten

Vedtatt av NOFs sentralstyre 31. oktober 1998