Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Stripegås flyttes til kategori C

NSKF har etter diskusjon med øvrige nordiske sjeldenhetskomiteer, besluttet at stripegås flyttes fra kategori E til kategori C på Norgeslisten. Det finnes en livskraftig forvillet bestand i Nederland, og majoriteten av observasjoner i de nordiske landene antas å dreie seg om fugler herfra.

Av Andreas Winnem

Publisert 18.11.2020

Stripegås er en sentralasiatisk art. Den hekker i høyereliggende våtmarker i Kina, Mongolia og nærliggende områder. Høsttrekket går over Himalaya til overvintringsområder fra India og øst til Myanmar. Arten er imidlertid innført til Europa som prydfugl og holdes vanlig i dyreparker og andre samlinger. Det er lite trolig at stripegjess fra de naturlige leveområdene dukker opp i Europa. Alle funn i Norge antas å være rømt fra fangenskap eller stamme fra forvillede populasjoner. I Norge ses arten primært i sommerhalvåret. De første fuglene blir gjerne rapportert i slutten av april, og de siste i oktober. Enkelte individer kan også overvintre. Forekomsten topper seg normalt i starten av i juni. 

Den finske sjeldenhetskomiteen har gjort grovarbeidet med å samle informasjon om stripegåsas forekomst i Europa. I Nederland har arten hekket i det fri siden 1990-tallet, og den er nå godt etablert som hekkefugl. Arten er også funnet hekkende i flere andre land i Europa, men uten at levedyktige bestander er etablert. Den nederlandske bestanden etablerte seg for alvor på midten av 1990-tallet, og den økte hurtig i antall. Toppen ble nådd rundt 2005. Bestanden har siden gått tilbake som en følge av aktiv bestandskontroll. Antall registrerte individer i Finland følger et tilsvarende mønster og korrelerer godt med bestandsutviklingen i Nederland. I Norge begynte antall individer publisert i NFKFs rapporter for alvor å øke fra år 2000. Året med flest registrerte stripegjess i Norge er 2005, samtidig som bestandstoppen ble nådd i Nederland. De siste årene har antallet registrerte fugler hos oss avtatt igjen. En flokk på 15 stripegjess som ble fanget og ringmerket i Finland vinteren 2007/08 og siden avlest i Norge, Sverige og Nederland, bekrefter at nederlandske fugler beveger seg opp til Norden. Det virker rimelig å anta at et flertall av norske funn dreier seg om fugler fra denne populasjonen. Funn av stripegås i Norge anses dermed å være utløpere fra en forvillet bestand og kvalifiserer for kategori C, på lik linje med niland og mandarinand. Endringen får virkning fra 1995. Ringmerkede individer som beviselig har rømt fra fangenskap, skal fortsatt plasseres i kategori E. 

Stripegås
Stripegås er flyttet fra kategori E til kategori C, da majoriteten av norske funn antas å komme fra en levedyktig, forvillet bestand i Nederland. Endringen får virkning fra 1995. FOTO: Arvid Bredesen