Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Nasjonalt rapportsystem for artsobservasjoner»

I løpet av våren 2008 vil et allment nasjonalt rapporteringssystem for artsobservasjoner bli lansert i Norge av Artsdatabanken. I forbindelse med utviklingen av rapporteringssystemet er NOF invitert til å være med på å utforme premissene rundt datahåndtering og kvalitetssikring.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Svar fra NOF OA

NOF OA har utformat et detaljert svar. I skrivet oppfordrer til videre debatt om temaet:

"Ønsker vi i NOF et rapportsystem innenfor eller utenfor NOF?"

Dette er et sentralt og prinsipielt spørsmål som må avklares før NOF staker ut veien videre.

I skrivet tar vi opp dette med eierskap og råderett over fugleregistreringer samt hvordan oppbygging av foreningsvirksomhet og medlemsrekruttering påvirkes av NOFs holdning og strategi for fremtiden med tanke på hvordan og hvor rapportering av fugl skal skje.

Skrives kan lastes ned her, og vi oppfordrer alle i NOF om å tenke grundig gjennom alle aspekter i denne viktige sak:

www.nofoa.no

Håkan Billing, leder NOF OA (18.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Rettigheter

Enig med NOF OA om at en ikke må gå for fort fram. Når vi for en gangs skyld skal prøve å samle NOF-Norge til ett rapportrike, må vi ikke la oss blende i lykkerusen over at det bare er å kopiere et velfungerende system fra et annet land, og la dette med rettigheter komme i skyggen. Det kommer en "dagen derpå" også. Jeg vil tro at svenskene har en annen mentalitet når det gjelder rapportering, de har jo drevet med effektiv rapportering i mange år før Svalan ble lansert. Svenskene går jo for å være mer autoritetstro og lettere å lede, enn oss egenrådige nordmenn, som har sittet på hver vår fjelltopp og i hver vår fjordarm, og krangler om det meste (og det gjør vi ennå). Det er tross alt snakk om et system som skal vare for all framtid, forhåpentligvis, ikke noen midlertidig løsning som skal fungere et år eller to. NFKF sliter ennå med å få samlet inn observasjoner fra alle fylker til rett tid (rett tid er vel kanskje litt feil ordbruk, når NFKF-rapportene er fem år på etterskudd?), så hvorfor er det sånn hast med å få avgjort alt i løpet av så kort tid nå? Som utenforstående i forhold til NOFs styre, er jeg overrasket over å lese at initiativ fra de som har utviklet allerede godt fungerende rapportsystem på internett (fugler.net, NOFOA m.fl.), er blitt avvist av NOF på tidligere stadium.

Det med eierskap til dataene er svært viktig. På faunaseminaret (www.birdlife.no) ble deltakerne delt inn i grupper for å diskutere flere spørsmål. Et av spørsmålene omhandlet Artsdatabankens rolle: "Hvilken rolle skal Artsdatabanken ha i NOFs fremtidige faunistiske arbeid?". Samtlige grupper hadde med i svaret, i en eller anne form, at NOF skulle ha eierskap/egenråderett til dataene ("NOF må være eier", "...viktig å avklare hvem skal eie, rettigheter etc.", "eierskap: må være NOF som leverer data", "Egenråderett er viktig"). I Artsdatabanken sin presentasjon på seminaret fastslås det at Artsdatabanken skal være formell eier av dataene, før eierskapet i det hele tatt er diskutert i NOF-systemet. Legg ellers merke til spørsmålstillingen. Ut fra spørsmålet skulle man jo tro at det er NOF som staker ut kursen for framtida når det er snakk om faunistisk arbeid, og med Artsdatabanken som en deltaker/samarbeidspartner i dette arbeidet. Nå ser det ut som det er Artsdatabanken som styrer det hele og legger premissene. Det en kan risikere er at mange observatører vegrer seg for å levere fra seg sine data.

I gruppearbeidet på seminaret kom det fram mange tanker og synspunkter som må ha innvirkning på NOFs videre arbeid i forhold til Artsdatabanken, og dem må det være viktig at NOF bruker. Ellers vil jo hensikten med dette gruppearbeidet være totalt bortkastet.

Per Inge Værnesbranden (18.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kritikk av prosessen

Hei.

Et samlet styre i NOF/Asker og Bærum Lokallag er kritiske til måten dette håndteres på.

Det som tas opp i dette skrivet som er datert 9/1 (www.birdlife.no)

er etter vårt skjønn, kanskje de viktigste prinsipielle og tekniske spørsmål som NOF har reist i løpet av de siste 10-årene. Det vi i første omgang reagerer på er den svært korte fristen vi har til å uttale oss før NOF/sentralt starter/vidrefører (?) dialogen med den (for oss) ukjente "gruppen som skal diskutere og kvalitetsikre produktet som skal lages". Vi snakker altså kun om 10 dager for å vurdere disse vesentlige spørsmål !

NOF/sentralt har ikke lokallagets aksept til å ta avgjørelser ang eierskap til data, nye web-rapporterings-verktøy etc før vi har fått god anledning (tid) til å diskutere dette og kommet med våre kommentarer.

Innholdet i skrivet er også svært mangelfullt slik vi ser det.

Mange forhold må avklares og internt diskuteres:

- Hva er svarfristen (er/var det 20/1) ?

- Eierskapsproblematikken til registreringene må avklares/diskuteres (svært viktig).

- Hvilken villighet har NOF-medlemmene til å rapportere sine obs'er på 2 ulike WEB-sider (om det blir en løsning) ?

- Hvilken påvirkning vil et fremtidig nytt WEB-interface/rapportings-skjema ha på de

eksisterende (dessverre proprietære) web-sider/databaser som allerede er utviklet lokalt/fylkesvis ?

Flere av foreningens ildsjeler har lagt ned 100-vis (1000-vis ?) av timer for å utvikle web-løsninger

for å styrke NOFs attraktivitet som forening. Dette faktum kan ikke oversees og må

være en føring i de videre diskusjoner. Tekniske- og/eller økonomiske løsninger

på disse utfordringer eksisterer nok - vi må forsøke å finne de.

- Finne teknisk/økonomiske løsninger som kan være spiselige for begge parter (NOF og Artsdatabanken)

- Hvordan jobber NOF videre med saken - hvordan er prosessen videre ?

- etc, etc ...

Jeg vil ta kontakt med sekretariatet for en prat i løpet av de nærmeste dagene.

Lokallaget har et informasjonsbehov rundt dette.

Mvh Terje Bøhler

NOF/Asker og Bærum (leder)

www.naturnett.org/

Tlf(m): 47 90 50 43

Terje Bøhler (20.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Generelle betraktninger

Det er mange problemstillinger her som det er behov for å diskutere mer grundig. Nå er jeg litt sent ute med kommentarer til første gruppemøte, men diskusjonen er vel ikke ferdig ennå. Invitasjonen til innspill var litt vag og tidsfristen var litt uklar/kort.

Mye taler for at Artsdatabanken kan være en riktig systemeier, men det er lurt å ha målsetningene klare før man har løsningen. NOF kunne helt klart vært i stand til å lage et godt rapportsystem for fugler på egenhånd. Derimot er det heller tvilsomt at løsningen ville fungere like godt for eksempel for planter og insekter. For noen ornitologer er kanskje ikke det siste så viktig, men for naturvern generelt, og for å øke naturinteressen blant folk, tror jeg det er veldig viktig at det er et felles system for dette. Jeg tror til og med det vil gi større interesse for fugl. Det blir litt sneversynt å kun tenke fugl. Her synes jeg Svalan også skiller ulike typer observasjoner for mye. Ta en kikk på fugleognatur.dk. Det er et nasjonalt system som integrerer ulike grener på en brukbar måte. NOF burde selvsagt laget et rapporteringssystem for mange år siden, men det er vanskelig å gjøre noe med nå.

Som kommentert i artiklen er det mange som har laget lokale løsninger. Uten at jeg kjenner alle disse, gjetter jeg på at de er utviklet av og eies av privatpersoner. Hvis den personen ikke gidder mer eller av andre grunner trekker seg ut, sitter man i verste fall igjen med et system som ikke kan videreutvikles eller etterhvert slutter å virke. Hvis NOF skal utvikle et system selv, må de sikre seg mot dette. Rettigheter til kildekoden, eller å bruke produkter som er utbredt (og har større sannsynlighet for å leve videre), er to måter å gjøre dette på. Av de rapporteringssystemene som finnes, er det variabel kvalitet. De fungerer, men kunne vært mye bedre. Først og fremst er brukergrensesnittet ofte ikke helt gjennomtenkt. Det er ikke vanskelig å lage dette, men det er vanskelig å gjøre det godt. Svalan kunne også vært bedre. En gjennomgang av brukergrensesnittet og litt nytenkning burde kunne rette på mye. Hvis vi ser på jobben Artsdatabanken har gjort, f.eks. med "Artskart", er ikke dette helt bra heller. Noen alvorlige feil vitner også om dårlig kvalitetsikring. En forutsetning må være at dette brukertestes på en profesjonell måte før lansering.

Hvor mange registringsløsninger skal vi ha? Jeg ser ingen grunn til å ha fler enn ett. Mange av oss reiser endel rundt i landet og observerer fugl (og annet). Det er lite hensiktsmessig å måtte logge seg på flere ulike steder avhengig av hvor i landet man har vært. Og ikke minst lære seg de forskjellige systemene. Det er selvfølgelig en fordel at det er en bred enighet om hvilket system som skal brukes.

Dette er en etterlengtet mulighet som jeg tror vil gi god gevinst på sikt. Det er altfor mange ulike systemer som gjør dataene vanskelig tilgjengelig og det er mye data som ikke blir registrert fordi det ikke finnes mulighet til det. I den grad det offentlige har betalt for undersøkelser/tellinger mm. før, vil de vel fortsette å gjøre det i samme utstrekning, uavhengig av om det er NOF eller Artsdatabanken som eier dataene? NOF bør selvfølgelig ha alle rettigheter for bruk og behandling av data, men det er vel også meningen? Her må det være mulig å finne en god løsning.

John Martin Mjelde (24.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Defensiv holdning

Jeg synes NOF OAs kommentar vitner om en defensiv holdning. Nå har vi muligheten til å opprette ett sentralt register, et stort fortrinn fordel i forsknings- og forvaltningsarbeidet. Eierskap til dataene gjøres til sak. NOF OA bør satse på ornitologien, ikke forsvare ornitologenes særinteresser.

Tor Olsen (09.09.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Foreningsarbeid er ikke særinteresse

Ornitologenes særinteresser står ikke en gang på agendaen i NOF OA. Arbeid med økt forståelse for natur er hovedfokus i vårt arbeid.

Et sentralt register betinger jo ikke et sentralt rapporteringssted/brukergrensesnitt som eneste valg. Dataene vil uansett kunne havne i det samme registeret.

Et parallelleksempel:

Alle bruker ikke samme nettleser, likevel kan vi jo lese de samme nettsidene. Hva hvis staten bestemte at fra nå av vil kun Firefox være eneste godkjente nettleser i Norge?

Håkan Billing, leder NOF OA (23.09.2008)

Ny kommentarSvar på denne