Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bruk naturmangfoldloven!

Naturmangfoldloven gjelder for alle beslutninger som påvirker naturmangfold på norsk jord. Loven trådte i kraft i 2009, men det tar tid å få synliggjort bruken i saksbehandlinga til det offentlige byråkrati. NOF har deltatt på kurs om naturmangfoldloven med SABIMA og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Naturmangfoldloven (nml) er den mest omfattende og viktigste loven om forvaltning av norsk natur noensinne. Formålet med loven er at naturens mangfold og økologiske prosesser skal tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, nå og i fremtiden. Loven er tverrgående og virker sammen med andre lovverk for alle beslutninger som kan påvirke naturmangfold. Alternativet ville vært å skrive om alle de andre lovene, sa statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, på SABIMAS seminar i Stjørdal 12.-13. november. Det var godt oppmøte fra NOF på dette seminaret. Deltakerne fikk blant annet lære mer om nml, noe som er svært nyttig for oss som skal bedrive naturvern i praksis.

Fylkesmennene og Direktoratet for naturforvaltning har et særlig ansvar for å gi kommunene opplæring i bruk av nml. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) er en pådriver for å få tatt i bruk nml i eget fylke. FMST har gjennom prosjektet «Naturmangfold i praksis» opprettet et nettverk med invitasjon til alle kommuner, og holder fagsamlinger om naturmangfold 3-4 ganger i året. NOF deltok på opplæring i naturmangfoldloven for kommunene i Sør-Trøndelag 23.-24. november.

På dette kurset ble det lagt stor vekt på konkrete eksempler fra gjennomført saksarbeid i kommunene og hos Fylkesmannen. For fugleinteresserte var det flott å få høre en jurist fra administrasjonen fortelle hvordan de hadde utredet hvorvidt en storlom kunne komme seg i land og hekke på en holme som var aktuell for hyttebygging. Denne byggesøknaden ble avslått. Hubroen var også i fokus disse dagene. Det er gledelig for oss at forvaltningen har fokus på hensynet til fuglelivet.

På tross av at FMST har tatt oppgaven på alvor er vurdering og vekting av prinsippene i § 8-12 i nml i varierende grad synliggjort i saksarbeidet. Både kommuner, fylkesmenn, direktorat og naturvernorganisasjoner kan bli flinkere til å vise til disse paragrafene i nml i sine arbeid. NML er et svært godt verktøy for alle som vil ta vare på naturmangfold. Miljøverndepartementet har sendt et brev med sjekkliste til fylkesmennene, og jobber nå med å få ferdig veiledningsmateriell som blir tilgjengelig på departementets nettside. Vi venter også på at kapittelet om fremmede arter skal bli ferdig og tre i kraft.

Mangel på kunnskap skal ikke være et hinder for bruk av naturmangfoldloven, men Geir Gaarder fra Miljøfaglig utredning bekreftet i sin innledning at det er behov for mye mer kunnskap om norsk natur. I dag er ca. 25 % av alle lokaliteter kartlagt, kvaliteten på kartleggingene er varierende, ikke all kunnskap er oppdatert. Det aller viktigste miljøvernarbeidet NOF gjør er å bidra med verdifull kunnskap til forvaltningen. Personer fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens naturoppsyn, Fylkesmenn, kommuneadministrasjoner og SABIMA understreker hvor viktig dette arbeidet er for å bidra til kunnskapsbasert forvaltning. Valideringen som blir gjort i sjeldenhetskomitéene er også viktig, og det er veldig viktig at observasjoner blir tilgjengelige for forvaltningen i artskart. Dette skjer automatisk ved registrering i artsobservasjoner.

 

Les mer:

SABIMA seminar 12.-13. november

Kurs om naturmangfoldloven (FMST)

 

Naturmangfoldloven

Norske miljømål

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven (Brev fra MD)

Hvordan gjøre vurderingene og synliggjøre disse i plansaker (Vedlegg til brev fra MD)

 

Artsobservasjoner 

Artskart

Norsk rødliste for arter 2010

Norsk rødliste for naturtyper 2011

Miljøstatus naturmangfold

 

 

Svarthalespove
Kongen i statsråd har oppnevnt svarthalespove til prioritert art etter nml § 23. Denne arten har dermed ekstra beskyttelse og en egen forskrift med formål å ivareta arten i dens naturlige leveområde. FOTO: John Stenersen
Hogstflate
Uttak av tømmer, bygging av skogsbilveger og tildeling av tilskuddsmidler er eksempler på tiltak som skal være vurdert etter nml § 8-12 før beslutning fattes. Vurdering og vekting av prinsippene skal opplyses i vedtaket. FOTO: Magne Myklebust

Kommentér nyheten