Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Fire nye IBAer utpekt i Nord-Norge

Nylig ble fire nye IBAer i Nord-Norge godkjent av NOFs paraplyorganisasjon BirdLife International. Ærfugl, stellerand, gulnebblom og horndykker er blant artene som medførte utvelgelsen. I tillegg ble et tidligere identifisert IBA i Finnmark utvidet. Med dette har vi nå 80 IBAer på det norske fastlandet.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 09.03.2017

En av NOFs viktigste oppgaver er å ha god oversikt over de viktigste fugleområdene her til lands, slik at vi kan sørge for at disse forvaltes og ivaretas på en god måte. En viktig del av dette arbeidet består i å identifisere og overvåke norske IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas). Områdene velges ut på bakgrunn av en faglig anerkjent metodikk utarbeidet av BirdLife International, som også sørger for den endelige godkjennelsen av IBAene NOF foreslår.

Fire nye IBAer

De fleste norske IBAene befinner seg i Nord-Norge. Den enkle forklaringen på dette er at Nord-Norge er den landsdelen hvor det finnes mest fugler, noe som ikke minst gjelder sjøfuglene: Nord-Norge har brorparten av de store sjøfuglkoloniene som finnes langs Norskekysten, og de fleste av disse er allerede utpekt som IBAer. Også ellers er fuglelivet rikt, og i 2016 foreslo NOF tre nye IBAer i Nordland og ett i Finnmark. Det er her snakk om to av landets viktigste områder for horndykker, ett område av særlig verdi for gulnebblom, og ett område som er spesielt viktig for overvintrende stellerand.

Horndykker i Nordland

De to nye horndykker-IBAene er lokalisert i Leknes-området i Vestvågøy kommune i Lofoten, og i Straume-området i Bø kommune i Vesterålen. Her hekker henholdsvis ca. 50 og 20 par horndykkere, tilsvarende omlag 7 % og 3 % av hele den norske hekkebestanden av arten. Vi har fra tidligere hele tolv IBAer for horndykker i Norge, men kun to av disse (begge i Nord-Trøndelag) er hekkeområder. Horndykkeren er sårbar (VU) både på den norske og den globale rødlista, og ivaretakelse av artens hekkelokaliteter bør være høyt prioritert av norske myndigheter. Ved å utpeke landets viktigste hekkeområder for arten som IBAer håper NOF at dette understrekes ytterligere.

Nytt IBA for sårbar stellerand

Stelleranda er en annen sårbar art på den globale og den norske rødlista. Store deler av den europeiske vinterbestanden overvintrer i Finnmark, og Norge har således et spesielt stort ansvar for denne arten. Derfor er det også svært viktig å kartfeste og formidle hvor de største konsentrasjonene av arten befinner seg. Vi har tidligere utpekt tre IBAer for stellerand i Finnmark (Varangerfjorden med Hornøya og Reinøya, Båtsfjord og Slettnes), og nå er også en lengre kyststrekning i Berlevåg (fra innerst i Kongsfjorden til Berlevåg) utpekt som stellerand-IBA.

Landets viktigste vinterområde for gulnebblom?

Gulnebblom er en annen globalt rødlistet art (nær truet; NT) hvor store deler av den europeiske vinterbestanden finnes i Norge. Fra før er IBAer for arten identifisert i Finnmark (Slettnes og Varangerfjorden med Hornøya og Reinøya) og i Sør-Trøndelag (Froan). Nå har også Nordland fått et IBA for arten i Lofoten. Med Gimsøystraumen i Vågan som "kjerneområde" er dette et av landets viktigste overvintringsområder for arten, med en vinterbestand som er anslått til 20-60 individer. Også betydelige forekomster av ærfugl finnes i de samme områdene. 

Persfjorden utvidet

I tillegg til de nye IBAene har IBAet i Persfjorden i Finnmark nå blitt utvidet vestover til Hamningberg. Hele denne kyststrekningen er viktig for rastende, mytende og overvintrende fugler, inkludert rødlistede arter som havelle og sjøorre.

De nye tilskuddene til den norske IBA-porteføljen er såpass ferske at områdene i skrivende stund ikke er synlige i BirdLife Internationals oversikter. NOF har imidlertid blitt lovet at dette skal være på plass innen kort tid. Da kan du selv lese mer om hvert enkelt område på denne siden.

Horndykker
To nye IBAer for hekkende horndykkere er utpekt i Nordland. Det ene befinner seg i Leknes-området i Vestvågøy i Lofoten, mens det andre er lokalisert til Straume i Bø kommune i Vesterålen. FOTO: Håvard Eggen
Stellerand
Med et nytt IBA for stellerand i Berlevåg i Finnmark skal nå de aller fleste av artens viktigste vinterområder i Norge være utpekt. FOTO: Tomas Aarvak
Gulnebblom
Et av Europas viktigste overvintringsområder for gulnebblom befinner seg langs yttersida av Lofoten. Nå har området fått status som IBA. FOTO: Jan Erik Røer