Hopp til hovedinnhold

Søk på BirdLife.no

Artsomtale fra «Norsk Fugleatlas»:

Hubro Bubo bubo

Fra nyhetsarkivet:

Strandrydding og fugler 01.03.2022

Strandrydding med spesiell vekt på å fjerne dei store mengdene av ulike plastmateriale i driftmateriale ført inn frå havet er eit naudsynt miljøtiltak, men som alle andre ideelle målsetjingar må føresetnaden vere at det ikkje fører til negative effekter for andre delar av kystnaturmiljøet. Omsynet til fuglar må vege tungt.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2947

Behold Verholmen fri for landbasert oppdrett 23.02.2022

BirdLife Norge har klaget på en reguleringsplan for Verholmen i Meløy kommune, der det nå er planlagt landbasert oppdrett. Statsforvalteren i Nordland skal klagebehandle saken, og i et oppfølgende brev peker vi på en rekke momenter som tilsier at Verholmen må bevares inn i fremtiden.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2976

Seier til hubroen på Frøya 11.01.2022

Utbygging i Ellingsundet på Frøya i Trøndelag er nå stanset av regjeringen, etter at blant annet lokale ressurspersoner, BirdLife Norge og Statsforvalteren i Trøndelag engasjerte seg mot planene. Et viktig område for næringssøk for det såkalte «Uttian-paret» er dermed sikret.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2937

Landbasert oppdrett ødelegger natur i Nordland 14.09.2021

Stadig kommer det nye teknologier som skal avbøte på oppdretternes verste mareritt: lakselusa. Landbasert oppdrett er lansert som en løsning. Men med vekst i næringen erstatter det ikke dagens åpne merder, men ser ut til å skape nye problemer, bl.a. fordi det ikke stilles nok krav til arealplanleggingen.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2862

Veileder for planlegging av ny energi 31.08.2021

Verdens naturvernunion (IUCN) lanserte tidlig i 2021 en ny veileder som diskuterer hvordan vindenergi og solcellepaneler kan anses som grønne alternativ. Veilederen er ment å være global der den sammenfatter allerede kjent kunnskap og vedtatte retningslinjer i ulike konvensjoner.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=2841

Flere vindkraftprosjekt stanset 08.04.2021

Mange av konsesjonene til vindkraftverk som nå bygges ble gitt for svært mange år siden. Utsettelsesfrister har holdt liv i prosjektene. Nå er heldigvis prosjekter som Havsul I, Kvinesheia og Skorveheia stanset, og vi gratulerer alle som har gjort det mulig!
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2787

Optimister i tåkehavet! 21.02.2021

Det var ikke mange meterne sikt da 9 optimister samlet seg på Hasseltangen 21. februar med håp om et lite solgløtt og kanskje noen spennende vinter- og vårfugler, men høydepunktene ble nok det trolske tåkelandskapet og gleden over å møte fuglevenner i disse koronatider. Tutinga fra de overflygende grågjessene vitnet likvel om vår!
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/aust-agder/nyheter/?id=2771

Hvilke skader gjør egentlig vindkraftverkene på fuglelivet? 17.02.2021

Et stort antall vindkraftverk er nå i drift i Norge, og myndighetenes planer inkluderer bygging av enda flere. Behovet for å samle kunnskap (og døde fugler!) ved anleggene i drift er stort, ikke minst slik at offentligheten får best mulig kunnskap om skadene av vindkraftutbyggingen.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2763

Godt hekkeår for hubro i 2020 10.02.2021

Resultatene fra intensiv overvåking av hubro i Norge i 2020 er nylig publisert som en rapport i NOFs rapportserie. Rapporten viser at det var et godt hekkeår i fire av de seks overvåkingsområdene, hvor mange unger kom på vingene. God tilgang på smågnagere gjennom hekkesesongen er sannsynligvis en viktig årsak.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2741

Skjebnetid for Innvordfjellet i Trøndelag 01.02.2021

Innvordfjellet er et av få større kystområder med inngrepsfri natur som gjenstår i Midt-Norge, og er leveområdet til bl.a. hubro. Her planlegges det et stort vindkraftverk. Olje- og energidepartementet (OED) har makt til å stanse planene, og fikk et klart budskap fra naturvenner på tampen av januar.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2758

Vindkraft: Bremangerlandet må trekkes tilbake! 23.11.2020

Stortinget har pålagt regjeringen å gå gjennom alle gitte vindkraftkonsesjoner og trekke tilbake konsesjoner som er gitt på ugyldig grunnlag. NOF og flere andre naturvernorganisasjoner er kritiske til måten gjennomgangen blir gjort på, og ber om at konsesjonen for Bremangerlandet vindkraftverk trekkes tilbake.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2694

Større kommunal makt i vindkraftsaker 12.11.2020

Det er nå et stortingsflertall for å flytte vindkraftsaker fra energiloven til plan- og bygningsloven. Slik får kommunene mer makt. Men problemene med vindkrafta vil vedvare dersom ikke miljøforvaltningen får beslutningsansvar. Vi ber om at Stortinget lytter til de anbefalingene naturvernorganisasjonene har gitt.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2717

Glemt hubro reddet fra masseuttak 05.11.2020

Det er langt mellom lyspunktene i de store utbyggingssakene, men engasjement hjelper. Det fikk NOF avd. Oppland erfare, da man klarte å stoppe planene om et gigantisk masseuttak innenfor et hekkeområde til et hubropar. Men kampen måtte kjempes, blant annet fordi NOFs opplysninger ble glemt i sakspapirene.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/oppland/nyheter/?id=2707

Handlingsplan for hubro oppdateres 28.10.2020

Handlingsplan for hubro ble publisert i 2009, og er kanskje det beste eksempelet vi har på hvor viktig og nyttig en handlingsplan kan være for forvaltningen av en fugleart i Norge. Fylkesmannen i Nordland reviderer handlingsplanen i 2020, og NOF har i den forbindelse oppdatert planens faglige grunnlag.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2685

Vindturbinene på Frøya på plass – fugletrekket i fare 20.10.2020

Fugler bruker ledelinjer langs kysten under trekket, og Frøya er av Miljødirektoratet ansett for å være et viktig trekkområde. Fugletrekket langs ytre kyst er observert av ornitologer på Frøya gjennom tiår. Nå er turbinene på plass og ornitologer kan bare stå å se tårnfalkenes farefulle flukt i området.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2698

Hubroen på Frøya kan ikke leve av luft og kjærlighet alene 08.09.2020

Frøya kommune planlegger et næringsområde ved Ellingsundet, et viktig område for sjøfugler. Her driver hubroen næringssøk, og NOF frykter dermed også for denne sterkt truede artens hekkesuksess, da nok mat tilgjengelig innen territoriet er en viktig suksessfaktor.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2667

Overgrep fra energimyndighetene på Haramsøya 18.08.2020

Stortinget ba i juni regjeringen om å gå gjennom konsesjonene til vindkraft og stanse prosjekter med feil og mangler. I et knusende oppgjør med saksbehandlingen av Haram vindkraftverk viser nå NOF hvordan energimyndighetene har overkjørt en rekke sentrale lovverk.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2653

Utbygging av Buheii vindkraftverk startet opp i hekketiden - Kongeørn territorium sprenges i filler! 14.04.2020

I begynnelsen av april kom den triste meldingen om at utbyggingen av vindkraftanlegget på Buheii er startet opp. Dette til tross for at det nå er midt i hekketiden. NOF Vest-Agder har nå sendt et krav om umiddelbar stans i utbyggingen.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/vest-agder/nyheter/?id=2591

Bedre ivaretakelse av truede fuglearter med ny klima- og miljøminister? 30.01.2020

NOF har i ulike sammenhenger og ved ulike anledninger tatt opp det vi mener er en manglende oppfølging av beskyttelsestiltak for truede fuglearter i Norge. Nå ber vi den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn ta noen overordnede grep i saker vi mener har blitt neglisjert.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2521

Nok et vindkraftverk i rovfuglenes trekklei på Sør-Vestlandet? 29.01.2020

Det begynner å bli noen år siden det ble gitt konsesjon til vindkraftverket Skorveheia utenfor Flekkefjord. Men utbygger ber om større turbiner og utsatt igangsettelsesfrist, og NVE kan dermed si nei til bygging. I en omfattende høringsuttalelse ber NOF om at prosjektet legges dødt, blant annet grunnet det betydelige rovfugltrekket i området.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/vest-agder/nyheter/?id=2522

Vindkraftprosjektene som må stoppes 16.01.2020

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2511

Inspirerende naturvernseminar i Trondheim! 26.11.2019

NOF arrangerte helga 22.-24. november sitt første naturvernseminar. Martin Eggen hadde satt opp et variert og svært interessant program, med tema som spente fra storpolitikk til småfuglene på fôringa. De rundt 30 deltakerne fikk en realitetsorientering innen mange saksfelt, nye kontakter i naturvernarbeidet og inspirasjon til å gyve løs på nye problemstillinger.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/aust-agder/nyheter/?id=2487

Ringmerking og kos! 07.11.2019

Høsten er ei tid der fuglefolket gjerne rykker ut på meldinger om hel- og halvsjeldne observasjoner, eller bare sitter på favorittplassene eller ved fugleforinga og venter på at trekkfuglene kanskje finner det for godt å lande akkurat der. Innimellom slagene har NOF avd. Aust-Agder arrangert to ringmerkinger, på henholdsvis Tromøya og Høvåg, og et godt besøkt medlemsmøte på Grimstad vertshus.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/aust-agder/nyheter/?id=2468

Nye kamper rundt omkjøringsveien på Karmøy 28.10.2019

Utallige veiprosjekt planlegges rundt omkring i landet, og nok en gang er det kamp om veisaken på Karmøy. Saken har tidligere blitt kalt «et veiskille for naturvernet i Norge» fordi sentrale prinsipper i lovverket som skal ivareta naturen, er oppe til vurdering. Naturvernet og -forvaltningen i Norge må styrkes, ikke svekkes.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2461

Vindkraft til besvær – høringssvar nasjonal ramme 01.10.2019

Historien om norsk vindkraftutbygging er historien om et dysfunksjonelt forvaltningssystem, samt manglende respekt for natur og demokratiske prosesser. NOF tar et kraftig oppgjør med forslaget om å omforme enda mer natur til industriareal. Nå er det nok! Les vårt høringssvar.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2439

«Spør en ornitolog» har passert 30 000 svar 29.08.2019

NOFs spalte «Spør en ornitolog» på fuglevennen.no har rundet 30 000 svar på spørsmål fra ivrige natur- og fugleinteresserte i alle aldre over det ganske land. Spalten har utvilsomt vært en suksess, og har bygd seg opp til en søkbar database hvor folk kan finne informasjon om fugler og annet naturstoff.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=2416

Fylkesmannen i Vestland kritisk til NVEs behandling av vindkraftsaker 27.08.2019

I et usedvanlig krasst brev til Olje- og energidepartementet (OED) tar Fylkesmannen i Vestland et kraftig oppgjør med det faglige grunnlaget vindkraftkonsesjoner og andre planer tilknyttet vindkraft hviler på, der fugletrekk og hensyn til naturen neglisjeres og bagatelliseres.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2413

Vindkraftverk på Frøya er et feilgrep 27.06.2019

Det er gitt konsesjon til vindkraftverk på Frøya, og Folkeaksjonen Nei til vindkraft på Frøya og støttespillere gjør en enorm jobb for å stanse prosjektet. NOF ønsker ikke flere vindkraftverk i norsk natur, og mener at et vindkraftverk på Frøya er spesielt uforsvarlig. Myndighetene kan enda snu!
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2395

Legg ned arbeidet ved Sørmarkfjellet vindkraftverk! 24.06.2019

Byggingen av Sørmarkfjellet vindkraftverk i Trøndelag er omstridt. Ny kunnskap om hubro i området må få konsekvenser for konsesjonen, og NOF krever umiddelbar stans i anleggsarbeidet. Hvilken beskyttelse gir naturmangfoldloven dersom ikke engang den sterkt truede hubroen er nok til å stanse vindkraftverk midt i leveområdet for arten?
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2391

Nei til mer landbasert vindkraft - for fuglenes skyld 04.06.2019

Etter 20 år med vindkraft i Norge konstaterer Norsk Ornitologisk Forening (NOF) at vi har lagt vindkraftverkene til områder med potensielt høyt konfliktnivå, også for truede arter som hubro. Tilliten til forvaltningssystemet er tynnslitt, og vi krever stans i all vindkraft på land.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2379

Vil bygge større vindkraftverk i viktig trekkområde for rovfugler – nå ser Sivilombudsmannen på saken 13.05.2019

Utbyggerne ved Måkaknuten vindkraftverk i Gjesdal kommune, Rogaland er gitt tillatelse til å bygge et langt større vindkraftverk enn det de opprinnelig har fått konsesjon på. At vindkraftverket er tenkt plassert i et område med viktig rovfugltrekk og leveområde for hubro, gjør saken særlig graverende.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=2355

Sett foten ned for vindmøller i Setesdal! 28.04.2019

NOF Avd. Aust-Agder er svært bekymret for planene om å etablere vindkraftverk flere steder i Setesdalsheiene og områdene rundt. 25 april. publiserte "Setesdølen" et leserbrev der vi blant annet viser til konsekvensene for kongeørn og hubro og ber kommunene sette en stopper for en forhastet utbygging. Det er viktig at kommunenen skaffer tilstrekkelig informasjon for å kunne ta de rette beslutningene for naturmangfoldet.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/aust-agder/nyheter/?id=2342

Nye hubrofunn må føre til arbeidsstopp ved Sørmarkfjellet vindkraftverk 25.04.2019

Vindkraftverk bygges i utmark over store deler av landet, ofte i konflikt med hubro – en sårbar og sterkt truet art. Sammen med Naturvernforbundet krever vi at arbeidet med Sørmarkfjellet vindkraftverk i Flatanger kommune i Trøndelag stanses etter at det er gjort nye funn av hubro, siden forutsetningene for konsesjonsvedtaket er endret.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2338

Program for NOF Nordland-treff og årsmøte 2019 18.03.2019

Her kommer program og informasjon om påmelding til årets NOF Nordland-treff og årsmøte på Støtt 24-26. mai.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2292

Skuddpremie for å redusere bestanden av kråkefugler 25.02.2019

Herøy kommune på Helgeland har innført skuddpremie på kråke og ravn, tilsynelatende uten vektig argumentasjon. NOF avd. Nordland mener skuddpremie på disse artene ikke bør forekomme, og har bedt kommunen om å avslutte ordningen.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2265

Vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune påklages til Sivilombudsmannen 04.02.2019

Norges Naturvernforbund (NNV) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har sendt Sivilombudsmannen en klage på vedtak om konsesjon til Innvordfjellet vindkraftverk i Trøndelag. Vi mener konsesjonen må trekkes tilbake for å ivareta flere par med hubro i området, og påpeker også slett behandling av naturmangfoldloven.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2249

Månedens bilde og funn desember 2018 31.01.2019

Vinner av årets siste bilde er kåret! Følg med på nettsiden, snart får du mulighet til å stemme på årets bilde.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=2248

Bedre oppfølging av handlingsplan for horndykker nødvendig 04.12.2018

Etter at handlingsplanen for horndykker kom i 2009, har det som en direkte oppfølging av denne blitt gjennomført kartlegging og overvåking av arten i flere delområder i landet. Handlingsplanen skulle evalueres etter en ny totalkartlegging av arten i Norge som ble planlagt i 2014. Dette har uteblitt, og imens stuper bestanden.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2193

Skjødeløs arealbruk som følge av Nasjonal ramme for vindkraft 22.10.2018

I likhet med mange andre naturvernorganisasjoner har også NOF lenge ønsket en samlet plan for vindkraftutbyggingen. En slik plan må identifisere steder der man kan fremskaffe ny fornybar energi med akseptable konsekvenser for naturen. Den nasjonale rammen for vindkraft kan komme til å bomme kraftig på et slikt mål.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2172

Uthulingen av naturmangfoldloven må stanses! 19.09.2018

Selv om naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009, så er det fortsatt uenigheter og uklarheter rundt hvor store begrensninger loven egentlig setter for forvaltningens såkalte frie skjønn. Etter regjeringsskiftet i 2013 har det vært en uttalt politikk at det lokale selvstyret skal veie tungt i arealsaker. En vei på Karmøy har nå satt problemstillingen på dagsordenen.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2148

Hastverk med vindkraft 21.08.2018

Regjeringen ønsker å bygge ut mer fornybar energi. Ikke minst ønsker de flere vindkraftanlegg i fjell og utmark. Gjennom et overordnet prosjekt kalt «Nasjonal ramme for vindkraft» beredes grunnen for naturinngrep vi ikke har sett maken til i Norge tidligere.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2129

Sukkerrørsmettene komponerer duetter 22.06.2018

Søt musikk oppstår ikke av seg selv, heller ikke hos sukkerrørsmetten, en gjerdesmettish liten brun fugl som bor i Costa Rica og omegn. Hos denne fuglearten synger parene i duett, og par som har øvet lenge sammen «avslutter hverandres setninger» på en så flytende måte at de høres ut som en enkelt syngende fugl.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2105

EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge? 19.03.2018

Den 5. mars i år sendte NOF en forespørsel til regjeringen om utfasing av blyammunisjon ved all form for jakt. Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=2043

Fugler innleder frimerkeåret 2018 19.12.2017

Posten Norge følger opp sin serie med ornitologiske motiver på frimerker, og fra 2. januar kan du kjøpe nye fuglefrimerker med illustrasjoner av lappugle, snøugle og fjellvåk. Det er kunstneren Viggo Ree som har laget motivene også denne gang. Totalt har han nå laget motivene til 22 fuglefrimerker i perioden 1980-2018.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1982

Nord-Norges eldste tjeld 21.10.2017

En tjeld som ble funnet død ved Huske i Nesna kommune viste seg å være 34,5 år gammel. Den er dermed Nord-Norges eldste dokumenterte tjeld.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1927

Skuddpremie på storskarv – trenger vi virkelig det? 19.09.2017

Debatten raser rundt storskarv i Mjøsa, og om arten har rett til fisken der. Svaret på det er åpenbart: det har den. Når lokale fiskeforeninger utlover skuddpremie på storskarv og laksand i Mjøsa, uten hjemmel i enkeltvedtak eller forskrift, må NOF reagere.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1938

Fuglehelg i Solund 17.-19. mars 2017 19.02.2017

NOF Sogn og Fjordane inviterer til vinter/tidligvår tur til Solund.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/sognogfjordane/nyheter/?id=1838

Nye fuglefrimerker i januar 21.12.2016

Posten Norge følger gledelig nok opp sin serie av fuglefrimerker. Mandag 2. januar 2017 kan du kjøpe splitter nye frimerker av lerkefalk og dvergfalk. Det er den kjente kunstneren Viggo Ree som har laget de nye frimerkene. Totalt har han nå laget 19 fuglefrimerker for perioden 1980-2017.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1805

Alstahaug sier nei til skyting av ærfugl 23.11.2016

Formannskapet i Alstahaug kommune sa i dag nei til at Norgeskjell AS skal få fellingstillatelse på fem ærfugl ved et blåskjellanlegg i Botnfjorden. NOF er fornøyd med utfallet av denne saken, og sto parat til å klage på en eventuell fellingstillatelse.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=1787

Lav ungeproduksjon i sørnorske hubroterritorier 08.11.2016

NOF har siden 2012 overvåket hubro i Norge. Artens tilstedeværelse, hekketilslag og ungeproduksjon overvåkes i fire utvalgte områder i Sør-Norge, i fylkene Telemark, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. Årets overvåking representerte dermed prosjektets femte sesong, og vi begynner nå å danne oss et bilde av hvordan det går med vår største ugle i disse områdene.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1776

NOF Øvre Eiker - fugler og natur i Aragon 11. oktober 10.10.2016

Møt opp til foredrag med fugler og natur fra Aragon i Spania. Foredraget blir holdt på Haug Menighetssenter i Hokksund kl. 18.30 og alle er velkommen, gratis inngang.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=1762

Pøbelgrana fortrenger de stedegne fuglene våre 07.10.2016

Det andre kaller skogsreisning og klimatiltak, kaller vi i miljøbevegelsen naturødeleggende planting av pøbelgran. NOF mener granplanting som klimatiltak er i strid med våre internasjonale forpliktelser. Når stedegne fuglearter og naturtyper fortrenges til fordel for et artsfattig produksjonsområde, er det bøllete.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1758

NOF Øvre Eiker inviterer til foredrag om hubro 07.02.2016

Tirsdag 9.februar er det igjen duket for medlemsmøte i Haug Menighetssenter kl. 18.30. Da blir det foredrag om hubro i Sleneset av Bichsel Madlaina. Møtet er åpent for alle og vi ønsker alle velkommen!
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/buskerud/nyheter/?id=1625

Foreningen for fuglevern og fuglevernere 04.01.2016

Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være slagkraftig i naturvernarbeidet. Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur hver dag, som følger med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette!
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=1595

Innholdsfortegnelse Trøndersk Natur 07.04.2015

Med en kjempeinnsats av Rolf Sandven har vi nå utarbeidet en innholdsfortegnelse for utgivelsene av Trøndersk Natur (TN) fra første utgivelse i 1972 fram til og med første nummer i 2015. Oversikten holdes oppdatert med nye utgivelser og vi har et mål om å tette de få hullene som finnes med tiden. Eldre utgivelser av TN er tilgjengelig fra vårt bibliotek ved Dora på forespørsel til styret, men i tillegg setter vi nå i gang et arbeid med å digitalisere tidligere utgivelser.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/nyheter/?id=1469

NOF Lister er svært kritiske til vindkraftverk på Buheii i øvre Kvinesdal 18.12.2014

Nok et flott urørt naturområde står i fare for å bli nedbygget og ødelagt. Denne gangen er det Buheii, som ligger på heia like vest for Risnes i øvre Kvinesdal, som det er søkt om konsesjon for.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/vest-agder/nyheter/?id=1410

Ny rapport om den norske hubrobestanden 02.12.2014

En ny og omfattende rapport tar for seg resultatene fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i Norge i perioden 2008-2012. På bakgrunn av opplysninger samlet inn fra 1420 mulige hubroterritorier beregnes den norske hubrobestanden nå til 451-681 par. Rapporten er en mer detaljert gjennomgang av materialet som er publisert i Vår Fuglefauna 4-2014.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1402

Nye fuglefrimerker er i kjømda! 20.11.2014

Den 2. januar 2015 kan du kjøpe tre nye fuglefrimerker fra Posten Norge AS. Et fotografi av hubro pryder et 31 kr. frimerke som er utformet av Inger Sandved Anfinsen, mens to vintermotiver av toppmeis og blåmeis er temaet på to 16 kr. frimerker. De to meiseportrettene er laget av billedkunstneren Viggo Ree.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=1393

Regjeringen sa nei til vindkraft på Sleneset i Nordland 19.03.2014

Nesten ni år etter at Nord-Norsk Vindkraft AS søkte om utbygging av Sleneset vindkraftverk er det nå kommet et endelig avslag. Olje- og Energidepartementet mener at lønnsomheten ikke kan kompensere for den negative kostnaden prosjektet får for naturmangfoldet, da i særdeleshet for hubrobestanden.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1285

Ny omfattende rapport om rovfugler og ugler i Norge 27.01.2014

NOF har det siste året jobbet med en omfattende rapport om forvaltning av hekkende rovfugler og ugler i Norge. Rapporten er et ledd i Norges bidrag til den internasjonale rovfuglavtalen (AEBOP) under Bonn-konvensjonen for trekkende arter (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals), som ble underskrevet av 28 nasjoner i Abu Dhabi, UAE, oktober 2008.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1250

NOF skal lage nye estimater for norske fuglebestander 29.10.2013

Bestandssituasjonen for europeiske hekkefugler skal revideres av BirdLife International, og BirdLife-partneren NOF skal tallfeste norske fuglebestander. Dette skjer samtidig som at NOF på oppdrag fra Artsdatabanken skal tallfeste bestandene av et utvalg arter som skal vurderes i forhold til neste rødliste. Du kan bidra!
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1217

På tide med time out for videre godkjenning av vindkraftanlegg i Rogaland! 24.10.2012

Femte juli i år avgjorde Olje- og energidepartementet klagebehandlingen for til sammen 7 vindkraftverk i kommunene Bjerkreim, Hå og Gjesdal. Vindkraftverkene vil ha en samlet installert effekt på over 400 MW, og det betyr bygging av svært mange nye vindturbiner i tillegg til de som allerede er etablert på Høg-Jæren.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=1061

Hubro skutt på Nordmøre 11.04.2012

NOF har anmeldt en sak fra Surnadal kommune der en hubro ble funnet skadeskutt. Lokale ornitologer la ned en stor innsats for å berge fuglen, men skadene var for omfattende og hubroen ble avlivet. Fuglen, som var en hann, var ringmerket og har hatt tilhold i området i minst to år.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1013

Innspurt for NOFs kartlegging av hubro 16.02.2012

Vi er nå inne i det siste året med NOFs landsdekkende kartlegging av hubro. Det er fortsatt mange eldre lokaliteter her til lands som ikke har blitt sjekket på mange år. Hvis du kjenner til mulige hubroterritorier som du i løpet av prosjektperioden ennå ikke har fått sjekket, er tiden inne for å sjekke opp disse i år!
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=971

Tid for hubrolytting! 27.01.2012

Norsk Ornitologisk Forening startet i 2008 en landsdekkende kartlegging av hubro. Prosjektet er nå inne i femte kartleggingssesong, og perioden av året hvor hubroen er oftest å høre er like om hjørnet. Vi trenger hjelp for å bedre kunnskapen om utbredelsen av hubroen i Hordaland. Har du lyst til å høre hubroen og bidra med viktig informasjon, så er tiden inne til å gå ut for å lytte.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=966

Innspurt med landsdekkende kartlegging av hubro 26.01.2012

Vi har nå gått inn i det siste året med NOFs landsdekkende kartlegging av hubro. Det er fortsatt mange gamle hubrolokaliteter i Nord-Trøndelag som ikke har blitt sjekket på mange år. Hvis du kjenner til mulige hubroterritorier som du i løpet av prosjektperioden ennå ikke har fått sjekket, er tiden inne for å sjekke opp disse i år!
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/trondelag/nyheter/?id=964

Skuddpremie på fugler – et gufs fra fortida 05.01.2012

Ordninga med fellingstilskudd er arv fra en tid hvor arter ble delt inn i «nyttedyr» og «skadedyr». I dag er det anerkjent at alle arter har en egenverdi. De siste årene har det vært en økning i innføring av skuddpremier. NOF har nylig påklaget et vedtak om skadefelling i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=953

Dette engasjerte oss i 2011 02.01.2012

Hvilke nyheter var det leserne av birdlife.no fant mest interessante i år? Hva engasjerte oss mest på NOFs nettside? Som vanlig har vi gått gjennom statistikken for bruk av nettstedet i løpet av 2011, og summert opp hvilke saker som ble mest lest av våre besøkende i løpet av året.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=950

Vindkraftverk ved hubroreir i Eigersund 20.12.2011

NOF Rogaland har tidligere påklaget Svåheia vindkraftverk i Eigersund. Nå påklager vi også konsesjonen til Egersund vindkraftverk. Naturverdiene i området er store. Blant annet finnes Rogalands mest produktive hubropar her!
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=947

Hubro stoppet småkraftverk i Førde 09.12.2011

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt avslag på bygging av Gravdal kraftverk i Sogn og Fjordane. NOF var høringspart i saken, og vi har fått medhold i at utbyggingen ville skade en sannsynlig hekkeplass for hubro. Dette er nok et bevis på at myndighetene tar denne artens rødlistestatus på alvor.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=942

Bruk naturmangfoldloven! 28.11.2011

Naturmangfoldloven gjelder for alle beslutninger som påvirker naturmangfold på norsk jord. Loven trådte i kraft i 2009, men det tar tid å få synliggjort bruken i saksbehandlinga til det offentlige byråkrati. NOF har deltatt på kurs om naturmangfoldloven med SABIMA og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=939

Satellittmerket hubro ved planlagte vindkraftverk 02.11.2011

NOFs prosjekt «Kartlegging av hubroens territoriebruk i fire ulike habitattyper» har resultater som viser at planlagte områder for vindkraftverk er viktige leveområder for hubro. Resultatene viser også at det er behov for strengere krav til konsekvensutredninger i forbindelse med vindkraftutbygginger.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=933

NVE sier nei til vindkraftverk i hubroens rike på Sleneset 27.09.2011

NVE har nå gitt avslag på søknad om konsesjon for å bygge 75 vindturbiner i Sleneset i Nordland. Dette betyr en foreløpig seier i arbeidet for å sikre bevaring av det viktigste kjerneområdet for hubro i Norge.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=923

Hubroen lar seg høre om høsten 23.09.2011

Hubroterritorier kartlegges og overvåkes fortsatt av NOF. Vi trenger informasjon fra deg om du har hørt hubro den siste tiden. Hubroen roper mest tidlig om våren, men den har også en meget aktiv periode i disse tider – så om du vil høre denne mystiske uglen er det rett tid for det akkurat nå!
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=922

NOF Rogaland påklager konsesjon gitt for Svåheia Vindkraftverk i Eigersund 18.07.2011

Svåheia Vindkraftverk har nettopp fått konsesjon fra NVE. Dokumentert rovfugltrekk, hubrohekking og mangelfull konsekvensutredning er de viktigste årsakene til at NOF Rogaland påklager denne konsesjonen. Les uttalelse og klage fra NOF her.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/rogaland/nyheter/?id=905

Hubro truet av planlagt hyttefelt 24.06.2011

I forslag til ny kommuneplan for Radøy i Nordhordland er det planlagt et hyttefelt i et hubroterritorium. Norsk Ornitologisk Forening har kommet med en sterk anbefaling om at hyttefeltet ikke må realiseres, og uttalen kan man laste ned som PDF.
www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/hordaland/nyheter/?id=888

Ornis Norvegica er i gang på nettet! 23.06.2011

Mens Vår Fuglefauna i disse dager er å finne i postkassa til abonnentene, så kan vi også meddele at de første artiklene av det nettbaserte Ornis Norvegica nå er publisert. Du kan lese om mytemønster hos hubro, sosial atferd hos overvintrende islom samt måker som forsøker å kleptoparasittere islom.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=891

Hubroen skal beskyttes mot strømdøden 13.04.2011

NOFs arbeid med å ta vare på hubroen begynner å bære frukter! Myndighetene setter nå inn tiltak for å beskytte arten mot strømdøden, noe vi i NOF synes er svært gledelig. Regjeringen vedtok nylig å bruke 30 millioner kroner på tiltak som skal redusere belastningen på hubro i tilknytning til kraftlinjer.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=854

Hubroens status i Norge 31.03.2011

Nå er resultater fra den tredje sesongen (2010) med landsdekkende kartlegging av hubro publisert i NOFs rapportserie. Kartleggingen gjøres som en del av oppfølgingen av Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan for hubro. Det er nå høysesong for å høre denne majestetiske fuglen rope.
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=844

Omfattende fugledød i USA og Sverige 05.01.2011

De siste dagene har store mengder fugler blitt funnet døde i USA og Sverige. I USA var det først og fremst rødvingetrupial som ble rammet, mens kaie var involvert i Sverige. Disse artene overnatter i store flokker, og forstyrrelser i nattemørket kan få store konsekvenser.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=788

Sensitive rovfuglopplysningar frå NINA på avveie 07.12.2010

Eit seinsommarsjokk i form av melding om at detaljerte, kartfesta opplysningar om sårbare rovfuglartar låg tilgjengeleg i ein elektronisk rapportserie frå NINA, fekk mange til å stille spørsmål ved sikringa av det som skulle vere graderte faunaopplysningar, når styresmaktene og faginstitusjonar dei nyttar har fått hand om og ansvar for opplysningane.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=784

Ny rødliste: sjøfuglene sliter, rovfuglene får det bedre 09.11.2010

Sjøfuglene sliter, mens rovfuglene våre får det stadig bedre. Det er to av hovedkonklusjonene man kan trekke ut av fugledelen av den nye rødlista som ble presentert på Stjørdal i Nord-Trøndelag i dag. Fire spettearter gikk i samlet flokk ut av rødlista.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=774

MD gir NOF medhold i hubrosaken på Dolmøya 15.07.2010

Miljøverndepartementet gir NOF medhold i klagen vedrørende riksvei 714 over Dolmøya på Hitra. Det innebærer en historisk avgjørelse siden en planlagt riksveitrasé må endres for å ta hensyn til et hubro-territorium. NOF er svært glade for avgjørelsen, og tror den blir viktig for behandling av lignende saker i framtida.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=689

NOF foreslår hubro som prioritert art 15.05.2010

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ødeleggelse mener NOF det er påkrevd at hubroen blir en prioritert art.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=550

«Spør en ornitolog» har passert 5000 svar! 23.03.2010

NOFs tilbud på www.fuglevennen.no, "Spør en ornitolog", har rundet 5000 svar på spørsmål fra ivrige natur- og fugleinteresserte i alle aldre over det ganske land. Spalten har utvilsomt vært en suksess, og har bygd seg opp til en søkbar database hvor folk kan finne informasjon om fugler og annet naturstoff.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=544

DN støtter NOFs klage i hubrosaken på Dolmøya 19.01.2010

Det er med stor tilfredshet NOF registrerer at Direktoratet for naturforvaltning (DN) i en faglig vurdering støtter vår klage på vedtatt trasé for riksvei 714 over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag. Veien er foreslått å gå gjennom et hubroterritorium. Miljøverndepartementet (MD) har nå saken til behandling.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=526

Handlingsplanen for horndykker er publisert 17.12.2009

Den endelige handlingsplanen for horndykker er nå lagt ut på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning. Forbud mot utsetting av fisk, reduksjon og fjerning av fiskebestander, bekjempelse av mink og etablering av regionale overvåkingsområder er blant tiltakene som foreslås i handlingsplanen.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=512

Stopp vindkraftplanene på Sleneset! 19.06.2009

NOF avd. Nordland fastslår i en resolusjon på sitt årsmøte 14. juni at de krever at myndighetene stanser alle planer om utbygging av Sleneset vindpark. Gjennomføring av planene vil utradere Europas tetteste hubrobestand. NOF har nylig hatt en dialog med representanter fra Bernkonvensjonen om saken.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=454

Handlingsplan for hubro er kommet 04.06.2009

Direktoratet for naturforvaltning har nå ferdigstilt handlingsplanen for hubro. Hovedmålsettingen er å sikre en selvreproduserende bestand i Norge. Beskyttelse mot elektrokusjon og kollisjoner med kraftlinjer lanseres som det viktigste tiltaket. Samtidig ønsker man å sikre hubrobestanden i Solværsøyene i Nordland.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=447

Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer 06.03.2009

I slutten av februar ble det avholdt en temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer i Trondheim. Det var Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som hadde tatt initiativet til temadagen. Forhåpentligvis kan hubrobestanden i Norge gå lysere tider i møte når nødvendige sikringstiltak blir iverksatt.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=415

NOF ber Miljøverndepartementet berge hubrolokalitet 04.02.2009

NOF ber nå Miljøverndepartementet vurdere vegsaken over Dolmsundet, Hitra i Sør-Trøndelag. En hubrolokalitet trues av denne veien, og med tanke på artens kritiske status i vårt land er det NOFs oppfatning at den foreslåtte trasé er totalt uakseptabel. Arten har status som sterkt truet på siste rødliste.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=406

NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hubro 04.02.2009

NOF har levert sine synspunkter på nasjonal handlingsplan for hubro. NOF mener at planen fokuserer godt på de fleste trusselfaktorene som virker negativt inn på hubroen i Norge, men vi savner imidlertid en konkretisering av hvordan en del av forvaltningstiltakene skal gjennomføres.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=405

Smøla vindpark - et blodig referanseområde 23.12.2008

NOFs sterke argumenter mot utbygging av Smøla vindpark ble i sin tid totalt satt til side. Det var heller aldri snakk om å vurdere et føre-var-prinsipp, i stedet vektla myndighetene at de her kunne få et verdifullt referanseområde. Det har vist seg å bli en blodig affære!
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=389

Handlingsplan for hubro på høring 07.11.2008

Kraftledninger er et stort problem for hubroen. Mange individer dør av strømoverslag når vingene kommer i kontakt med strømførende ledninger. NOF ser derfor med stor interesse på at Direktoratet for naturforvaltning nylig har laget et høringsutkast til handlingsplan for hubro.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=372

Vil naturperlen Sleneset bli ødelagt av vindpark? 31.10.2008

Med fylkesråd for kultur og miljø, Geir Kjetil Hansen (SV) i spissen, gir Nordland fylkeskommune klarsignal for ødeleggelse av naturperlen Sleneset som huser Europas tetteste hubrobestand. Politikernes støtte til Sleneset Vindpark vil medføre et inngrep som grenser opp til miljøkriminalitet.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=369

Porsanger kommune med dverggås i ordførerkjedet! 21.10.2008

Under en uformell seremoni 8. oktober ble et vakkert ordførerkjede overlevert til ordfører Mona Skanke av Ulla-Britt Sakshaug og banksjefen i Sparebank1 Nord-Norge. Kjedet er designet av Truls Grønvold (TG-design), og har motiver og symboler fra kommunen. Det er verdt å legge merke til at dverggås er med!
www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=367

40 år siden fredningen av havørn og kongeørn 12.09.2008

Det er 40 år siden fredningen av havørn og kongeørn trådte i kraft 6.9.1968. Fra å være truet av utryddelse gjennom århundrer med etterstrebelse, har nå begge arter levedyktige bestander. Spesielt har havørnbestanden hatt stor vekst og teller i dag ca. 3500 par. Bestanden av kongeørn er på ca. 1000 par.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=357

Varierende med ugler og smågnagere 26.07.2008

Som vanlig så varierer forekomsten av både ugler og smågnagere rundt om i landet. Midt- Norge og det sørlige Østlandet ser ut til å ha mest ugler. Flere steder var det veldig bra tendenser til smågnagere i høst og vinter, men det ser ut til at dette har brutt sammen utover forsommeren.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=345

Mot sikrere kraftledninger i Ungarn 31.03.2008

Elektrokusjon er en betydelig dødsårsak for mange fuglearter, og i Norge er nok hubroen en av artene som har vært mest skadelidende. I Ungarn er det nå enighet om å få en slutt på denne unødvendige fugledøden gjennom å erstatte gamle høyspentmaster med nye master som er bedre isolert.
www.birdlife.no/internasjonalt/nyheter/?id=310

Hubro - Årets fugl 2008 21.02.2008

Hubroen har blitt sett på som villmarkens fugl fremfor noen annen. Gjennom å velge hubroen som årets fugl i 2008 håper vi, med hjelp av det norske folk, å kunne finne ut mer om denne mytiske og truete fuglearten. Les mer om prosjektet, og bli med på å registrere ropende hubro i vår.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=294

NOF inviterer til hubroseminar i Trondheim! 13.12.2007

NOF har valgt hubroen til årets fugl for 2008, og allerede lørdag 12. januar blir det hubro-seminar i NOFs lokaler i Trondheim. Seminaret er et regionalt arrangement for de påbegynte kartleggingsprosjektene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, men det er også åpent for NOF-ere fra andre landsdeler.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=270

Preparant tatt for ulovlig import av fugler og dyr 28.11.2007

En preparant fra Midt-Norge er siktet for ulovlig innførsel av fredet vilt, etter at han i forrige uke ble stoppet i en rutinekontroll i Trysil. Bilen var full av levninger etter fugle- og dyrearter. Tårnfalk, jaktfalk, musvåk, sivhauk, hubro og haukugle er blant artene som finnes i beslaget.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=261

Mot lysere tider for NOFs faunistiske arbeid! 02.11.2007

NOFs faunistiske seminar på Stjørdal ble en ubetinget suksess! Dagens situasjon er langt fra optimal med tanke på hvordan vi samler inn fugleobservasjoner både på lokalt og nasjonalt nivå. I løpet av seminaret ble det imidlertid presentert nettbaserte verktøy som har potensialet til å løse disse utfordringene.
www.birdlife.no/organisasjonen/nyheter/?id=248

Ut og lytt etter hubro - nå! 21.09.2007

Hubroens rop har stilnet fra mange av de tradisjonelle hekkeplassene i Norge, og arten er nå ansett å være sterkt utrydningstruet. NOF ønsker nå å mobilisere våre medlemmer for å få en landsdekkende oversikt over artens status for dermed å kunne arbeide effektivt for å bevare hubroens hekkeplasser.
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=230

Hubro stoppet landskamp i fotball 07.06.2007

En hubro stoppet landskampen mellom Finland og Belgia 7 min. i går kveld! Det hekker fem par hubro inne i Helsinki by i år. Vedlagte video er kommentert på nederlandsk, og viser bl.a. hubroen i flukt. Ved én anledning kommer den rimelig nær noen av spillerne!
www.birdlife.no/fuglekunnskap/nyheter/?id=197

NOF påklager vedtak om Lista vindkraftverk 23.01.2007

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) klager på NVEs vedtak om å gi konsesjon til Norsk Miljø Energi Sør AS til å bygge og drive Lista vindkraftverk i Farsund kommune. En etablering av Lista vindkraftverk vil bl.a. ikke være forenlig med verneformålet for Listastrendene landskapsvernområde.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=109

Ny rødliste omfatter 78 fuglearter 08.12.2006

Havørn og trane er ikke lenger å betrakte som rødlistearter i Norge. Det samme er et faktum for vendehals, skogdue og smålom. Blant 78 fuglearter på rødlista er lomvien oppgradert til kritisk truet, mens horndykker og vepsevåk er å betrakte som sterkt truet!
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=94

Smøla vindpark er en katastrofe for havørna! 09.05.2006

Åtte måneder etter at Smøla vindpark ble igangsatt og erklært åpnet med pomp og prakt, må vi desserre konstatere at ni havørner er drept av vindmøllene. NOF vil kreve at vindmøllene stanses slik at man kan sette seg ned for å ta en grundig gjennomgang av problematikken før nye fugler slåes ihjel.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=43

Møte med Olje- og Energidepartementet om vindkraft 22.03.2006

Det er nå søkt om konsesjon for langt mer vindkraft i Norge enn den politiske målsettingen på 3 TWh innen år 2010. NOF krever derfor at kontroversielle anlegg blir tatt ut av planene. NOF mener at vi mangler en diskusjon om hvor miljøvennlig vindkraft egentlig er.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=21

Direktoratet for naturforvaltning med mangelfull informasjon om hvitkinngåsa i Sørøst-Norge 29.08.2001

Forslag om et halv års jakttid på en liten og delvis naturlig etablert bestand.
www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=373