Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge»

Kommentarer til «Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge»

NOF er rystet over regjeringens beslutning om å godkjenne planene om firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde i Hamar, og også oppheve vernet i deler av naturreservatet. NOF anser dette som et tilbakeslag for naturvernet i Norge.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Naturvernhensyn i reversj?

h-a.no=

Det er dette viktige og flotte naturreservatområdet som nå ofres på miljøvernministerens alter?

Regjering/miljøvernministeren bør avkreves en begrunnelse for tilsidesetting av

argumenter/dokumentasjon som er fremlagt for vern/hensyntagen til disse naturreservatområdene.

TLH (12.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Naturvernhensyn i reversj?

Naturvernforbundet har også omtalt denne saken:

naturvernforbundet.no

h-a.no "Jubler fuglefolket"?:

kan Vedum vennligst forklare hvorfor han mener at dette er er "Jubelens dag for fuglefolket"og hvem snakker han på bakgrunn av ; seg selv, NOF lokalt el sentralt?

TLH (14.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Er man overrasket?

Det verste er at man ikke lenger blir overrasket over slike saker i Norge. Det føyer seg bare pent inn i rekken av vedtak fra den sittende regjeringen som i andre siviliserte land ville bli sett på som rein miljøkriminalitet. Ulven får mindre og mindre bevegelsesfrihet og er nå utryddet fra 95% av landet, selv ikke i nasjonalparkene våre skal det være intakte økosystemer til tross for svulstige ord og formuleringer om det motsatte i den nye tannløse naturmangfoldloven. DN og Riksantikvaren har nylig forfattet et brev til MD, der de trekker seg eller truer med å trekke sag fra planarbeid forut for vindkraftverk, fordi NVE bare overkjører dem uansett hvilket konfliktnivå som knttter seg til prosjektene. Vi ser tallrike eksempler på at "Varig verna vassdrag" var vernet kun på papiret, kan man skvise inn noen minikraftverk her og der så er ikke vernestatus mye verdt. Ramsarområdet i Åkersvika er langt i fra det eneste som er rasert, på Jærstrendene har kitesurferne overtatt de viktigste rasteplassene for fugl uten at Fylkesmannen i Rogaland gidder å bry seg med det. Man kunne fortsette å ramse opp negative saker resten av ettermiddagen, men det ville bare medført at man gikk inn i helga med en dypere depresjon enn det som er strengt tatt nødvendig.

Jeg tror det etter hver er nødvendig at NOF ber Ramsarsekretariatet oppheve RAMSARstatusen til Åkersvika. Det vil sette Norge i et dårlig lys internasjonalt. Norge respekterer ikke kriteriene for Ramsarstatus, som bl.a. sier at områdene SKAL beholde sin økologiske funksjon. Med en firefelts motorvei tvers gjennom det som en gang var en flott våtmark kan ingen hevde at så er tilfelle.

Og NOF burde vurdere å ekskludere medlemmer som i foreningens navn kjører egen agenda på bekostning av foreningens troverdighet.

h-a.no

Kanskje falt ikke eplet så langt fra stammen likevel.

Alf Tore Mjøs (12.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Er man overrasket?

Utspillet fra landbruksministerens far er en meget pinlig sak for NOF. Men han er jo ikke alene, da. Sentralt i SNO sitter et æresmedlem i NOF. SNO er som kjent myndighetenes fremste redskap i kampen mot våre såkalt fredede rovdyr.

Mitt forslag om å ekskludere vedkommende fra NOF da SNO herjet som verst ved utryddelsen av Atndalsflokken falt ikke akkurat i god jord. SNO følger jo bare ordre, ble det hevdet.....

Thor Erik Jelstad (12.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvordan kan økonomi noengang erstatte økologi?

Venstre framstår i dag som det eneste troverdige politiske parti hva gjelder miljø-, natur- og ressurspolitikk.

Nåværende regjering tenker utelukkende på penger, og hestehandler med andre partier for å få åpning for raskest mulig utplyndring av det som burde forbli varige ressurser for framtiden. Havene fiskes tomme av industrielle kjempetrålere, oljen skal suges opp så fort som det bare går an, til og med i arktiske strøk, skogene skal snaues ned, med tilhørende eskalert bygging av skogsbilveger, vassdragene rørlegges, monstermaster og motorveger trumfes fram gjennom allerede vernet natur, faunaen erstattes med sau og tamrein, frislipp på skuterkjøring... Intet hensyn tas til biomangfold og økosystemet. Panga rår, og mye vil ha mer.

Fredninger, lovverk og ratifiserte konvensjoner kastes lettvint på dør, i rene partipolitiske byttehandler og forlik, hvoretter lokal forvaltning benyttes som redskaper og bødler for å gjennomføre regjeringens dårlig skjulte agendaer.

Miljø-, natur- og ressurspolitikk kan ikke håndteres slik, og kan ikke reduseres til simple og lettvinte bytteobjekter i bråkjekke forlik partiene i mellom. Slik forvaltning krever langsiktighet, forsiktighet og ansvarlighet, og må stå fast, uavhengig av regjeringer og partipolitikk, og uavhengig av annen politikk vedr. sosiale, militære, trafikale eller interne partipolitiske hensyn. Miljø-, natur- og ressurspolitikken må trygge vår framtid, og ikke som nå framstå som et ran og en voldtekt av vår natur og fauna.

Vi er mange som setter pris på Norges natur, og vi er mange som ønsker å ta vare på den for framtiden. Så hvis vi stemmer ærlig, utfra våre oppriktige holdninger og sanne verdisyn, så bør vi stemme Venstre nå. Gjør vi det, så vil Venstre komme laaangt over sperregrensa (husk at de allerede er nær jamnstore med SP og SV), og få en reell innflytelse på dette. Og kommer det en blå regjering, så skal gudene vite at Venstre trengs der, for at vår stemme skal bli hørt. Og forblir Jens ved makta, så byttes likevel SP og SV ut med Venstre, og vips - så er to av dagens miljøverstinger borte! Og ikke er resten av programmet deres helt borte heller...

Ikke ofte jeg agiterer politisk, men dagens forvaltning kan vi ikke bare stilltiende akseptere. Så derfor, følg ditt hjerte ved neste valg, så har hver og en av oss allerede bidratt til en bedring...

Phui - så var det sagt!

Erik Aaseth (12.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble En sorgens dag for norsk natur....

Dette vedtaket er en ulykke for norsk natur og naturvern. Nå er intet hellig verken for SV miljøminister Solhjell eller regjeringen. Et internasjonalt verneområde overkjøres av en firefelts motorvei.

Noe av det verste er at MD har gjort et slett arbeid i de over tre årene de har sittet med denne saken. Det har kommet sterk kritikk fra Ramsarsekretariatet til konsekvensutredningene, men MD skylder bare på noe manglende oversettelser av KU til engelsk!! Videre sier MD at man godt kunne bedt om utredning av alternativ 6 (som er ufullstendig utredet). Dette alternativet ville ikke berøre Åkersvika. Men nei, MD har konkludert allerede så de anser det ikke nødvendig.

MD avfeier også 0 alternativet med midtdeler. Dette er et alternativ som vegvesenet faktisk ikke er helt negative til.

Særlig slett ser vi at arbeidet er når vi kommer til de avbøtende tiltakene. MD ber om både en økologisk analyse for området og en utredning for å finne erstatningsarealer for det av reservatet som skal ødelegges. Denne jobben skulle jo vært gjort FØR VEDTAK! Dette burde jo vært beslutningsgrunnlag !! Nå i ettertid er det jo ikke sikkert erstatningsarealene finnes.

Nei, dette er elendig og det verste er at det nå er fritt fram for lignende inngrep i andre verneområder.

Even W. Hanssen (12.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Klage til EU

Er det ikke mulig å påklage vedtak inn til EU eller hvem det er som er myndighetsorgan for RAMSAR

Frank (15.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Naturrettighetsdomstol?

Nitrist! Og jeg som trodde at vernede områder var sikret for all fremtid. Så naiv jeg er! Og så er det, som Even W. Hanssen skriver, nå fritt fram for inngrep i andre verneområder. Vi burde hatt en internasjonal naturrettighetsdomstol med uinnskrenket vetorett, for å unngå forringelse eller ødeleggelse av verneområder i fremtiden! Myndighetene går det tydeligvis ikke an å stole på..

T.O.Nordvik (15.04.2013)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Åkervikas tragiske skjebne.

Det er rimelig mange som er dypt skuffet og sjokkert over vedtaket regjeringen kom med. Hvordan kan dette i det hele tatt være mulig? Og når frontfigurer i NOF-miljøet gjennom en årrekke, TVV kommer med utspillet "Jubelens dag for fuglefolket" rant begeret over. Han jubler på vegne av seg selv OG sønnen, IKKE fuglefolket, og i særdeleshet ikke de som er den virkelig taperen her...fuglene. Så det er nok riktig som Alf Tore Mjøs sier her. Eplet falt nok ikke langt fra stammen alikevel. Vernede områder virker som de vernes kun på papiret for å få Norge til å virke som et av verdens beste land innen miljøpolitikk. Det som til syvende og sist ble det som ble "tatt hensyn til" er vel så skuffende som vel mulig.

Hilde Aaseth (29.05.2013)

Ny kommentarSvar på denne