Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Kommentarer til «Dverggjess uteble fra Valdak på grunn av sen vår»

Kommentarer til «Dverggjess uteble fra Valdak på grunn av sen vår»

Etter at fjorårets vår-overvåking av dverggås endte opp på kun 30 individer, ble vårens resultat, overraskende nok, enda lavere. Kun 25 dverggjess ble registrert på Valdakmyra i løpet av mai! Dette skyldes sannsynligvis den sene våren i Finnmark i år.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Kunnskapsbasert økosystemforvaltning - NÅ !!!

Vår tids kunstig høye rødrevbestand skyldes i all hovedsak svakt eller manglende predasjonstrykk mot rødreven. Under naturlige forhold holdes rødrevpopulasjonen nede gjennom predasjon fra store rovdyr - da vesentligst ulv og gaupe. Når disse store predatorene helt eller delvis fjernes fra økosystemene - slik tilfellet er i Norge - har rødreven tilnærmelsesvis fri adgang til å realisere sin potensielle nisje og reproduksjonspotensial. Konsekvensene i form av redusert overlevelse hos den øvrige fauna er betydelig - og for enkelte arter mer eller mindre katastrofal. Vi kan selvsagt bedre situasjonen lokalt/midlertidig gjennom intens rødrevjakt, men den eneste varige løsningen er å tillate reetablering av naturlige rovviltstammer med tilhørende trofiske relasjoner. I så tilfelle kunne både dverggjess og andre hardt pressede arter gå en tryggere framtid i møte. For langsiktig ivaretakelse av norsk biomangfold finnes ingen andre realistiske alternativer. Det er nå også for lengst på høy tid at norske forvaltningsmyndigheter tar inn over seg situasjonen og agerer adekvat. Fjøsforvaltningen av norsk natur må opphøre a.s.a.p. - alt annet vil være et overlagt svik mot norsk natur og kommende generasjoner.

Espen :D (24.06.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Enig, men...

Enig i det du skriver angående fjøsforvaltningen av norsk natur, men hva har det med dverggåsas uteblivelse fra Valdakmyra pga. sen vår? Den enorme rødrevbestanden du beskriver er jo mange steder blitt redusert kraftig pga. sykdom så jeg er ikke helt overbevist om at bestanden er kunstig høy over alt.

Rune Hallbjørn Jensen (24.06.2008)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kommentar til Espen angående predatorpress på devrggås og alternative strategier

Espen. Teoretisk sett er din analyse beskrevet ovenfor riktig og fornuftig, men i livet er det nå engang slik at fornuften ikke alltid går av med seieren. Når det gjelder dverggås brenner det et blått lys så her må man tenke praktisk.

Konkret betyr dette følgende: reindrifta aldri vil tilllate at det etableres en bestand av predatorer på rødrev (gaupe/ulv) i et kjerneområde for dverggås/reindrifta. Reindrifta med dagens teknologiske hjelpemidler fjerner/har alltid prøvd å fjerne effektivt alle store store rovdyr på flatvidda med eller uten tillatelse. Slik er det idag og slik vil det også være i uoverskuelig framtid og dette må vi ta innover oss. Næringa er derimot ganske likegyldig til rødrev og har ingenting imot fjerning av denne arten (rev stresser gravide simler etc.).

Om (understreker her OM) det nå viser seg at rødrev og andre pattedyr/andre predatorer (måsefugl) spiller en avgjørende rolle på hekkesuksessen for en veldig fortettet hekkende dverggåsbestand (15 par på få kvkm), så tror jeg faktisk at en aktiv inngripen i disse artenes hekkebiologi/fjerning av dyrene i andre deler av året er den eneste muligheten å nå fram.

Denne startegien vil aldri bli bærekraftig og må kontinuerlig gjentaes da en del av artenene kontinuerlig vil prøve på en gjenetablering, men om alternativet er en utradering av den resterende dverggås bestanden, da er vel ikke valget så veldig vanskelig?

VH Dag Gjerstad

(19.07.2008)

Ny kommentarSvar på denne