Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Årsmøte i NOF avd. Buskerud 7.april 2016
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Årsmøte i NOF avd. Buskerud 7.april 2016

(19.03.2016)

Årsmøte NOF avd. Buskerud avholdes på Nedre Eiker bibliotek den 7.april kl. 19.00

Til alle medlemmer av NOF avd. Buskerud 

 

 Møteinnkalling

 Det innkalles med dette til årsmøte i NOF avd. Buskerud:

 Torsdag 7.april kl. 19.00 på Nedre Eiker bibliotek, Klopptjernsgt. 4, 3050 Mjøndalen. 

 

Saksliste

1. Valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer.

2. Godkjenne årmøteinnkalling og dagsorden.

3. Godkjenne årsberetning for NOF avd. Buskerud.

4. Godkjenne regnskap for 2015.

5. Godkjenne budsjett for 2016.

6. Orientering fra dialogmøtemed NOF sentralt.

7. Endring av fylketsavdelingens vedtekter.

8. Fastsettelse av tilleggskontingent for 2016 og orientering om fordeling av

    medlemskontingenten fra NOF avd. Buskerud til lokallagene.

9. Valg av styre i NOF avd. Buskerud.

10. Innkomne forslag.

 

Vedlegg: Nye vedtekter for NOF avd. Buskerud.

 

Med vennlig hilsen

NOF avd. Buskerud

Anne Sørensen

Leder

 

 

Vedtekter for
Norsk Ornitologisk Forening avdeling Buskerud 

Foreningen for fuglevern

Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 7. april 2016, Mjøndalen.

§1. Navn
1.1. Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avdeling Buskerud. Foreningen for fuglevern.

§2. Formål

Foreningens viktigste oppgaver er:

2.1. Arbeide for vern av naturmiljøet i alminnelighet og verdifulle fuglelokaliteter i særdeleshet.
2.2. Øke interessen for og kunnskapen om vår fuglefauna gjennom møter, kursvirksomhet, ekskursjoner m.m. 

2.3. Fungere som bindeledd og talerør for natur- og fugleinteresserte i fylket.
2.4. Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter.

§3. Styringsform

3.1. Årsmøtet
3.1.1. Årsmøtet er foreningens øverste besluttende organ.
3.1.2. Årsmøtet avholdes hvert år innen en måned før årsmøtet i NOF sentralt, og medlemmene skal innkalles med minst 2 - to - ukers varsel på foreningens hjemmeside.

3.1.3. Medlemmer som for møteåret har betalt kontingent til NOF, har møte- , tale- , forslags- og stemmerett på årsmøtet.

3.1.4. Faste poster på årsmøtet er:

-godkjenning av årsmøteinnkallingen og dagsorden 

-valg av dirigent, referent og tellekorps på 2 personer 

-godkjenning av årsberetning og regnskap 

-eventuelle gruppers eller komiteers årsberetninger 

-fastsettelse av tilleggskontingent til fylkesavdelingen 

-innkomne forslag

-arbeidsplan for neste år 

-valg av styre, se §4. 

-eventuelt

3.1.5. Avgjørelsene på årsmøtet fattes ved simpelt flertall, med like stemmetall avgjøres saken med lederens dobbeltstemme. Unntak herfra er vedtektsendringer (jf. §10.1).

3.1.6. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. Innkomne forslag må være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallelsen.

3.1.7. Forslag til vedtak på årsmøtet må framsettes skriftlig og være undertegnet. Det kan ikke fremmes eller voteres over saker som ikke står oppført på dagsorden.

3.1.8. Tellekorpset har plikt til å påse at kun stemmeberettigede avgir stemme.
3.1.9. Blanke stemmer teller ikke.
3.1.10. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret finner det nødvendig eller hvis 1/4 av medlemmene krever det skriftlig.

3.2. Styret
3.2.1. Styret velges og instrueres av årsmøtet og er dets utøvende organ. Det følger opp foreningens økonomi, foretar strategisk planlegging og valg i henhold til foreningens vedtekter og etter instruksjon fra årsmøtet.

3.2.2. Styret skal bestå av 3 til 8 personer. Foreningsåret følger kalenderåret.
3.2.3. Ledere av eventuelle grupper innen NOF avd. Buskerud (feltgruppe, ekskursjons/turgruppe, våtmarksgruppe, sjøfuglgruppe, skoggruppe e.l.), samt ledere i lokallag innunder NOF avd. Buskerud har møte og talerett, men ikke stemmerett i fylkesavdelingens styremøter.

3.2.4. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styret deltar og hvorav en er lederen.
3.2.5. Styrevedtak fattes med simpelt flertall og ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

3.2.6. Lederen innkaller til styremøter når han/hun eller minst to av styrets medlemmer finner det nødvendig. 

3.2.7. Styret skal føre vedtaksprotokoll for behandlede saker og referat skal sendes NOF sentralt.
3.2.8. Styret skal oppnevne nødvendige komiteer (som f.eks. Fylkets lokale rapport og sjeldenhetskomitè (LRSK), utvalg og tillitsrepresentanter og gi disse retningslinjer og/eller instrukser på eget initiativ. Styret skal bidra til og ha ansvaret for at komiteer og utvalg fungerer på en tilfredsstillende måte.

§4. Valg
4.1. Styret i de enkelte lokallag utpeker 1 til 3 personer til styret, i tillegg kan styret selv utpeke nye kandidater hvis det er behov for det.

4.2. Styrets sammensetning godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet har rett til å foreslå og vedta endringer i styret. 

4.3. Leder og revisor velges særskilt på årsmøtet, leder for ett år om gangen og revisor for to år om gangen. Øvrige styremedlemmer velges for to år.

§5. Medlemskap
5.1. Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. Medlemskapet er gjennomgående og gjelder hovedforening, fylkesavdeling og lokallag.

5.2. Senior- og juniormedlemmer kan selv velge fylkestilhørighet (hovedfylke) og underliggende lokallag der dette finnes. Betaling av flere lokale tillegg etter § 6.1 gir medlemsrettigheter i de respektive fylkesavdelinger i tillegg til hovedfylket, men uten at disse fylkene får noen andel av grunnandelen av kontingenten.

5.3. Familiemedlemskap må knyttes opp mot et seniormedlemskap. Alle i husstanden kan føres opp som familiemedlemmer. Fylkes- og lokallagstilhørigheten til familiemedlemmer følger det aktuelle seniormedlems hovedfylke med tilhørende lokallag.

5.4. Æresmedlem kan utnevnes av årsmøtet i fylkesavdelingen etter enstemmig innstilling fra styret. Lokallag kan utnevne æresmedlemmer for sine avdelinger.

5.5. Sentralstyret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med foreningens formålsparagraf eller hindrer foreningen i å oppfylle formålsparagrafen. Handlinger som strider mot grunnleggende krav til saklighet og god organisasjonsskikk, kan også føre til ekskludering. Vedtak om ekskludering fra NOF kan bare treffes av sentralstyret. Den som får en ekskluderingssak rettet mot seg, skal gis skriftlig varsel om forslaget, og har rett til å tale sin sak på det sentralstyremøtet som behandler saken. Medlemmet har også anledning til å anke saken inn for første ordinære årsmøte i NOF sentralt. Dette må skje ved melding til sentralstyret innen én måned etter at vedtaket om eksklusjon er fattet. Vedkommende har rett til å redegjøre for sitt syn på årsmøtet, skriftlig eller muntlig, men har ikke anledning til å følge debatt om saken. Inntil årsmøtet har behandlet saken, er vedkommendes medlemskap                               suspendert.

5.6. Medlem som tross betalingsvarsel ikke betaler kontingent, kan strykes fra medlemslista. 

5.7. Det er følgende medlemskategorier:

A. Seniormedlem, over 18 år
B. Juniormedlem, 18 år og yngre C. Familiemedlem
D. Æresmedlem

§6. Kontingent
6.1. Kontingenten består av en grunnandel og sentrale tidsskriftsandeler og fastsettes av NOF sentralt. Av grunnandelen tilfaller 2/3 hovedforeningen og 1/3 fylkesavdelingen. Fylkesavdelingen fastsetter sitt lokale tillegg i kontingenten på årsmøtet hvert år. Størrelsen på det lokale tillegget for neste år må meddeles hovedforeningen innen utgangen av oktober.

6.2. Juniormedlemmer betaler 50 % av seniorkontingent.
6.3. Familiemedlemmer betaler samlet et tillegg tilsvarende sentral grunnandel for senior. Av tillegget tilfaller 50 % hovedforeningen og 50 % fylkesavdelingen. 

6.4. Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

§7. Lokallag
7.1. Fylkesavdelingen skal ha som en av sine hovedoppgaver å få en fullstendig dekning med lokallag i hele fylket, dersom grunnlaget er til stede for dette.

7.2. Det er fritt opp til medlemmer lokalt å danne lokallag med eget styre og egen økonomi. Lokallaget skal ha navn: NOF....... lokallag, med undertittel: Foreningen for fuglevern. På den stiplede plassen skal det sette inn navn som angir hvilket distrikt lokallaget skal omfatte.

 

7.3. Lokallagets vedtekter må ikke stå i strid med fylkesforeningens tilsvarende og må godkjennes av styret i fylkesforeningen før lokallaget kan bli tilknyttet denne.

7.4. Lokallagene skal avgi skriftlig årsmelding og regnskap til fylkesavdelingen innen utgangen av mai hvert år. 

§8. Lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK)

8.1. Foreningen skal ha en lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK).
8.2. LRSK oppnevner selv nye kvalifiserte medlemmer til komiteen. Komiteens sammensetning og alle endringer i denne skal godkjennes av styret.

8.3. LRSK velger selv sin sekretær.

8.4. LRSK fungerer som bindeledd mellom observatørene i fylket, Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) og Norsk Faunakomite for Fugl (NFKF).

8.5. LRSK skal samle inn observasjoner fra fylket for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen, og har ansvar for kvalitetskontroll og systematisering av informasjoner som legges inn på Artsobservasjoner (rapporteringssystemet etablert av Artsdatabanken og NOF i samarbeid).

8.6. LRSK vurderer til enhver tid hvilke arter som skal sendes komiteen for godkjenning.
8.7. LRSK skal publisere observasjoner av sjeldne arter på fylkesavdelingens hjemmeside og i lokaltidsskriftet Buskskvetten.

§9. Revisjon
9.1. Årsmøtet skal velge en revisor, og denne skal være på valg annet hvert år.

§10. Vedtektsendringer
10.1. Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

10.2. Forslag til vedtektsendring skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

§11. Oppløsning

  1. 11.1.  Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom et framsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre følgende, ordinære årsmøter.

  2. 11.2.  Et forslag til oppløsning skal være kunngjort for medlemmene i årsmøteinnkallingen.

  3. 11.3.  Ved eventuell oppløsning tilfaller foreningens aktiva lokallagene etter medlemstall hvis mulig eller til et formål som er til fremme for fuglevern. Årsmøtene, som eventuelt vedtar å oppløse foreningen, bestemmer hvem som skal overta foreningens aktiva.