Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland

Av Steinar Eldøy/Martin Eggen (05.02.2013)

Årsmøte i NOF avd. Rogaland holdes som tidligere annonsert i Falco lørdag 23. februar 2013 kl. 16.00. Møtet vil holdes på Mostun i Stavanger. Kom, og ta en titt på lokale på Mostun ved Mosvatnet i samme slengen. Vi lover en trivelig ettermiddag/kveld.

Årsmøte på Mostun i Stavanger

I år holdes årsmøte på Mostun i Stavanger, der Norsk Ornitologisk Forening har lokaler sammen med blant annet Naturvernforbundet. (Opphavsrett: Erik Thoring) Større bilde

Innkallling til årsmøte i NOF avd. Rogaland

Årsmøte i NOF avd. Rogaland holdes som tidligere annonsert i Falco lørdag 23. februar 2013 kl. 16.00. Møtet vil holdes på Mostun i Stavanger.  

 

Sakliste:

 1. Valg av møteleder og referent.

 2. Årsberetning for 2012.

 3. Regnskap for 2012.

 4. Revisjon av vedtektene.

På grunn av innføring av ny ordning for medlemskap i NOF vedtatt av NOF sentralt på årsmøtet i 2012 og innføring av ny ordning for innbetaling av kontingent, er det nødvendig å justere gjeldende vedtekter. De gjeldende vedtektene ble sist revidert på årsmøtet i år 2000, og det er derfor også behov for en oppdatering på enkelte andre punkter. Forslag til justerte vedtekter er gjengitt nedenfor.

 

Jan Kåre Ness har bedt om at følgende forslag til vedtektsendring framlegges for årsmøtet til behandling:

Leder i NOF Rogaland velges for ett år. Sittende leder i NOF Rogaland kan gjenvelges inntil fire ganger.

Elisabeth S. Aarsnes har fremmet forslag om følgende alternativ til forslaget fra Jan Kåre Ness:

Leder for NOF Rogaland velges for 2 år om gangen og maks 4 perioder.

 

3. Valg.

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning: Steinar Eldøy (leder, på valg), Martin Eggen (styremedlem/sekretær, ikke på valg), John Grønning (styremedlem, ikke på valg), Stein Elling Tofte (styremedlem, ikke  på valg), Bjørn-Tore Rekve Seim (styremedlem,  på valg), Elisabeth S. Årsnes (styremedlem/kasserer, på valg), Øyvind Nyvold Larsen (varamedlem,  på valg) og Oskar Kenneth Bjørnstad (varamedlem, på valg).

Valgkomiteen (Johan Tore Rødland, Jan Kåre Ness og Sveinung Hobberstad) har følgende forslag til valg til styre for 2013: Steinar Eldøy foreslås gjenvalgt som leder (for ett år), Bjørn-Tore Rekve Seim foreslås gjenvalgt som styremedlem (for to år) og Sveinung Hobberstad foreslås valgt som nytt styremedlem (for to år). Øyvind Nyvold Larsen og Oskar Kenneth Bjørnstad foreslås gjenvalgt som varamedlemmer (begge for ett år).

Styret vil fremme forslag til valg av medlemmer i valgkomiteen, revisor og til Falco-redaksjonen.

 

4. Medlemskontingent for 2013.

NOF har innført ny ordning med sentral kontingentinnbetaling til fra 2013, og styret har fastsatt det lokale tillegget for NOF avdeling Rogaland for de som ønsker å få Falco til kr 100 for 2013. De siste åra har forslag for kontingent til fylkesavdelingen blitt framlagt for årsmøtet, men egentlig har styret i henhold til gjeldende vedtekter myndighet til å fastsette kontingenten. Dette foreslås opprettholdt i forslaget til justerte vedtekter, og styret anser det også som mest hensiktsmessig at fastsettelse av lokalt tillegg ikke gjøres avhengig av årsmøtet, dels fordi de må besluttes og innmeldes til NOF sentralt på høsten, og dels fordi  frikobling fra årsmøtet gjør det enklere å vurdere størrelsen på tillegget i forhold til den samlede kontingentinntekten fylkesavdelingen får både fra det lokale tillegget og den andel av grunnkontingenten til NOF som tilfaller fylkesavdelingen. Styrets utgangspunkt er at kontingenten bør dekke kostnadene vi har til Falco.

 

5. Eventuelle andre saker etter innstilling fra styret, eller innmeldt av lokallag eller medlemmer.

 

Etter den formelle delen av årsmøtet blir det foredrag som bør passe bra når vi har årsmøtet like ved en av landets største overnattingsplasser for kråker og kaier:

 

FELLESOVERNATTING HOS FUGLER: HVA, HVORDAN OG HVORFOR"

"Kråkeprosjektet til NOF Rogaland de siste to årene har frembrakt mye ny kunnskap om artens vinteropptreden i fylket. I dette foredraget tar professor Geir A. Sonerud fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (Ås) opp fenomenet fellesovernatting hos fugl fra en adferdsøkologisk synsvinkel, og belyser det med bl.a. resultater fra studier av kråke på Hedemarken". Merk at "Hedemarken" er navnet på jordbrukslandskapet på østsiden Mjøsa, som ikke må forveksles med "Hedmark", som er fylket.

 

Vi prøver også å få til en liten tur ut for å se på kråkene som kommer inn til Mosvannsparken, og Øyvind Gjerde vil fortelle litt om det lokale kråketrekket og overnattingen.

 

Vi legger opp til et sosialt samvær etter møtet.

 

Spørsmål kan rettes til Steinar Eldøy (leder) på telefon 91534813 eller e-mail: steine@statoil.com, eller til Martin Eggen (sekretær) på telefon 90565108 eller e-mail: calidrissuperstar@yahoo.no  

 

 

 

Forslag til vedtektsendringer (endringer markert i revisjonsmodus):

 

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Rogaland

Foreningen for fuglevern.

 

1. Navn

 

1.1    Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF), avdeling Rogaland. Foreningen for fuglevern.

 

2. Formål

 

                Foreningens viktigste oppgaver er:

2.1    Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.

2.2    Å fremme interessen for og kjennskapet til fugl, og utvikle forståelse for samspillet i det naturmiljø fuglene inngår som en del av.

2.3    Å være bindeledd for fylkets fugleinteresserte.

2.4    Å organisere og stimulere til undersøkelser av fugler og fuglelokaliteter i fylket.

 

3. Styre

 

3.1           Foreningens styre består av leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer.

Det skal også velges 2 vararepresentanter.

3.2           Styret bør, så vidt mulig, være slik sammensatt at de ulike delene av fylket er representert.

3.3           Dersom lederen fratrer sitt verv i valgperioden, fungerer sekretæren som leder fram til årsmøtet.

3.4           Styremøter  avholdes når lederen eller 2 av styremedlemmene ønsker det.

3.5           Styremøter kan avholdes som tradisjonelle møter med fysisk tilstedeværelse, som telefonmøter, videomøter eller tilsvarende, eventuelt som en kombinasjon med noen fysisk tilstede og noen på telefon/video.

3.6           Styret er kun beslutningsdyktig når leder pluss minst 3 medlemmer av styret deltar. Avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet i styret, har lederen dobbeltstemme.

3.7           Utenom ordinære styremøter kan saker behandles skriftlig ved bruk av e-post, telefon eller lignende. Vedtak per e-post forutsetter tilslutning fra leder og minimum 3 styremedlemmer/vararepresentatner eller minimum 5 styremedlemmer/vararepresentanter.

3.8           Det skal føres vedtaksprotokoll for behandlete saker. Saker behandlet ved bruk av e-post refereres i ordinære styremøter og innarbeides i referat fra styremøtene.

3.9           Referat fra styremøter sendes til alle medlemmer av styret, vararepresentantene, samt lokallagene.

3.10      .

3.11      Styretleder representerer foreningen på NOF’s sentrale årsmøte, eller om styreleder ikke har anledning til å delta velger styret en stedfortreder.

Feil i punktnummerering fra 3.10 -3.11

 

 

 

4. Tidsskrift og hjemmeside

 

4.1      Foreningen utgir tidsskriftet Falco. Alle medlemmer som betaler lokalt tillegg (jf. § 8.1) får vil motta Falco.

4.2      Tidsskriftet skal utgis minst 2 ganger årlig.

4.3      Tidsskriftet administreres av en redaktør og minst to redaksjonsmedarbeidere som utpekes av styret.

4.4      Foreningen har egen hjemmeside knyttet til hjemmesiden til NOF sentralt. Styret eller den/de som styret utpeker har ansvar for å drifte hjemmesiden.

 

5. Lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK)

 

5.1           Foreningen skal ha en lokal rapport og sjeldenhetskomite (LRSK).

5.2           Medlemmer i LRSK oppnevnes av styret.

5.3           LRSK velger selv sin leder og sekretær.

5.4           LRSK fungerer som bindeledd mellom observatørene i fylket,og Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF) og Norsk Faunakomite for Fugl (NFKF).

5.5           LRSK skal samle inn observasjoner fra fylket for å holde en fortløpende oversikt over den lokale faunasituasjonen, og har ansvar for kvalitetskontroll og systematisering av informasjoner som legges inn på Artsobservasjoner (rapporteringssystemet etablert av Artsdatabanken go NOF i samarbeid)

5.6           LRSK vurderer til en hver tid hvilke arter som skal sendes komiteen for godkjenning.

5.7           LRSK skal publisere godkjente observasjoner av sjeldne arter i Falco eller på fylkesavdelingens hjemmeside..

5.8           I tillegg til de artene som krever godkjenning av LRSK, skal komiteen også publisere observasjoner av spesiell interesse for fylket.

 

6. Valgkomite og revisor

 

6.1            Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer

6.2            Valgkomiteens leder velges av årsmøtet etter forslag fra styret.

6.3            Valgkomiteen har som oppgave å fremme forslag til nytt styre, nye vararepresentanter og ny redaksjon.

6.4            Valgkomiteens innstilling skal hvert år leveres styret slik at den kan kunngjøres innen rimelig tid før årsmøtet .

6.5            Foreningen skal ha en revisor som velges av årsmøtet etter forslag fra styret.

6.6            Ingen av de som velges til verv under paragraf 6 kan samtidig sitte i styret.

 

7. Valg

 

7.1      Leder velges særskilt på årsmøtet for ett år om gangen.

 Øvrige styremedlemmer velges for to år.

        Vararepresentanter og valgkomite velges for ett år.

        Alle representantene kan gjenvelges.

7.2     Valgkomiteens forslag til nytt styre og vararepresentanter, samt   styrets forslag til valgkomite og revisor, sendes ut sammen med årsmøteinnkallingen.

7.3    Alle kandidater til styret skal bekjentgjøres sammen med valgkomiteens innstilling. Forslag til kandidater sendes valgkomiteen innen 31.oktober[SE1] .

 

8. Medlemskap

 

8.1    Enhver som er enig i foreningens formål og betaler kontingent til Norsk Ornitologisk Forening (NOF) kan bli medlem. Kontingentinnbetaling skjer til NOF sentralt. Alle som betaler kontingent og som er bosatt i Rogaland samt de som er bosatt utenom Rogaland og betaler lokalt tillegg for Rogaland, regnes som medlemmer i NOF avdeling Rogaland

8.2    Foreningen har følgende medlemskategorier:

− Seniormedlem (over 18 år)

− Juniormedlem (18 år eller yngre)

− Familiemedlemskap (familiemedlemmer innen samme hussatand som et senior-/juniormedlem)

8.3    Årsmøtet kan etter enstemmig innstilling fra styret utnevne enkeltpersoner til æresmedlem.

8.4    Medlemmer som tross purring ikke betaler skyldig kontingent blir strøket av medlemslistene.

[SE2] 

9. Kontingent

 

9.1    Kontingentinnbetaling skjer til NOF sentralt. Kontingentsatsene vedtas sentralt med unntak av et lokalt tillegg som fastsettes lokalt på fylkesnivå.

9.2    Lokalt tillegg til kontingenten fastsettes av styret i fylkesavdelingen.

9.3    Æresmedlemskap er fritt og livsvarig.

 

10. Årsmøtet

 

10.1    Styret innkaller til årsmøte i løpet av årets tre første måneder med minst tre ukers varsel. Innkalling kunngjøres i Falco og/eller på foreningens hjemmeside.

10.2    Forslag til valg og saksliste bekjentgjøres sammen med årsmøteinnkallingen.

10.3    Kun betalende medlemmer pr. 31.12 i beretningsåret har stemmerett på årsmøtet.

10.4    Avgjørelser treffes med simpelt flertall. Unntatt herfra er vedtektsendringer (jf.paragraf 13.1)

10.5    Faste poster på årsmøtet skal være:

− Godkjenning av årsmøteinnkallingen.

− Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å skrive under årsmøteprotokollen.

− Årsmelding.

− Regnskap.

− Valg nevnt under paragraf  7.   

                                                                          

 11. Lokallag

 

11.1   Grupper av medlemmer kan slutte seg sammen til lokallag med eget styre

         og egen økonomi.

11.2  Nye lokallag skal godkjennes av fylkesstyret, og lover for slike lokallag må

         ikke stå i strid med formålsparagrafen til fylkesavdelingen.

11.3    Lokallagene skal avgi skriftlig årsmelding og regnskap til fylkesavdelingen.

11.4    Medlemmer av fylkesavdelingen blir automatisk medlemmer av det lokallag de naturlig sokner til.

 

[SE3] 

13. Vedtektsendringer

 

13.1      Endringer i vedtektene kan vedtas på årsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

13.2      Blanke stemmer regnes ikke som avgitte stemmer.

13.3      Forslag til vedtektsendringer skal kunngjøres sammen med årsmøteinnkallingen.

 

14. Oppløsning

 

14.1      Oppløsning av foreningen kan bare skje dersom vedtak om slikt fattes ved to på hverandre følgende ordinære årsmøter med minst 2/3 flertall.

14.2      Ved en eventuell oppløsning tilfaller alle foreningens eiendeler Norsk Ornitologisk Forening (NOF), foreningen for fuglevern.

 

 

Vedtektene ble siste gang revidert på årsmøtet 23.februar 2013.


 [SE1]Usikker på om vi bør ha en slik frist, eller i alle fall om den bør være så tidlig.

 [SE2]Denne myndigheten er nå flyttet til NOF’s sentralstyre.

 [SE3]Dette punktet synes mindre relevant med de endringene som er vedtatt for kontingentstruktur og kontingentinnbetaling av NOF sentralt.