Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Ville fugler klarer seg best selv»
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Kommentarer til «Ville fugler klarer seg best selv»

Det har vært en del skriverier i media om svanene i Sandvika. NOF har full forståelse for at man vil hjelpe fugler gjennom vinteren. Samtidig støtter vi viltnemnda i Bærums uttalelse i Budstikka, om at fuglene faktisk klarer seg best selv.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Svaner og ender i Sandvikselva

Det er viktig å sortere kva som er problem for kven, og kva som er fakta når det gjeld mat og vinterproblem for vassfugl. Eg er redd NOF OA (og sentralt?) har latt seg rive med av det som mest av alt demonstrerer det moderne (?) mennesket sin avstand til ein levande natur.

Sjølvsagt er ikkje brødmat farleg for eller trugar næringsopptaket hos vassfugl. I vinterhalvåret meir enn elles i året er fuglane koda på energiøkonomisering. Det betyr søk etter maksimalt energiinntak til minimal energikostnad. Knoppsvaner, som andre svaner, er reine vegetarianarar. Vinterstid går dei etter plantekost med konsentrert næringsinnhald i form av korn, frø eller frukter, eller plantedelar med opplagsnæring som knollar, knoppar eller jordstenglar. Utgangspunktet er vass- eller sumpvegetasjon, men terrestrisk vegetasjon som stubbåkrar med korn og potetåkrar er attraktivt også for svaner. Som grasand er fødevalget hos stokkand i stor grad dominert av vegetabilsk næring vinterstid. Det er derfor ikkje tilfeldig at nettopp knoppsvane og stokkand så lett responderer på mating i form av brød. For dei tilfredsstiller dette det naturen har koda dei på i vintersituasjonen: Energirik næring til lav kostnad. Vanskelegare er det ikkje. Det er same drivkreftene som ligg bak suksessen med foring av småfugl i hagen og på verandaen som NOF aktivt marknadsfører for at folk skal få opplevinga med å ha levande skapingar rundt seg. Det er tilsvarande drivkrefter som blir nytta i reiselivssamanheng og fotosafariar når havørn blir «lokka» til å kome ned på utkasta fisk: Enkel og fullverdig mat utan særleg arbeid.

Sjølvsagt er heller ikkje vinterfrost og islegging prekært for svaner og ender. Det hender så godt som aldri at friske fugl i rimeleg kondisjon frys fast. Etter 50 års erfaring som «andefuglmann» og mangeårig medlem i Wildfowl Trust, med svaner som favoritt, har eg opplevd eitt einaste tilfelle der svaner har frose fast til isen, utan større problem enn at dei (to ungfuglar i same kull) måtte rive av seg nokre fjører for å kome laus. Gjennom innsamling av eit større materiale av sjuke/daude songsvaner over ei årrekkje og i samarbeid med Veterinærinstituttet, fann eg ikkje ei einaste fastfrosen songsvane som ikkje anten hadde kritisk kondisjonssvikt, eller hadde alvorleg sjukdoms- eller parasittdiagnose. Men gjennom åra har eg hatt meir enn tresifra tal telefonar frå folk som har rapportert om «fastfrosne» svaner eller svaner som låg i så små råker at det var i fare for å fryse fast. Ingen av dei enda likevel som fastfrosne svaner.

Oppstyret rundt 70-80 knoppsvaner og 100 stokkender i Sandvikselva i Bærum som blir mata frå ei brygge kan umoglege representere noko reelt problem, slett ikkje i år som det knapt har vore strenge frostperiodar i denne delen av landet og vi har hatt ein haust med full tilgang på beiteplassar for vassfugl nesten fram mot jul. NOF oppfordrar folk om å søke opplevingsverdiar i å ha eit ope auge for det som lever i nærmiljøet og i skog og mark. Vi står framfor årets hagefugltellingar som har vore eit suksesstiltak gjennom mange år. Då kan vi ikkje la oss fange av ei meiningsbølgje skapt av naturframande vurderingar av kva som er problem for våre medskapningar. Tilfellet Sandvikselva må kunne klassifiserast som ei overdimensjonert og overfokusert kortslutning der NOF burde gå ut med det vi marknadsfører som vår styrke: Kunnskapsbasert informasjon. Vi må unngå å skyte oss sjølv i foten som vi er i ferd med å gjere her. Så får eventuelle tilgrisingsproblem som følgje av svane- og andemating ved Østensjøvatnet, ved Frognerkilen eller i Frognerparken og langs Akerselva handterast som dei lokaltilknytte og praktiske problema dei i røynda er. Det er nettopp slike samanhengar som ligg bak dei forbod og restriksjonar vi frå tid til anna møter i utlandet mot å mate fugl og dyr i visse område: Bruks- og funksjonskollisjonar i rekreasjonsområde eller der opphoping av store mengder fugl og dyr kan medføre slitasje eller overbeiting i sårbare økosystem. Ingen kan for fullt alvor meine at mating av fugl og i alle fall ikkje i det omfang det skjer i Norge, er nokon trussel for vår natur eller vårt dyreliv. Då er det langt alvorlegare å gjere folk flest usikre og eventuelt gje folk dårleg samvit og skulde dei for å vere til fare for naturen når dei søker den positive opplevinga som mating av fugl og dyr er for svært mange og som ofte har vore innfallsporten til eit engasjement for å ta vare på ein levande natur – i nærmiljøet som i skog og mark.

Alv Ottar Folkestad (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dyrevelferd/vanskjøtsel ved Sandvikselva?

Bærum kommune ønsker å tilby sine innbyggere et variert rekreasjonstilbud, deres visjon er «rik på opplevelser», hvilket for mange innebærer opplevelse av fugl og fauna, hav og skog. Det er vel ikke noe som er uatskillelig i denne forbindelse, rik og unik er nettopp dette mirakel av overvintrende fugler ved Rigmorkaia. Dette overvintringsstedet er nå omtalt i hele Norge, og er nok ganske unikt når det gjelder fugleopplevelser. Tenker dette er en berikelse for Bærums befolkning og at nå har kommunen mulighet til å gjøre noe positivt for det biologiske mangfoldet. Som mennesker har vi et ansvar overfor andre viltlevende skapninger, det handler om etikk, hvordan ser vi på oss selv, hverandre og naturen og livet rundt oss. Dessuten omhandler det lovverk og plikten til å hjelpe dyr i nød. Bærum kommune ønsker å fremstå som en grønn kommune, da må det også vises i praksis. Situasjonen omkring fuglene ved boblehavnen er uholdbar og uavklart.

Mange av oss i støttegruppen for fuglene i Sandvika har jobbet med ville fugler i en årrekke, det har vært mye teoretisk kunnskap å forholde seg til ,men også learning by doing. Dette er erfaringsbasert kunnskap bygget på engasjement, lærevilje, øye for detaljer, hands on hjelp og foring av fugl, innfanging, behandling og avliving av spes.veterinær når dette er nødvendig.

Alle folk støttegruppen har truffet ved kaia i vinter, har et engasjement i forhold til fuglelivet og sier det er en berikelse for folk flest.

Vi er opptatt av hva vi kan samarbeide om , hva er relevant i forhold til bevaring av natur og fugleliv, også i vinterhalvåret?

Dette som er uttalt fra Norsk ornitologisk forening og representant for Viltnemda om at fuglene skal overlates til seg selv og dø, er etikkbrudd og brudd på Lov om Dyrevelferd.

Foreligger det konsensus i de respektive nemder og lag, NOF og Viltnemda, lokalt og sentralt?

Eller handler dette om private meninger?

På hvilket faglig grunnlag blir en slik beslutning som den vi har sett denne julen fattet?

Det blir stadig færre hvile-og hekkeplasser og biotoper for alle typer fugl grunnet menneskelig aktivitet, tilgjengelighet til urørt natur og stadig utbygging av arealer. Det er ikke slik at det fødes flere fugleunger (les svaneunger), og at alle kommer til Sandvikselva. Fuglene er blitt foret i 50 år og de opplever en trygghet inne i bassenget hvor de har vært i generasjoner.

Hvorfor ønsker noen å skade dem ved å fjerne bobleanlegget?

Ca. 80% dør det første leveåret, på grunn av ulykker, strømledninger, lektere på Kadettangen, restaurering av broer, i det hele tatt skyldes de fleste dødsfall menneskelig uvitenhet, interesseløshet og deres enorme utbyggingsbehov. Vestfjorden er unik i forhold til fugleliv, men jeg har stadig opplevd at de øyene som kalles reservater, er invadert av mennesker,hunder og båter hele hekketiden.

Hvorfor gjøres det ikke mer for å skape reservater for fuglene?

På Fornebu sitter folk inne i fugleområdene og griller!

Hvor er NOF, havnevesen og politi i denne sammenhengen? Loven må håndheves og noen må ha ansvar for at den blir det. Det vi har sett på øyene i Oslofjorden, for eksempel Gressholmen, er at forbudet mot menneskelig ferdsel er markert meget tydelig med skilt. Vi vet også at både politi og havnevesen følger opp forbudet og slår hardt ned på regelbrudd. Ville fugler i Sandvika er rettsløse i praksis fordi lovverket ikke praktiseres. Støttegruppen etterlyser skilting med fisking forbudt, på begge sider av elva, noe som er etterspurt de siste tre år. Representanter for støttegruppen må til stadighet fange inn fugler som er skadet av fiskeutstyr og kroker. Veterinærkostnader i forbindelse med dette dekkes av egen lomme. Hvor er kommunens ansvar her?Eller skal vi ha det slik som det beskrives i Toppdykkeren nr. 3 2014,årgang 37 hvor det deles ut gullegg for å kutte fiskesnøre hos skadet fugl som fortsatt har fiskekroken i kroppen? Dette betyr en lang og smertefull død. Han som forsøkte hjelpe, gjorde dette i beste mening, men fuglen burde vært bragt til fagkyndig personell.

Man må kunne forvente at det sees til andre land som for eksempel Tyskland og England, når det gjelder ivaretagelse av vårt rike fugleliv, vårt biologiske mangfold, som generasjoner etter oss rettmessig bør få oppleve.

Støttegruppa anser NOFs utsagn i denne saken som særdeles tvetydig og som en svekkelse av deres opprinnelige verdier. Vi har hatt et inntrykk av at NOF har hatt som formål å drive holdningsskapende arbeide, bygge opp en interesse for naturen blant barn og unge, og aktivt arbeider for vern om fuglene og deres livsmiljø og livsbetingelser. Her opplever vi at NOF aktivt går ut offentlig og støtter Viltnemdas uttalelse om at naturen skal gå sin gang. Dette er et brudd på Lov om dyrevelferd, §1-6 som blant annet omhandler egenverdi uavhengig av nytteverdi for mennesket. Videre hjelpeplikten §4.

§6 omhandler at dyr skal bli ivaretatt av tilstrekkelig og faglig kompetent personell De involverte skal ha nødvendig kompetanse til den aktiviteten de utfører. Her ser støttegruppen at viltnemda har begått et grovt overtramp som oppfordrer til dyreplageri.

Det er bekymringsverdig at NOF også støtter dette.

Det er vesentlig at alle berørte interesser og innbyggere skal få mulighet til å uttale seg i henhold til demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper, jfr. Paragraf 1, Lov om Bærekraftig utvikling. Representanter for kommunen, og for befolkningen, for øvrig, må kunne utfylle og uttale seg gjennom sine verv, men samtidig kunne bruke skjønn i en vanskelig situasjon.

Hvem er det som står ansvarlig for bærekraftig utvikling og samtidig bevaring av natur, fugle -og dyreliv i kommunen?

Hvilke konstruktive, fremtidsrettede planer for bevaring av fugleliv, natur og biotop finnes? Finnes de overhodet?

Er det andre representanter med myndighet og engasjement vi kan forholde oss til? Eller kan vi best arbeide på tvers av ansvarsområder og kompetanse?

Det vises for øvrig også til Lov om bærekraftig utvikling, paragraf 1-1 hvor det fremkommer at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Med uttrykket siktes det til definisjonen i rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling 1987. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn. Paragraf 3-1viser til begrepet «bærekraftig» utvikling som handler om balansen mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretagelse av miljøhensyn. Alle instanser/aktører skal bidra til å opprettholde økosystemer og leveområder for viktige arter i Norge.

Dyrevelferdsloven, Viltloven og Naturforvaltningsloven skal anvendes og forvaltes på beste måte for dyr, fugler, natur og samfunn.

Min intensjon som leder/formidler for fuglegruppen og representant for mange av kommunens innbyggere, er et ønske om dialog knyttet til behovet for en varig og positiv løsning for vannfuglene i vinterhalvåret.

Vennlig hilsen

Marianne Fagerstrøm, leder for f.b.gruppen Svanene i Sandvika trenger deg!

Marianne Fagerstrøm (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF anti-fugleorganisasjon?

Kommentar til Ottar Folkestad og Marianne Fagerstrøm

Jeg deler deres reaksjoner og jeg ser også med stor forundring på at et lokalt NOF-medlem kan gå ut i det offentlige rom med slike bombastiske og dyrefientlige holdninger.

Er det en konsensus i NOF sentralt for Billings personlige holdning, event og hvor/når er det fattet et vedtak om at organisasjonen NOF skal gå ut med advarsel/nedlegge forbud mot vinterforing av svaner og ender?

Og er det drøftet i NOF sentralt at organisasjonern vil foreslo et offentlig forbud om fugleforing i Norge?

Jeg er også medlem av NOF og jeg er ikke kjent med at det er bestemt at NOFskal gå ut i riksmedia og utbasunere et foringsforbud overfor svaner og ender i Norge .

Hvis Billing snakker på vegne av NOF så taler han også flere lokale NOFavdelinger og medlemmer imot.

Vi har mange eksempler på at NOFmedlemmer har ulike holdninger til vinterforing av vannfugler:

Intervju med Arne Nævra fra en lignende meningsbryting mellom NOF-medlemmer:

www.laagendalsposten.no

NOF/Hordaland oppfordrer til foring av svaner

www.fuglar.no

Direktoratet for naturforvaltning

www.nrk.no

Bergen Kommunes holdning til fugleforing

www.bt.no

Drammen Kommunes holdning til fugleforing

www.dt.no

Iflg leder i tidskriftet "Fugelvennen"nr 4 2010 så fremkommer NOF med denne holdning til fugleforing;

"Fra enkelte hold har det vært hevdet at foring av fugl har lite for seg, og at fuglene selv bør finne maten sin for å overleve.

..

Dette er påstandersom vi tar sterkt avstand fra. For det første er det ingen tvil om at aktiv fugleforing kan hjelpe mange fugler over vanskelige perioder om vinteren

..

Bevaring av arter og natur handler om interesse for det som er rundt oss.Denne interessen begynner i det små med det nære og kjente.

Derfor er fugleforing viktig for både mennesker,fugler og natur"

Sitat slutt fra utdrag fra leder i "Fuglevennen" 2010.

NOF er tydeligvis ikke organisjonen for de som er opptatte av og har hjerte for dyreopplevelser og dyrevelferd.

Med en slik skremselspropagande som Billing og NOF nå kjører ut i det offentlige rom så er ikke dette en organisasjon jeg og min familie lengre vil være medlemmer av. Utmelding er på vei.

Tove Løv-Hansen (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: NOF anti-fugleorganisasjon?

ps

Har NOF gitt Billing "frie tøyler" til å markedsføre sin skremselspropaganda ut i media,?

og med hviilket mandat og fra hvilket fora har han bliitt gitt denne "carthe blanche" til sitt tillsynelatende private anti-fugl korstog i det offentlige rom?

Har NOF sentralt tenkt å stoppe denne mannens eksponeringsbehov for sine private meninger,i påvente av avklaring på hva som er konsensus i NOF på vinterforing oav vannfugler?

Tove Løv-Hansen (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: NOF anti-fugleorganisasjon?

NOF, s holdning ?-- Ikke mat ender og svaner

www.nrk.no

Tove Løv-Hansen (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: NOF anti-fugleorganisasjon?

Nei, det er medias innebygde trang til å sette ting på spissen.

Håkan Billing (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: NOF anti-fugleorganisasjon?

Javel , men hvorfor korrigerer ikke du dette da ? Du fortsetter jo å kjøre ut i media din kampanje mot vinterforing av fugler, nå også på nrk Supernytt, her ser du at barn nå blir engstelige for hvordan de skal forholde seg til sitt lokale fugleliv vinterstid,

nrksuper.no/

og så har jeg sett på Oslo/Akerhus sin NOF side at du også skryter av at du har gitt intervju til NRK/Søndagsposten, du er virkelig i farta du mht å advare folk i Norge om å gi mat til stedbunde svaner og ender i folks nærmijøer.

Det intervjuet du også nå har gitt til NRK/søndagsposten, er det i samråd med NOF sentralt?

Tove Løv-Hansen (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Alt med måte

Beskjeden mating av vannfugl er ingen fare, det fremgår også av artikkelen. Men ikke ubetinget! Dessverre er det mange som overfôrer med altfor dårlig mat, og det er absolutt ikke bra. Folk flest er nøye med hva man gir småfuglene, passer godt på og holder det rent på fôringsplassen. Når det gjelder vannfugl er det dessverre slik at mange pøser på med mye og dårlig brødmat uten en tanke på de negative konsekvenser det kan gi.

Enkelte mener at vi er nødt til å mate vannfuglene for at de skal overleve vinteren. Men alternativet er ikke sultedøden og ihjelfrysing, fuglene klarer seg helt fint på egen hånd. Fuglemating er noe man gjør for kosens skyld, og da må man være nøye med hva man fôrer med, og gjøre det i beskjedne mengder. Gammelt og bedervet hvitt brød, rester av wienerbrød, potetgull, gammel pommes frites etc. kan gi alvorlige skader hos en fugl.

Bakerier skal ikke dumpe sine produksjonsrester i fugleområder. Det er gjort mange studier på brødmating av vannfugl og avføring, og fôring med brødmat gir en god del mer avføring enn normalt. Mange mater rett i vannet, og mer enn fuglene spiser der og da. Restene som ligger igjen blandes med fuglenes avføring, og skaper et usunt miljø og dårlig vannkvalitet. Overfôring av vannfugl er en bidragende årsak til vannpest ved Østensjøvannet. Unaturlig tette samlinger av fugler på lite areal skaper dessuten høyere smittefare av flere fuglesykdommer. Ifølge RSPB dør millioner av vannfugl årlig av botulisme, hvor en bidragende årsak er høye individantall grunnet overfôring. Ved Østensjøvannet ser vi stokkandhanner som kjemper til blods mot hverandre, og hunner som blir gruppevoldtatt og i enkelte tilfeller druknes. Slik atferd er ifølge RSPB vanligere i områder hvor det oppstår store, tette populasjoner grunnet overfôring.

Fuglemating er helt sikkert en innfallsport til bedre naturforståelse, og det er flott. Men det må skje under riktige former. Fuglene vet ikke hva som er best for dem, men det gjør vi. Derfor har vi et ansvar for at det foregår på riktig måte.

En kan ikke på generell basis hevde at brødmat er fullverdig kost for svaner og ender. Fullverdig kost er det som en art er skapt til å spise, for svaner er det for eksempel vannplanter, havgras, ålegras og en del typer alger. Grovt brød, usøtet og helst også usaltet, kan være et greit alternativ, men kun hvis det gis i beskjedne mengder slik at fuglene også må spise naturlig føde. Andre typer brød og brødprodukter er ikke fullverdig kost. Gammelt, hvitt brød kan resultere i oppblåste organer, hjertesykdom, leverproblemer og andre komplikasjoner, ifølge RSPB og andre kilder.

Poenget er altså å ha klart for seg at fuglene klarer seg fint også uten mating. Mer mat betyr ikke annet enn flere individer enn området normalt ville hatt. Den hjelp man ønsker å gi kan fort resultere i det motsatte, og som fuglevenn er det viktig å være klar over det.

Håkan Billing (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Til Informasjon

Oppslag i Sunnmørsposten 07-01-2015 Alf Ottar Folkestad tidl NOF leder

www.smp.no

Tove Løv-Hansen (09.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Alt med måte

Du skriver: Bakerier skal ikke dumpe sine produksjonsrester i fugleområder. Det er gjort mange studier på brødmating av vannfugl og avføring, og fôring med brødmat gir en god del mer avføring enn normalt. Mange mater rett i vannet, og mer enn fuglene spiser der og da. Restene som ligger igjen blandes med fuglenes avføring, og skaper et usunt miljø og dårlig vannkvalitet. Overfôring av vannfugl er en bidragende årsak til vannpest ved Østensjøvannet. Er artikkelen under feil da?

Det står: Svaner har kommet i hopetall til Steinsfjorden for å beite vasspest.

Vannplanten vasspest (Elodea canadensis) invaderte Steinsfjorden i slutten av 1970-åra og spredte seg med rekordfart.

Tidlig på 80-tallet var det så mye av vannplanten at den hindret småbåter og gjorde det utrivelig å bade. Bestanden av edelkreps gikk ned og den årlige fangsten sank fra rundt 200 000 individer til under det halve. Men så begynte ting å endre seg.

Svanene kom. De beitet opp mye av den plagsomme vasspesten og vannmassene har blitt renere.

forskning.no

Sølvi Bugge (22.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svar på Håkan Billings innlegg

Hvem er det egentlig du uttaler deg på vegne av?

Vi i støttegruppen for fuglene i Sandvika driver organisert foring, og har en policy på foring: vi forer med høykvalitetsbrød, grovt, uten sukker og med høyt innhold av korn. Det er ikke snakk om noen form for bakeriers dumping av gamle produksjonsrester i støttegruppens organiserte foring, vi stiller oss uforstående til uttalelser iht. dette.

Støttegruppen er oppmerksom på at det finnes folk som du beskriver, men vi driver også holdningsskapende arbeid når vi er tilstede ved kaien og bobleanlegget. I stridens kjerne må vi forholde oss til situasjonen her og nå. Dette gjelder ikke fuglene ved Østensjø eller andre steder, men fuglene i Sandvika.

Vi er også klar over "gamle damer" som overforer, som du sier, men vi jobber med holdninger også der.

Billing: pr. dags dato har ikke fuglene i Sandvika tilgang på den naturlige føden som finnes i nærområdet andre tider på året-grunnet isgang. Gruppa forer ikke for kosens skyld, men for å hjelpe fuglene gjennom vinterhalvåret. Overforing fra vår side forekommer ikke. Parallelt med foring, gjøres det observasjoner av fuglenes adferd og helsetilstand.

På vegne av gruppen, stiller jeg meg spørrende til dine intensjoner om å stenge bobleanlegget og nedlegge forbud mot foring av vannfugl.

Dine uttalelser i media i forbindelse med denne saken har vanskeliggjort alt arbeidet som er nedlagt for å trygge/sikre fuglenes levevilkår gjennom vinteren.

Dessuten er vi av den oppfatning at dine argumenter ikke er representative for fuglefolk over det ganske land. Ref. bl.a. Alv Ottar Folkestads kommentarer i denne tråden, dessuten zoolog og redaktør i Ornitologisk forenings tidsskrift, Roar Solheims uttalelser i VG 29.12.2014 om at et bobleanlegg vil forbedre vilkårene for vannfugl gjennom vinteren. www.vg.no/

Dessuten viser jeg til kommentarene fra Bærums innbyggere i Budstikka knyttet til artiklene.

Jeg håper nå denne unødvendige meningsutvekslingen kan avsluttes og at energien heller benyttes til å skape en god og varig løsning for overvintrende fugl i Sandvikselva.

Vennlig hilsen

Marianne Fagerstrøm, leder for f.b.gruppen Svanene i Sandvika trenger deg!

Marianne fagerstrøm (08.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kunnskap oppnåelse og løsninger, kontra ansvarsfraskrivelse og pessimise

Til Marianne:

FANTASTISK KLOKT OG FAGLIG INITIATIV FRA DEG og alle i engasjerte i denne saken. ¨

Jeg støtter deg og Tove OG SVANENE OG FUGLENE, ikke minst i denne saken.

Håkan Billingstad, Du har skapt nok forvirring, pessimisme, og sjokkert uttalte deg og tydeligvis ikke hatt fokus på målet mer enn din egen eksponering!

Det er meget alvorlig å demotivere folk, basere deg om svane gruppen i Sandvika uten fakta, uttale deg på vegne av NOF når de fleste andre ikke deler synet med deg. Private meninger er du selvsagt forbeholdt retten til, med når du uttaler så snevre, lite konstruktive PERSONLIGE meninger i det offentlig rom, som du ikke aner konsekvensen av, har du ikke lenger den rettigheten.

Dine personlige litt bitre meninger om naturen og kanskje livet, er deg og ditt syn alene. Du strider mot loven om bærekraftig utvikling og ivaretagelse av økosystem og natur.

Jeg og mange tusen andre engasjerte, omsorgsfulle, bevisste ivaretakende mennesker ber deg nå innrømme at det er personlig og slutte med denne motstanden som skader håp og glede i store og små. Mest av alt skader det de som ikke kan snakke for seg. SOM FAKTISKER SULTER, sliter med sult og ubehag følelser, er kalde, redde, og begrenset, som har nervesystem, følelser og tanker.

Dine referanser til de utsatte endene i Østensjø vannet, er et annet tilfelle og du må skjelne.... Topografi, muligheter og mulighet til strømninger og renselse av vannet, er temmelig annerledes i havet, enn en forsåvidt liten "dam" som østensjø.

Det du referer til med gruppe voldtekter og dessverre en vond skjebne for hunn endene, er ikke ulikt det vi mennesker kan oppleve med befolkningen i storbyer og ellers på jorden. Du som menneske har ikke forang på denne jorden, fremfor fugler eller andre skapninger. Vi mennesker er de største rovdyrene av alle, og "naturens" gang er ikke noe vi forholder oss til. Nå vi har dette "overtaket" på jorden, da er det vår oppgave I YDMYKET(hvilket du dessverre mangler), å bevare og ivareta jorden, dyrene og menneskenes interesser på forsvarlige, empatiske og hensynstagende måter som bevarer all den dyrebestanden vi har i fremtiden og til fremtidige generasjoner!!!!!!

Dette er ikke din rett, plass eller tid og trekke dette fra lokalt til sentralt, uten et større bildet og intensjon. Du har virkelig ikke hatt noe.....rett til de skadene du har gjort, som andre ansvarlige mennesker nå kjemper for, og RYDDER opp for deg.

En ydmykende unnskyldning på vegne av mange fra deg hadde vært et humant alternativ, samt innrømmelser at dette er dine...private meninger, men ikke noe NOF står for.

Vi venter nå i spenning for å se om du overholder et større ansvar for dine handlinger, må høyere makter være med oss og hjelpe deg til større innsikt.

Mvh

Alida Christiansen( innbygger i Bærum) (10.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hvorfor har NOF endret holdning til vinterforing av ender og svaner?

Hvorfor har NOF i 2015 endret holdning til vinterforing av stasjonære svaner/ender?

NOF har tidligere vist en ansvarlig og positiv holdning til vinterforing;

www.birdlife.no

"Husk at ande og måkefugler med hell kan fores i vinterkulda"

Det eksisterer positive holdniger i NOF,s lokallag om bistand/vinterforing av fugler eks

NOF/avd Hordaland :

De uttaler dette i 2011 ifm Høringsnotat til Stavangers Kommuneplan ,

at NOF mener det er viktig at kommunen holder vann åpent for fuglene i Breiavatnet om vinteren:

Under pkt Ferskvann så uttaler NOF/Hordand følgende om Breiavatnet:

"Vi berømmer Stavanger Kommune for sirkulering av vannet ved Bypaviljongen i de verste kuldeperiodene om vinteren.

Dette har stor betydning for overlevingen til en del vannfugler--"

www.birdlife.no

Stavanger kommune vil reparere propellen som holder en råk åpen for fuglene:

www.nrk.no

www.fuglar.no

Hva mener NOF sentralt om NOF/Hordaland sin holdning til vinterforing av svaner og ender?

Tove Løv-Hansen (11.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF sier ja til vinterforing av svaner og ender

NOF er positive til vinterforing av svaner og ender;

"Spør en Ornitolog"/Fuglevennen -Vedr foring av Svaner/ender.

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglar.no

Norsk Ornitologisk Forening Facebook 03-01-2015

Vedr VinterForing av vannfugler i Aust-Agder ;

"Det er ikke bare meiser og ender som kan mates om vinteren": https://www.facebook.com/fuglevernhttps://www.facebook.com/video.php?v=10203631663408190

https://www.facebook.com/fuglevern

Petter Hermandstad (14.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hald fram med å mate fuglar

Hald fram med å mate fuglar

www.fjordingen.no

Petter Hermandstad (15.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mat gjerne svanene

Viltnemda i Son oppfordrer folk til å gi svanene brød

www.vestby.kommune.no

Petter Hermandstad (15.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svanen med fiskekrok i Son.

Denne svanen i Son, må få kirurgisk hjelp. Av fuglespesialist. Hva er det dere driver på med? En krok som graver seg inn kanskje fra spiserøret og inn i luftrøret. den kan bli kvalt- LANGSOMT.

fang den inn, den må røntges, finne ut hvor den sitter fast. Jo lenger tid det går, jo mer vil den lide. Kroken MÅ UT.

Marianne Fagerstrøm (15.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svanen m. krok i hals,kro, mage?

Høres ut som om kroken kan sitte i spiserøret. Den må ut før den trekkes lenger ned i organene under inntak og fordøyelse av mat. Tas det røntgen, kan veterinæren se hvor den sitter og fjerne den under narkose. Jeg kan hjelpe etter operasjonen. Før den skal slippes ut igjen.

Ta kontakt.

Marianne Fagerstrøm m:47896444

Marianne Fagerstrøm (15.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dyrebeskyttelsen Norge gir sin støtte til tidl NOF leder Alv Ottar Folkestad

Dyrebeskyttelsen Norge gir sin støtte til Ornitolog Alv Ottar Folkestad

https://www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

Petter Hermandstad (16.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Dyrebeskyttelsen Norge gir sin støtte til tidl NOF leder Alv Ottar Folkestad

www.facebook.com/dyrebeskyttelsen

P.H (16.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dokumentasjon på det du skriver, Billing?

Jeg leser stykket til Billing med en viss undring. Når man skal gå ut i media med såpass kontroversielle påstander så bør man ha noen vitenskapelige arbeider å vise til som støtter det man sier. Jeg har jobbet med urbane fugler siden tidlig på 80-tallet, og mitt inntrykk er at Billings påstander om at foring med brød og annet "snadder" skulle være usunt for fuglene umulig kan stemme. Hvorfor er det da slik at urbane fugler har langt bedre overlevelse og lever i langt større tettheter enn sine mer rurale artsfrender? De mest usunne fuglene vi har i våre områder er trolig polarmåkene på Bjørnøya, de er så fulle av miljøgifter at både overlevelse og reproduksjon er kraftig svekket. Bare for å sette ting litt i perspektiv......

Et god artikkel om emnet urbane fuglebestander finner man bl.a. her:

extension.arizona.edu

Billings påstander blir stående i en slående kontrast til det som fremkommer i denne interessante publiksjonen.

Jeg tviler ikke på at det finnes mange steder i utlandet (og noen steder i Norge også) man setter opp skilt med budskap om forbud mot fuglemating. Men det bunner sjelden i fuglenes ve og vel, selv om det gjerne brukes som et vikarierende motiv. Det er nok heller et ønske om å holde parker fri for fugleskit og rotter som er motivet. Men det er en annen diskusjon.

Det er også et faktum at man i urbane bestander oftere finner fugler som er i dårlig kondisjon eller som lider av ymse skavanker. Men det skyldes ikke dietten de får servert i byens parker. Det skyldes heller at byen er en tryggere plass for en lettere handicappet fugl, som i andre miljøer ikke ville overlevd mange dagene.

Så for å oppsummere: det som finnes av forskning på emnet støtter ikke Billings påstander om at fuglene ikke har det bra i byen. Og jeg er overrasket over at Billing får lov til å sette noe slikt på trykk i foreningens navn og på NOF sentralt sine nettsider. NOF har et soleklart ansvar for å kvalitetssikre det som kommer ut på foreningens nettsider, og i dette tilfellet virker den kvalitetssikringen å ha vært helt fraværende.

Alf Tore Mjøs (16.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Billing i farta - på vegne av seg selv eller NOF sentralt?

Uttalelse fra NOF sentralt ? V/Håkan Billing -kommentar på Dyrebeskyttelsens Facebookside 16-01-2015:

"Håkan Kråkan Kraxmaskin

Verken Norsk Ornitologisk Forening eller jeg har noen gang hevdet at man ikke skal mate svaner og ender i det hele tatt. Men debatten er nok likevel viktig. Det handler om at man dels ikke må overfôre, og samtidig at man må være svært nøye med hva man forer med. Fuglene risikerer ellers å ta skade av matinga, og det er jo ikke derfor man forer. Det er kun mating i beskjedne mengder som er akseptabelt, og det er overhodet ikke nødvendig å «hjelpe» fuglene, de klarer seg utmerket selv. Svaner er svært hardføre fugler, og trekker ikke lenger enn nødvendig om vinteren. Der hvor maten tar slutt og/eller isen legger seg, trekker fuglene videre, og da forhåpentlig til steder hvor de kan finne sin naturlige føde, noe som er mye bedre for dem."

Petter Hermandstad (16.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Fravær av dokumentasjon på kontroversielle påstander

Hvorfor besvarer dere ikke reaksjoner fra tidl NOF leder Alv Ottar Folkestad og fra Alf Tore Mjøs mfl.

Ønsker NOF å tie ihjel denne debatten eller handler det om at dere er redde for "å møte dere selv i døra"?

For det har seg uomtivistleig slik at NOF,holdning til vinterforiing av ville fugler har vært udelt positiv besvart og kommenert,

i alt fra "Spør en Ornitolog"/Fuglevennen til øvrige publiseringer på NOF, nettsider.

"Husk også at ender og svaner kan fores om vinteren:" Fuglevennen/Spør en Ornitolog..

www.birdlife.no

Ja til foring av ender og svaner om vinteren:

www.fuglevennen.no

Mao det er gjennomgående positive svar fra NOF på vinterforing av vannfugler på NOF, s nettsider.

Det er også mange slike positive holdninger og ja-svar til vinterforing av svaner og ender også ute i NOF,s lokallag og medlemmsmasse,

Brødmat er ikke farlig for svaner;

www.smp.no

Nå er det mange barn og voksne som lurer på hvordande skal forholde seg til sitt lokale fugleliv., stasjoærere ender og svaner som har blitt foret i flere fuglegenersjoner i elver og vann i bygder og byer

så hva har NOF sentralt tenkt å gjøre med dette?

Hva har eks NOF Rogaland misforstått?

Ta varepå fuglene i Bymiljøet

www.birdlife.no

Miljøllære - står NOF inne for det som ble skrevet her ang Stokkender og vinterforing?

www.miljolare.no

Vedr Stokkender står det følgenede mht vinterforing:

"Art: Stokkand (Anas platyrhynchos)

Stokkanda er den tallrikeste av gressendene i Norge. Arten er meget tilpasningsdyktig, og finnes over hele landet men mer sjelden mot nord og i fjellstrøk. I særlig grad har stokkanda dradd nytte av menneskelig aktivitet, og størst tettheter finnes i bynære områder og jordbrukslandskap med grunne innsjøer. Vegetasjonsrike vann synes å være foretrukket, særlig med snelle-og starrvegetasjon. Den norske hekkebestanden er anslått til 40-70.000 par. Utenom hekketiden finnes den ofte i grunne saltvannsområder, men den hekker utelukkende i ferskvann.

Stokkanda samler seg ofte i store mengder i parker og andre steder hvor folk fôrer fuglene vinterstid,

trolig finnes f.eks. minst 5000 individer i Oslo om vinteren. En del av de fuglene som overvintrer i Norge kommer langveis fra, ringfunn til både Finland og Sverige forekommer.

Utstrakt ringmerking i Bergen vinterstid har imidlertid vist at ihvertfall de bergenske fuglene flytter lite på seg; de aller fleste gjenfunnene er lokale."

Så spør jeg nok engang, kan NOF vennligst gi en forklaring på hva det er de mener nå,

i forhold til hva de inntil nylig har ment, om vinterforing av byfugler.

Jeg støtter Alf Tore Mjøs i det han sier at det ikke finnes forskning som støtter Billings påstander om at fuglene ikke har det bra i byen.

Hva har NOF å si til det som Alf Tore Mjøs og Alv Ottar Folkestad gir uttrykk for og stiller spørsmål ved?

Sendt fra min iPad

Petter Hermandstad (19.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NOF anbefaler å vinterfore svaner med Brød

Se her - NOF anbefaler å fore svaner med brød og NOF anbefaler matbistand til fuglene gjennom vinteren;

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

www.fuglevennen.no

Nb og her ser dere hva NOF/Hordaland serverer svaner/ender

www.fuglar.no

www.fuglar.no

Sendt fra min iPad

Petter Hermandstad (19.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kommentar fra NOF sentralt

Når det gjelder NOF sentralts posisjon i denne saken skal jeg forsøke å klargjøre litt rundt det. For det første så har NOF sentralt ingen vedtatt policy om fugleforing. Det nærmeste vi har er vel et ønske om en mest mulig kunnskapsbasert tilnærming til temaet innenfor rammene av NOFs formål og strategi. Mange i NOFs avdelinger og sentralorganisasjon har skrevet og ment mye om foring av vannfugl i tidsskrifter og nettsteder tidligere, som det bl.a. er vist til her. Det viser seg at mange i NOF også har sterke og til dels motstridende meninger om dette temaet.

Denne nettsaken er skrevet av Håkan Billing i kraft av at han er leder i NOF avd. Oslo og Akershus (NOF-OA) på deres egen underside av nettstedet birdlife.no, og deretter delt på forsiden av birdlife.no. Dette ble gjort etter forespørsel fra NOF-OA, da dette var en viktig sak å komme ut med for dem i den debatten som har gått lokalt. Avveiingen var da å publisere eller ikke publisere en ønsket sak fra fylkesavdelingen. Selv om saken berørte nokså lokale problemstillinger i Oslo-området valgte vi å slippe til innlegget på forsiden for at de skulle kunne nå ut til flere med budskapet. Å nekte innlegget ville vært problematisk. Jeg anser at selve ordlyden i nettsaken er mer nyansert enn det en del gjengivelser av temaet i andre informasjonskanaler og kommentarer på dette forum gir inntrykk av.

Når dette er sagt så ser både jeg og nettredaktøren at saken kom uheldig ut for NOF totalt sett, og at den med fordel kunne vært gjennomgått en del mer før publisering. Mest problematisk er kanskje påstanden om at brød ikke er god nok næring for flere arter vannfugl, som har blitt kraftig imøtegått i denne debatten fra andre som har kunnskap.

NOFs intensjon er ikke å advare mot å fore vannfugler generelt, men snarere å problematisere at vannfugl fores svært intensivt på noen lokaliteter i Oslo-området, og at dette kan ha noen negative sider. Det er noe ganske annet. Foring av ender og svaner er en stor kilde til naturglede, naturopplevelse for medlemmer i NOF og mange andre, og det føles instinktivt riktig å hjelpe fugler som er sultne eller kalde en frossen vinterdag. Likevel er NOF en naturvernorganisasjon som jobber etter visjonen «Livskraftige bestander av alle fuglearter i en sunn natur». Vi er ikke en ren dyrevernorganisasjon. Det er derfor også et reelt behov for å problematisere negative effekter av fugleforing der det måtte forekomme. NOF er en forening for alle fugleinteresserte, og fuglevern er det mest sentrale i vår virksomhet, men hva som er godt fuglevern i det lange løp og i hvert tilfelle ikke alltid lett å avgjøre.

Jeg har stor forståelse for at flere har blitt opprørte av denne saken, og jeg beklager det.

Debatten har imidlertid brakt frem mer kunnskap om temaet, og avdekket at det er ulike og sterke meninger om saken blant medlemmer og avdelinger i NOF. Debatt er også generelt viktig i en organisasjon som NOF med så kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte. Det er ofte ikke gitt hva vi skal mene om ulike saker, og det er ofte reelt ulike oppfatninger internt i NOF. Svaret vil kunne komme litt etter hvert etter diskusjon. Selv om siste ord kanskje ikke er sagt i denne saken vil jeg takke for mange nyttige innspill og perspektiver i denne debatten. Vi tar med oss disse innspillene videre, så får vi se om organisasjonen kan enes om felles standpunkt på dette tema etter hvert.

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær NOF (20.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Dette må offenliggjøres - NOF,s intensjon er ikke å advare mot å fore vannfugler!

Hei

Takk for denne viktige oppklaringen fra NOF sentralt.

Da er det slik å forstå at NOF/OA v/ Billing ikke har støtte fra NOF sentralt i sitt mediautspill.

Det er bra, dette er også en viktig opplysning til barn og voksne i Norges land som til nå har vært usikre på hvordan de skal forholde seg til sitt lokale fugleliv.

Når blir dette lagt ut på forsiden av Birdlife?

og er dette sendt ut til lokalavdelingene?

Hva tenker NOF om å sende ut en pressemelding som korrigering til NRK profileringen av saken som NOF/OA Billing gikk ut med?

https://www.facebook.com/oafugl/photos/a.658302190878068.1073741831.656065701101717/823689607672658/?type=1

Ute i det offenlige rom så fremstilles NOF,s holdning til vinterforing av fugler fremdeles slik:

www.nrk.no

https://www.facebook.com/oafugl/photos/a.658302190878068.1073741831.656065701101717/823689607672658/?type=1

Eller skal dette blir stående som NOF, s offisielle policy til vinterforing av vannfugler?

Sendt fra min iPad

Petter Hermandstad (21.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Alt med måte 2

Dessverre har denne tråden vært preget av en del personhets. Dessverre, fordi ingen argumenter blir bedre av den slags, heller omvendt.

Ingen sted i min artikkel, eller i min kommentar lenger opp i denne tråden (med overskriften «Alt med måte») står det at jeg (eller NOF) advarer folk mot å fore vannfugler. Det er noen eksempler fra andre land, ja, men jeg ser ingen problemer med å vise det. Media har tilspisset saken, men det er slik media alltid gjør (i etterkant har jeg likevel vært i media og klart gitt uttrykk for at saken fikk en litt uheldig vinkling i forhold til artikkelen). Men alt har også sine gode sider, og det som har kommet godt med i kjølvannet, er at flere nå har begynt å tenke på både hva de mater vannfugl med, og hvordan. Den positive effekten bør vi være glade for! Medias tilspissing har skapt engasjement. Mange har ringt meg og fortalt at de ikke ante at for eksempel gammel loff ikke er så sunt for fugler, og at de nå kjøper ferskt grovbrød i stedet. Et trinn i riktig retning! Flere har begynt å sjekke sukker- og saltinnhold i brødet. Og andre har dratt ned på mengden mat de fôrer med. Hvis mitt innlegg har medført at færre fugler må lide på grunn av dårlig mat, har jeg ingen grunn til å være misfornøyd. Jeg er glad!

Jeg fremholder at det ikke er noe faglig galt i min artikkel, og i NOF har vi stor takhøyde for avvikende meninger i saker, noe som bør respekteres, og, ikke minst, uten at man hakker på hverandre. Alt jeg har skrevet står jeg for, og føler derfor ikke behov for å korrigere eller beklage noe som helst.

Ingenting av dette blir stående som NOFs policy. Som Kjetil Solbakken tydelig forklarer, har ikke NOF noen vedtatt policy om fuglefôring. Det har heller ingen hensikt å presse NOF til offisielle uttalelser, bare fordi man selv mener et eller annet om en sak. Innen NOF er det like tillatt å mene at alle vannfugler bør mates, som å mene at ingen vannfugler bør mates.

Nå er denne diskusjonstråden ferdig for min del.

Hilsen fra en stor natur- og fuglevenn.

Håkan Billing (22.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Knoppsvaner og ender - tilleggskommentarar

Oppslaget om mating av knoppsvaner og stokkender har utløyst kommentarar på NOFs nettside.I stor grad meiner folk at NOF anten talar med to tunger eller har endra synspunkt. Det eg peikte på i tidlegare innlegg står framleis ved lag, men det kan vere behov for utfyllande kommentarar:

Håkan Billing legg stor vekt på referansar i USA, og på nettet er desse lett tilgjengelege, bl.a. eitt som ser ut til å vere meir eller mindre direkte oversett i oppslaget. For å setje haldningar og tiltak i USA inn i rett samanheng, er det nødvendig å sjå på bakgrunnen for vurderingane der. Avgjerande er at knoppsvana er ein introdusert art i Amerika, at det er påvist at ho i nokre område har fortrengt artar som kanadagås, tundrasvane og skimmer, og at ho som ein framand art har beita ned viktig vegetasjon i nokre av dei sentrale estuara i USA (Chesapeak Bay). Ho er derfor sett på som uønska art og plassert på svartelista, på same måte som kanadagås og villmink her. Det er derfor vedteke at bestanden skal reduserast, muligens fjernast på lang sikt. Grunngjevinga er såleis av prinsipiell art, ikkje primært problemstillingane som NOF OA argumenterer med. Dette er definitivt ikkje situasjonen i Europa. Her er knoppsvana ein del av økosystema i våre ferskvass- og brakkvassvåtmarker. I mellomkrigsåra var arten sterkt redusert gjennom overbeskatning over det meste av Europa, blei freda, i Danmark 1925, der det på den tid var 3 eller 4 par. Frå då av har det bygt seg opp ein bestanden til nivå og utbreiing i samsvar med det som er påvist frå førhistorisk tid (subfossile funn). Det vert understreka at over alt der arten er og har vore, har ho alltid hatt fordelar av å vere nær menneske, også når det gjelder mat, med beiting på kulturbetinga vegetasjon, hausting av korn frå åkrar, eller der folk har fora dei med brød eller korn, slik dei har gjort og så vidt eg veit framleis gjer i Storbritannia i nærleiken av møller og maltfabrikkar. I England fins svært lange tradisjonar på hopehav mellom knoppsvaner og menneske. The Swannery ved Abbotsbury eksisterte allereie før 1593 då klosteret blei oppløyst og munkane sin tradisjon med svanene vart vidareført av andre. Det har vore ein av dei store attraksjonane i all tid etterpå, med inntil 150 par knoppsvaner og maksimumstal på 850 svaner. The Swannery har gjennom generasjonar gitt opplevingar og kunnskap til tusenvis av besøkande årleg, ein måte å organisere på som NOF og Norge burde kunne ta lærdom av.

Studiar av næringsval hos knoppsvane viser at ved sida av naturleg vegetasjon i sommarhalvåret, både i vatn, i sumpmarker og på tørt land, er brød og korn eit regulært innslag også denne tida. På vinteren er mat frå menneske ein viktig del av næringsgrunnlaget også der det ikkje er islegging. Fornøyeleg nok har eg erfart kor "farleg" brød er for knoppsvaner: Vinteren 1968 var beinhard, med sterk islegging også i sjøen. Eg tok då inn to årsungar av knoppsvane, skinnmagre og på dødsgrensa, som eg hadde i pleie saman med to songsvaner så lenge det var frost. Ved hjelp av stort sett brød og noko korn bygde dei seg opp att og vart sleppte fri då våren kom og det var stabil tilgang på ferskvassbeite ute. Svanene vart sjølvsagt ringmerkte, og den eine knoppsvana vart eitt år eller to seinare funnen att død ikkje så langt frå Hannover i Tyskland. Det er framleis den norsk-ringmerkte knoppsvana som har trekt lengst (1188 km) og er funnen att lengst mot sør. Ho let seg openbert ikkje påvirke for mykje av å ha blitt mata med brød og teke vare på av menneske i Norge og kan stå som eit einskildtilfelle, men likevel talande nok døme på at ville fuglar definitivt kan dra fordelar av hjelp frå menneske utan at det øydelegg dei som ein del av den levande naturen. Gjennom åra frå 1967 til tidleg på 2000-talet konsentrerte eg meg i lange periodar om studie av andefuglar, både i hekkesituasjon og i vinterhalvåret. I denne tida har eg hatt fleirfaldige titals svaner periodevis i pleie vinterstid, på våre kantar naturleg nok aller mest songsvaner, men og knoppsvaner. Dels har det vore kollisjonsskadde fuglar, dels avkrefta svaner først og fremst i vintrar med lite tilgang på mat. Standard foring, ofte tvangsforing den første tida for å kontrollere og vere sikker på at fordøyelsen fungerer og at dei får i seg nok mat, har vore grovbrød dyppa i vatn. Det er den maten som erfaringsmessig lettast går gjennom fordøyelseskanalen, som lettast blir absorbert i tarmen og som ein i utgangspunktet lett kan kontrollere pr. vekt. Det er rett at brød løyser seg lett opp og gir lite fiberstoff som grunnlag for ekskrement, men dette betyr ikkje at det er farleg for svanene. Generelt har svaner (og gjæser) relativt dårleg fordøying på den måten at mykje av fiberstoffet og dei tungt fordøyelege plantemateriala ikkje vert nedbrotne nok til at dei blir absorberte. Derfor går det uhorvelege mengder plantemateriale gjennom beitande svaner, og faktisk så lite nedbrote at det er råd å analysere planteartar på svanene sin matsetel ved å studere ekskrementa deira. Men nettopp det betyr at i periodar med avgrensa tilgang på beite vert det dobbelt viktig for svanene å søke etter mat med konsentrert næringsverdi. Gjennom mine studiar av svaner under pleie, og i nokre samanhengar også der ville svaner vart fora, tok eg vektkontrollar av kor mykje som måtte til av ulike typar mat for dagleg vedlikehald. Det synte seg at for brød og korn eller tilsvarande næringsemne, var det daglege behovet for songsvaner ca. 1 kg. For ferskt plantemateriale elles – bladverk og bladstenglar, grønsaker og liknande, var det daglege behovet 3-4 kg. I litteratur er det referert fleire studiar som har kome til nokså identisk resultat. Det er derfor logisk at naturen har skapt svanene slik at dei lett reagerer positivt på mat som gir maksimalt næringsopptak i periodar der det er viktig å vedlikehalde eller betre kondisjonen.

I staden for å problematisere og setje seg sjølv i motsetnad til eller som ein trussel mot naturen og gje oss dårleg samvit for om vi handlar rett eller gale i høve til det som lever der, må det vere langt viktigare å vere vaken for situasjonar der vi kan lære meir om våre medskapningar «der ute» og framfor alt unne oss sjølve og andre gleda ved å møte fuglar og dyr som på ein måte inkluderer oss i sine økosystem. Mennesket er ein del av naturen, om vi likar det eller ei, også for dyr som er knytte til vatn og våtmarker. Gjennom ulike situasjonar opplever vi at våre medskapningar nokså raskt inkluderer oss og ser på oss som likeverdige, særleg om vi medfører lettare mattilgang, gjennom jord- og husdyrbruk, ved direkte mating, eller ved at vi gjennom utslepp aukar produksjon av mat. Greitt nok at dei fleste artane kan oppretthalde bestandar utan vår hjelp, men det fins og situasjonar som tilseier at vi har grunn til å bekymre oss og bør handle deretter. Det betyr ikkje at vi ikkje kan og skal unne oss gleda av positive opplevingar med dyr. Vi er slik skrudde i hop at interessa vert først og fremst vekt når vi møter daglegdagse eller uvanlege hendingar i nærkontakt. For dyr vil forankringa for dei aller fleste vere møte på individnivå. Får vi augekontakt med levande fuglar eller dyr, får vi ofte eit emosjonelt kick, gjerne knytt til ei kjensle av samanheng og heilskap. Seinast i dag møtte eg meg sjølv i ein slik situasjon der eg måtte gjere det einaste rette, dra til veterinæren for å få avliva ei hornugle med knust venge etter ein kollisjon. Ein vanvittig vakker skapning, men der eg visste at det korkje låg i mi eller nokon andre si makt å redde liv og funksjon på sikt, samtidig som emosjonane i meg protesterte. Det er desse individ-til-individ-situasjonane som er så overmåte viktig å akseptere som verdi- og haldningsskapande. Der hjelper det lite å syne til statistikk, bestand og ratio.

NOF har skapt debatt om svane- og andemating og gitt høve til bevisstgjering av korleis vi finn glede i møte med anna levande. Då er det viktig at foreininga evnar å gå styrka ut og at folks oppfatning er at vi talar naturen si sak. Det kan sikkert reisast argument om at oppslaget frå NOF-OA og Håkan Billing aldri skulle ha vore presentert på NOF sine nettsider, slett ikkje like før hagefugltellinga. Vi bør kunne tore og tole den type debatt. Det viktigaste er at vi kjem bevisstgjorde ut på den andre sida. For min del, og eg meiner å ha dekning i brei erfaring og biologisk kunnskap, er det ingen tvil om kva NOF skal stå for: Gleda, opplevinga og kunnskapen den einskilde får ved å mate fugl, vassfugl eller hagefugl, er langt viktigare for vår totale bodskap enn å framstille det som at vi er ein fare for naturen og det som lever der. Vi har mange nok svin på skogen når det gjeld forbruk av livsrom for andre, og vi må ikkje flytte fokus frå dette faktum ved å angripe situasjonar som er positive både for oss og fugl.

Alv Ottar Folkestad (23.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Svanen m. krok i hals,kro, mage?

Svanen i Son er avlivet på grunn av store lidelser. Beskjed fra viltforvaltningen.

Marianne Fagerstrøm (26.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Avsluttende kommentar

NOF sentralt har lagt til grunn at Håkan Billing har opptrådt på vegne av NOF avd. Oslo og Akershus i denne saken, med støtte fra hele fylkesavdelingens styre. En del medlemmer vil likevel kunne være uenige, noe som åpenbart er tilfelle her. Jeg snakker da i forhold til nettsaken på NOFs nettsider. Når det gjelder en del andre medieoppslag så har Billing flere ganger kommentert at noen journalister har spissformulert mer enn det var grunnlag for. Selv om det står noen klart uheldige formuleringer på nettet i sakens anledning vurderer jeg det ikke som hensiktsmessig for NOF-sentralt å sende ut pressemelding om dette. Billing har tilbakevist noe av dette i senere kontakter med media, bl.a. NRK radio.

Dette blir siste melding i diskusjonen rundt denne saken. Vi takker alle debattanter for innlegg, og gjør oppmerksom på at et par kommentarer som inneholdt personhets og brøt med retningslinjene for kommentarer (link under) er slettet fra denne tråden.

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær NOF (27.01.2015)

Ny kommentarSvar på denne