Hopp til hovedinnhold

Birdlife International

BirdLife International er et globalt partnerskap av fuglevernorganisasjoner. BirdLife Norge er den norske partnerorganisasjonen. Med utgangspunkt i hvert vårt land jobber vi sammen med å bevare fuglearter og viktige naturområder over hele verden.

Logo for BirdLife International

BirdLife International er et globalt partnerskap av frivillige miljøorganisasjoner, som har spesiell fokus på fugler, og som arbeider med mangfoldet av alt liv og bærekraftig bruk av naturressurser. Hovedmålsettingen til BirdLife er å forhindre utryddelse av enhver fugleart og redusere antall arter som er globalt truet, gjennom å bevare viktige lokaliteter og leveområder for fugler og andre dyr og planter. BirdLife Norge har vært partner i BirdLife International siden 1992.

Hvordan virker partnerskapet?

Forskning

Innsamling og analyse av data fra hele verden setter BirdLife International i stand til å være den ledende autoriteten på status for verdens fuglearter, deres leveområder og de presserende problemene som truer dem.

Påvirkning

BirdLife International arbeider politisk for bærekraftig forvaltning eller vern av viktige lokaliteter og arter, og bruker partnerskapets vide forgreninger for å skape en sterk stemme for bevaring og bærekraftig bruk til myndigheter og andre beslutningstakere.

Tiltak

BirdLife International står bak nasjonale handlingsprogrammer for fugler, deres leveområder og lokalsamfunn. Dette inkluderer forvaltning av arter, lokaliteter og habitater, samt opplysning og fremskaffing av støtte fra publikum. BirdLife International utfører integrerte bevarings- og utredningsprosjekter i noen av områdene som er identifisert som de med høyest prioritet for bevaring av globalt biologisk mangfold. Prosjektene vurderer behovene til lokalsamfunn gjennom gjensidig deltakelse, og behovene til truet biologisk mangfold gjennom økologiske undersøkelser. På bakgrunn av dette blir det etablert lokale prosjekter for utvikling, skog- og jordbevaring, opplysning og andre tiltak. Dette skal være selvdrevne, lokale forvaltningssystemer for disse områdene, til beste for både mennesker og biologisk mangfold! Finn mer informasjon om BirdLife International på www.birdlife.org.