Hopp til hovedinnhold
Foto: Melvin Åsum
Designelement

Vipe har vært en karakterart i jordbrukslandskapet over store deler av landet. Hekkebestanden har dessverre blitt redusert dramatisk de siste tiårene. Fra å være en vanlig art i passende habitat, har den norske hekkebestanden blitt redusert med minst 80 % i løpet av artens siste tre generasjoner (dvs. 18 år). Det har gjort at vipas status på den norske rødlista ble satt til kritisk truet (CR) i 2021.

Årsakene til tilbakegangen er flerdelt, og omfatter i hekketiden blant annet endringer og mer intensitet i jordbruket. Utenfor hekketiden er det heller ikke enkelt å være vipe, med jakt og andre utfordringer både på trekket og i overvintringsområdene.

BirdLife Norge startet opp et nasjonalt prosjekt i 2022, som i hovedtrekk inneholder følgende gjøremål:

  • Koordinere og samle informasjon fra lokale prosjekter
  • Klassifisere og identifisere viktige vipelokaliteter
  • Estimere årlig norsk hekkebestand
  • Individmerking av viper
  • Bistå i lokale vernetiltak
  • Samarbeide med lokale og regionale myndigheter, bondelag og grunneiere
Forsiden til folder om Fugler i jordsbrukslandskapet

Brosjyre om hvordan ta vare på de bakkehekkende artene

Last ned (PDF)

Har du sett vipe?

BirdLife Norge ønsker å få en oversikt over vipas forekomst i Norge, både i og utenfor hekketiden. Det betyr at alle funn av vipe er verdifulle, hele året. Observasjonene skal rapporteres til Artsobservasjoner.no.

Hva er en hekkende vipe?

Observasjoner av hekkende fugler er spesielt interessante. En hekkende vipe er en fugl som har etablert seg i et avgrenset område, som er dens territorium. Hannene vokter og forsvarer territoriene, mens hunnene bidrar mer i rugingen. Et hekkefunn innebærer at vipene har oppvist en oppførsel som forteller at den hekker, eller at det blir gjort konkrete funn av reir, egg eller unger. Oppførselen til hekkende fugler kan variere mye, så det gjelder å velge det som passer best når man rapporterer funnet. «Sang/spill i passende hekkebiotop», «varslende/engstelig», «rugende» osv. er typiske hekkeaktiviteter i rapporteringsskjemaet på artsobservasjoner.no.

Ved rapportering av rugende fugler og konkrete reirfunn bør egne lokaliteter opprettes, med en høy nøyaktighet (maks 25 meter radius). Last gjerne opp et oversiktsbilde av lokaliteten ved rapportering.

Vipe på reir
FOTO: Frode Falkenberg

Nyheter om vipe

14.12.2023

Nær en halvering av fugleantallet i kulturlandskapet

Data fra Miljødirektoratet viser at 45 % av alle fugler tilknyttet det norske kulturlandskapet har forsvunnet siden årtusenskiftet. Bakkehekkende arter er blant dem som sliter mest – vipe, svarthalespove og åkerrikse er kritisk truet (CR) og storspove er sterkt truet (EN). Nå ber BirdLife Norge om et møte med miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som har det øverste ansvaret for truet natur.

Les hele saken
14.11.2023

Jakt i Frankrike påvirker våre fuglebestander

Jakt på truete arter er både kontroversielt og lite bærekraftig. Det skjer i hele verden, også i Norge. Et par land i Europa skiller seg riktignok ut, nemlig Frankrike og Malta. Disse landene har lange tradisjoner med jakt og fangst av alle typer fugler. På tross av at internasjonale lover og regler forbyr dem å jakte på mange slike arter, trosser enkelte land dette ved å kamuflere jakta som «forskning».

Les hele saken
26.10.2023

Stans i utbyggingen av Deli-jordet

Nasjonale interesser knyttet til jordvern har ført til at planene om nedbygging av Deli-jordet i Vestby kommune i Viken er stanset. Også BirdLife Norge har engasjert seg for jordet, blant annet fordi jordet er en kjent hekkeplass for den kritisk truede fuglearten vipe. Nå håper vi både avgjørelsen og jordet får ligge i fred.

Les hele saken

Flere nyheter om vipe