Hopp til hovedinnhold

Komiteér

Norsk faunakomité for fugl (NFKF)

NFKF jobber gjennom årsrapporter med å holde oversikt over forekomsten til uvanlige og fåtallige arter i Norge, men de aller sjeldneste tar altså NSKF seg av. Mandatet til NFKF er at årsrapportene til LRSK skal være grunnlagsmaterialet for NFKFs egne rapporter. De artene som går ut av NSKFs lister blir fanget opp av NFKF, f.eks. skjeggmeis. Mange av rødlisteartene omfattes av NFKFs rapporteringsliste, og følgelig er arbeidet til NFKF relevant i forhold til forvaltningene av våre fuglebestander.

 Nettside

Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF)

Denne komiteen jobber med å kvalitetssikre funn av sjeldne arter i Norge, samt publisere årsrapporter over sjeldne funn i NOFs fagtidsskrift Ornis Norvegica. Komitéen har sin egen hjemmeside. Der finner man utfyllende informasjon om komitéens arbeid.

 Nettside

Norsk navnekomité for fugl (NNKF)

Komiteens formål er å sette norske navn på alle verdens omlag 10.000 fuglearter. Navnsetting på fuglearter utenom Europa har tidligere vært tilfeldig og ofte lite gjennomtenkt, og svært mange arter har selvsagt aldri hatt noe norsk navn. Med tanke på den økte reisevirksomheten blant norske fugleinteresserte, samt på grunn av naturprogrammer på TV og naturbøker fra fjerne himmelstrøk, oppnevnte NOFs styre NNKF i 1990. Norsk språkråd har blitt jevnlig konsultert under arbeidets gang for å avklare filologiske spørsmål. Etter mer enn 15 års arbeid og utallige timer med navnediskusjoner er nå arbeidet nær fullendt - dersom man ser bort fra behovet for oppdatering som følge av beskrivelse av nyoppdagete fuglearter og endret taksonomi.

NNKF har i årene 1993-2003 publisert åtte rapporter som omhandler komiteens virksomhet i årene 1990-2001. I rapportene er det publisert navnelister med norske og vitenskapelige navn på noe over 6.800 fuglearter. Rapportene har vært trykket i NOFs egne tidsskrifter:

 Nettside