Forsiden
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Dverggåsprosjektet

Dverggåsprosjektet

Dverggåsa er en av Norges aller sjeldneste fuglearter, og den har status som "direkte truet" på den offisielle norske rødlista fra Direktoratet for Naturforvaltning. Den hekker i øde fjelltrakter i Nord-Norge, og overvintrer i Sørøst-Europa.

NOF har siden 1990 overvåket antall dverggjess i våtmarksområdet Valdakmyra i Porsanger, Finnmark der dverggjessene raster vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har NOF arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder vha. satellitt-radiotelemetri.

I 1995 ble fire voksne fugler påmontert en radiosender som kan spores fra satellitter, og fuglene ble fulgt under høsttrekket mot sør og i overvintringsområdene i Sørøst-Europa. Dette arbeidet ble videreført i 1997 da 4 dverggjess ble merket med satellittsendere og fargeringer. For å finne ut mer om sammenhengen mellom de fennoskandiske og russiske dverggåspopulasjonene, ble i juli 1998 tre hekkende dverggjess fanget på Taimyrhalvøya nord i Sentral-Sibir, og de ble utover høsten fulgt nøye. Trekkrutene til den sentral-russiske bestanden ble først fullstendig avslørt i 2004/2005 da en dverggås ble fulgt gjennom et helt år fra hekkeplassene i Polar Ural til vinterkvarteret i Irak og tilbake igjen.

Satellitt-telemetriprosjektet har også blitt fulgt opp gjennom samarbeid med BirdLife International og BirdLife-partnere i de områdene hvor raste- og overvintringsplasser ble lokalisert i 1995. NOF har videre et nært samarbeid med det finske dverggåsprosjektet som drives i regi av WWF-Finland. Feltarbeid har vært utført i Ungarn, Bulgaria, Romania og Azerbaijan. Arbeidet med kartlegging av trekkruter følges opp i 2006-2008 gjennom et 4-årig LIFE-EU prosjekt som NOF deltar i. Les mer om dverggåsa og NOFs dverggåsarbeid på dverggåsportalen www.piskulka.net

Det er utarbeider et undervisningsopplegg om biologisk mangfold med spesielt fokus på dverggås. Les mer


Nyheter om dverggås

Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas (18.08.2021)

Som en del av et helt nytt EU Lifeprogram for dverggås, bidrar Norge med å kjøpe opp landareal i våtmarksområdet Evros-deltaet i Hellas. Det er gode nyheter for en rekke våtmarksarter. For den kristisk truede dverggåsa er bevaring av raste- og overvintringslokaliteter essensielt.

Les mer
Planlagt kraftlinje truer dverggåsa i Finnmark (09.06.2021)

Statnett søker om å få bygge en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby. Eventuelle luftspenn i samtlige av de skisserte linjene mellom Lakselv og Igeldas er uforenlig med å ivareta hensynet til dverggåsa, og de vil være i strid med Miljødirektoratets handlingsplan for arten.

Les mer
NOF og WWF: Si nei til Davvi vindkraftverk! (20.11.2020)

Det planlagte vindkraftverket vil ødelegge villmark og true det sårbare dyrelivet i området. Å stanse prosjektet har høy prioritet hos mange naturvernorganisasjoner. Sammen er vi fast bestemt på å stanse utbyggingen i det som har blitt omtalt som et av Europas siste villmarksområder.

Les mer
Gigantprosjekt truer inngrepsfri natur i Finnmark (04.11.2020)

Grenselandet AS jobber for å realisere vindkraftprosjektet Davvi i et av Norges flotteste naturområder i Finnmark. Områder som har «vernet» seg selv trues nå av en ekspansiv industri. NOFs gjennomgang av naturverdier viser at leveforholdene til arter som snøugle, fjellrev og en rekke andre arter kompromitteres.

Les mer
Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019 (28.05.2019)

Atter en gang har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FeFo) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Og i år var det et ekstra trekkplaster - NOF avd. Finnmark sitt 50-årsjubileum. Jubilanten kan også i år se tilbake på et vellykket arrangement.

Les mer

Flere nyheter om dverggås