Hopp til hovedinnhold
Foto: Tomas Aarvak
Designelement

Dverggås-
prosjektet

Dverggåsa er en av Norges sjeldneste hekkefugler, og har status som «kritisk truet» på den norske rødlista utarbeidet av Artsdatabanken. Den hekker i øde fjelltrakter i Nord-Norge, og overvintrer i Hellas.

BirdLife Norge har siden 1990 overvåket dverggjess i våtmarksområdet Valdakmyra i Porsanger, Finnmark der fuglene raster både vår og høst på vei til og fra hekkeplassene. Siden 1995 har BirdLife Norge arbeidet med kartlegging av dverggåsas trekkruter og vinterområder vha. avansert sporingsteknologi.

I 1995 og i 1997 ble til sammen åtte voksne dverggjess påmontert radiosendere som ble sporet fra satellitter, og fuglene ble fulgt under høsttrekket mot sør og i overvintringsområdene i Sørøst-Europa. Teknologiske nyvinninger i sporingsutstyr har revolusjonert trekkfuglforskningen, og for dverggås har det betydd overgang fra seletøymonterte satellittsendere til en gps som er montert i et halsbånd med solcellepaneler og data som sendes via mobiltelefon-nettet. Klima og habitater er i endring, og dermed endres også fuglenes trekkruter. Siden 2018 har vi sett at høsttrekket i vellykkede hekkeår går raskt og direkte til overvintringsområdet i Hellas. I mislykkede hekkeår drar fuglene til Taimyrhalvøya i Russland for å gjennomføre myting av vingefjær. Også i slike år ender fuglene opp i overvintringsområdene i Hellas.

For å finne ut mer om forholdet mellom de fennoskandiske og russiske dverggåsbestandene, ble tre hekkende dverggjess på Taimyrhalvøya nord i Sentral-Sibir i juli 1998 utstyrt med satellittsendere, med spennende resultater. Trekkrutene til den vestrussiske bestanden ble likevel først fullstendig avslørt i 2004/2005. Da ble en dverggås fulgt gjennom et helt år fra hekkeplassen i Polar Ural til vinterkvarteret i Irak og tilbake igjen. Siden den gang har en rekke fugler fra den vestrussiske bestanden blitt fulgt fra hekkeområdene på tundraen til overvintringsområdene i Iran-Irak.

Det norske dverggåsprosjektet har siden starten deltatt i en rekke internasjonale prosesser for å kartlegge og verne dverggjess, blant annet gjennom AEWA – den Internasjonale vannfuglavtalen. Prosjektet har også vært en viktig bidragsyter i en rekke EU-Life prosjekter, der det siste ble startet i 2020: «Providing a climate resilient network of critical sites for the Lesser White-fronted Goose in Europe».

Dverggåsprosjektet samarbeider tett med det finske dverggåsprosjektet som drives av WWF-Finland og også med russiske organisasjoner gjennom det bilaterale miljøsamarbeidet mellom Norge og Russland. Det har blitt gjennomført feltkartlegginger i bla. Ungarn, Bulgaria, Romania, Russland, Ukraina, Iran, Usbekistan og Azerbaijan. Prosjektet er også involvert i AMBI (Arctic Migratory Birds Initiative) gjennom CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna).

Les mer om dverggås og foreningens arbeid med arten på det internasjonale nettstedet www.piskulka.net som er utviklet av, og drives av BirdLife Norge.

Dverggåsportalen piskulka.net

Plakat om dverggåsens trekkrute

Det er utarbeidet et undervisningsopplegg om biologisk mangfold og dverggås.

Undervisningsressurser

Nyheter om dverggås

31.08.2023

Rekordproduksjon for dverggjessene i år!

BirdLife Norges dverggåsprosjekt har i den siste uka i august registrert hele 137 dverggjess i Indre Porsangerfjorden IBA. Dette inkludert 83 unger. Det er det høyeste antallet siden overvåkingen startet i 1990!

Les hele saken
18.08.2021

Norge bidrar til sikring av våtmark i Hellas

Som en del av et helt nytt EU Lifeprogram for dverggås, bidrar Norge med å kjøpe opp landareal i våtmarksområdet Evros-deltaet i Hellas. Det er gode nyheter for en rekke våtmarksarter. For den kristisk truede dverggåsa er bevaring av raste- og overvintringslokaliteter essensielt.

Les hele saken
09.06.2021

Planlagt kraftlinje truer dverggåsa i Finnmark

Statnett søker om å få bygge en 131 kilometer lang ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby. Eventuelle luftspenn i samtlige av de skisserte linjene mellom Lakselv og Igeldas er uforenlig med å ivareta hensynet til dverggåsa, og de vil være i strid med Miljødirektoratets handlingsplan for arten.

Les hele saken

Flere nyheter om dverggås