Hopp til hovedinnhold

Fond

BirdLife Norge har fire fond. Tre av disse gir årlig bidrag til fuglevernarbeid i Norge. Tildelte beløp varierer fra år til år ut i fra søknader og avkastning på fondene. Både privatpersoner, lag og organisasjoner kan søke om støtte fra fondene.

Søknadsfrist for alle fond er 1. februar, og søkere vil få svar i løpet av mars måned. Støtten vil bli utbetalt så snart fondsstyrets innstilling er klar. Søknader sendes via vårt digital søknadsskjema.

Søk på fondene

Norsk Fuglevernfond

Norsk Fuglevernfond har som formål å fremme ornitologisk forskning med spesiell vekt på fuglevern i Norge. Hvis du vil bidra til dette fondet, betal inn til postgirokonto 0814.5547203, bankgiro 4358.48.05901 (for skattefrie bidrag) eller kontakt sekretariatet.

Husk krysseavgiften! Det har blitt en tradisjon at mange medlemmer betaler kr. 100 til Fuglevernfondet hver gang de «krysser» en ny fugleart i Norge. Bidrag til fondet kan endog trekkes fra på selvangivelsen!

Snøuglefondet

For noen år siden mottok BirdLife Norge en større gave fra en eldre dame som var svært fascinert av den flotte snøugla. Etter ønske fra giver ble det formulert egne regler knyttet til gaven, men ut over det så er midlene underlagt Norsk Fuglevernfonds statutter. Snøuglefondet har som formål å gi midler til fuglevernarbeid for følgende arter: snøugle, fjellvåk, jaktfalk og vandrefalk. I tillegg kommer en for fondsstyret valgfri norskhekkende dagrovfugl eller ugle. Fondsstyret kan i særlige tilfeller gjøre hastevedtak utenom den årlige søknadsbehandlingen, ved å støtte spesielle tiltak for å sikre reir og bo for snøugle.

Svein Haftorns Minnefond

Svein Haftorns Minnefond er rettet mot foreningens barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, som var en av Svein Haftorns hjertesaker i sitt mangeårige virke for BirdLife Norge. Fondet har en grunnkapital på 50.000 kr., rentene kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller statuttene (les mer). Fondet bestyres av BirdLife Norges fondsstyre på samme måte som foreningens øvrige fagfond med en statlig representant i styret. Vi håper at flest mulig vil være med på å bygge opp Svein Haftorns Minnefond, til det beste for foreningens barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid ved å bidra med midler inn i fondet.

Midler kan settes inn på kontonummer 4358 14 53117 og merkes «Svein Haftorns Minnefond».

Fondstyret

Fondene styres av et faglig råd som er utnevnt av sentralstyret. Fondsstyret har følgende sammensetning: