Hopp til hovedinnhold

Norsk hekkefuglovervåking

Hvordan står det til med de vanlige hekkefuglene i skog, fjell, våtmarker og jordbrukslandskap?

BirdLife Norge og Norsk Institutt for Naturforskning samarbeider om det omfattende og landsdekkende prosjektet Norsk hekkefuglovervåking (het tidligere TOV-E), som kan gi svar på slike spørsmål. Overvåkingen utføres i et nettverk av 492 telleruter som er tilfeldig utplassert, og har som hovedmål å påvise bestandsutviklingen hos landlevende fuglearter på landsbasis. Prosjektet startet i Midt-Norge i 2005, og ble årlig utvidet med nye regioner fram til Finnmark ble inkludert som siste region i 2010.

Fugler er gode indikatorer på vår miljøstatus, ettersom de er ømfintlige overfor miljøforandringer, responderer til dels raskt på endringer, og er en artsgruppe som er forholdsvis lette å oppdage og har relativt godt kjent økologi. Områder som er rike på fugleliv er generelt også rike på andre former for biologisk mangfold.

Bestandsendringer hos fugler er viktige grunnlagsdata for mange ulike indikatorer for endringer i naturen både i Norge og internasjonalt, og de norske overvåkingsdataene benyttes også i mange fagpublikasjoner. Prosjektet sammenstiller selv oversikter over bestandsendringer for grupper av arter (flerartsindekser) som benyttes for å presentere endringer for fugler i bestemte naturtyper. I slike indekser inkluderes arter som i stor grad har tilhold i den aktuelle naturtypen.

Prosjektet produserer årlige indekser for de norske hekkebestandene for ca. 75 fuglearter. Disse indeksene ligger tilgjengelig på prosjektets nettside. Prosjektet støttes økonomisk av Miljødirektoratet, og feltregistreringene utføres årlig av mer enn 100 av BirdLife Norges medlemmer. Vi har stadig behov for flere gode feltornitologer til denne oppgaven, så kontakt oss hvis du vil bidra i dette viktige prosjektet med å gjøre fugleregistreringer i én eller flere telleruter. Resultater fra utvalgte tema fra Hekkefuglovervåkingen presenteres regelmessig i Vår Fuglefauna.