Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Erik Røer
Designelement

Fugle­stasjoner

Trekkfuglovervåking ved BirdLife Norge sine fuglestasjoner

Ved fuglestasjonene på Lista og Jomfruland, som begge er tilknyttet BirdLife Norge, drives det kontinuerlig vår- og høstovervåking av våre trekkfugler. Nettfangst etter standardiserte kriterier har hovedfokus, men fuglene telles også i felt, både på trekk og når de raster.

Fuglene er blant de mest mobile av alle dyregrupper. Mange av våre hekkefugler tilbringer mesteparten av livet utenfor Norges grenser. For mange fugler som hekker i Arktis er det motsatt. De kan oppholde seg i Norge 8–9 måneder i løpet av et år, eller kan trekke gjennom med viktige stopp langs Norskekysten. Fuglene er internasjonale. Kunnskap om fugletrekket og artenes forekomst og overlevelse er derfor sentral om man skal forstå og forvalte fuglebestandene på en god måte.

Fangst og ringmerking er nyttig ved at man kan kartlegge fuglenes trekkveier og overvintringsområder. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne si noe om årsaker til endringer som ligger utenfor Norge. På Lista og Jomfruland har vi imidlertid valgt å standardisere fangsten med faste plasseringer av fangstnett, som er operative hver morgen om våren (15. mars – 10. juni) og høsten (15. juli – 15. november).

Metodikken ved standardisert nettfangst er enkel og etterprøvbar. Dette gjør at vi kan sammenligne antall fugler som går i nettene mellom år, slik at vi får målbar kunnskap om endringer i antall og trekktidspunkt for de ulike artene. Dette enorme arbeidet med over 200 feltdager i året har pågått uten opphold ved begge stasjoner siden 1990!

Overvåkingen gjør at vi kontinuerlig har oppdatert kunnskap om hvordan det går med trekkfuglene. Resultatene fra den lange tidsserien har vist betydelige endringer i fenologi (tidsmessig trekkforløp) hos mange ulike arter. Dette har skjedd både vår og høst de siste tiårene og viser at fuglene i ulik grad tilpasser seg de lokale og globale klimaendringene. Likeledes ser vi store endringer i antallet av de ulike artene på trekk, der noen går fram, men andre har gått betydelig tilbake.

En viktig del av arbeidet ved fuglestasjonene er involvering og opplæring av frivillige. De deltar aktivt og gjør mye av arbeidet ved stasjonene. Blant de frivillige er det både lokale og norske feltarbeidere, men mange unge utlendinger synes også det er spennende å verve seg for feltarbeid i Norge, så miljøet er ofte internasjonalt. Ved fuglestasjonene brukes det mye tid på informasjonsarbeid om fugler og fugletrekk med omvisninger av store og små, fra barnehager og skoleklasser til pensjonistgrupper og turister.

Omvisning på Lista Fuglestasjon.
Fargemerking av skjærpiplerke.
Fuglestasjonsbygget på Lista.