Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF oppretter Svein Haftorns Minnefond

Under NOFs landsmøte på Nærland i Hå kommune, Rogaland, siste helgen i april 2007 ble Svein Haftorns Minnefond presentert av fondsstyrets leder Svein Karlsen. Fondet skal være direkte rettet mot NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, noe som var en av Svein Haftorns hjertesaker i sitt mangeårige virke for NOF.

Av Inge Hafstad

Publisert 13.12.2007

Svein Haftorn døde 28. juli 2003 og var norsk ornitologis ubestridte nestor. Bare tre dager tidligere, fremskyndet på grunn av hans forverrete helsetilstand, mottok han Kongens fortjenstmedalje i gull på sitt sykeleie 25. juli. Mest kjent er vel hans monumentale verk, «Norges fugler», utgitt i 1971. Den var en viktig påvirkningsfaktor for at undersøkelsen av vårt lands fugleliv skjøt fart utover på 1970-tallet, og den fremstår fortsatt på mange måter som «fuglebibelen» her til lands. Haftorn var også en produktiv og solid forsker i det vitenskapelige miljøet i Trondheim, særlig med meiser som spesialfelt.

Som en blant forholdsvis få var Svein Haftorn et selvskrevent æresmedlem i NOF. Han var en av grunnleggerne av organisasjonen i 1957, mangeårig formann og aktiv i NOF-miljøet til det siste. Siden starten i 1978 har Haftorn vært redaktør for NOFs fagtidsskrift «Cinclus» (som fra og med 1999-årgangen skiftet navn til «Ornis Norvegica»), og han deltok på landsmøtet på Nordmøre så sent som i slutten av mai samme år som han døde. Der insisterte han endog på å dra ut på heia og få med seg dobbeltbekkasinleiken!

Svein Haftorns Minnefond skal være direkte rettet mot NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, som var en av Svein Haftorns hjertesaker i sitt mangeårige virke for NOF. Statuttene for fondet lyder:

  1. Fondet har en grunnkapital på 50.000 kr., rentene kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller statuttene.
  2. Fondet kan økes med gaver og tilskudd fra private, organisasjoner, bedrifter, offentlige etater o.a., men til disse må det ikke knyttes betingelser som strider mot fondets intensjoner. Fondets kan også økes ved kampanjer, lotteri, salg av artikler i regi av NOF.
  3. Fondets formål er, i Sven Haftorns ånd, å øke barn og ungdommers interesse for norsk fuglefauna.
  4. Fondet bestyres av NOFs fondsstyre på samme måte som NOFs øvrige fagfond med en statlig representant i styret.
  5. Fondets statutter kan endres av NOFs Landsmøte etter enstemming forslag fra NOFs sentralstyre. Endringsforslag forberedes av fondsstyret.
  6. Ved eventuell oppløsning av fondet følges de regler som gjelder for NOF.

Fondet har pr. dags dato en kapital på kroner 101 600,-. NOF har bidratt med kr. 51 600,- og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har bidratt med kroner 50 000,-. NOF har gjennom sitt budsjettarbeid forpliktet seg til å yte nye kr. 100 000,- fordelt over 2008 og 2009. NOF håper at flest mulig vil være med på å bygge opp Svein Haftorns Minnefond, til det beste for NOFs barne-, ungdoms- og rekrutteringsarbeid ved å bidra med midler inn i fondet. Eventuelle midler kan settes inn på kontonr: 4358 14 53117 og merkes «Svein Haftorns Minnefond».

Svein Haftorn på NOFs fagseminar i Trysil år 2000
Svein Haftorn kåserer på NOFs fagseminar i Trysil år 2000. FOTO: Jørn Thollefsen

Kommentér nyheten