Hopp til hovedinnhold

Bevaring av viktige fugleområder og endemiske fuglearter i Zambia

I 2004 startet NOF et samarbeidsprosjekt med Zambian Ornithological Society (ZOS) om bevaring av viktige fugleområder (Important Bird Area - IBA) i Zambia, med støtte fra Norad. IBA-konseptet er utviklet av BirdLife International, og er basert på en nøyaktig vitenskapelig metode. Fugler er gode indikatorer, så viktige fugleområder inneholder også et riktig biomangfold av andre dyre- og plantearter.

Fregneskjeggfugl Lybius chaplini er Zambias eneste endemiske art. En sentral IBA for denne arten er med i prosjektet. Foto: Claire Spottiswoode / ZOS.

Zambia er generelt et fattig land med en rekke utfordringer innen blant annet helse, skole og miljø. For Norge er Zambia ett av kun syv hovedsamarbeidsland, som er land Norge har et spesielt langsiktig og omfattende bistandssamarbeid med. Fordi miljø og især vilt- og naturresursforvaltning er prioriterte områder i Zambia, og fordi utvikling av ZOS også har vært høyt på BirdLifes ønskeliste, var det naturlig for NOF å rette fokus hit da Etiopia-prosjektet kom til en avslutning.

Det er 11 globalt truete fuglearter i Zambia, noe som er mange selv til et afrikansk land å være. Norge har til sammenlikning kun to: dverggås og åkerrikse. Det er identifisert 42 IBA-er i Zambia.

For gjennomføringen av dette første samarbeidsprosjektet mellom ZOS og NOF er det valgt ut 11 IBAer. I disse områdene skal det gjennomføres bestemte opplegg i årene 2005-2007, og alt praktisk, organisatorisk og faglig arbeid i Zambia utføres av ZOS – som gjennom prosjektet har fått sin første ansatte. Begge parter ønsker å fortsette samarbeidet også etter 2007. NOF har så langt gjennomført fire prosjektbesøk til Zambia; ett i 2004, to i 2005 og ett i 2006, og bistår i planlegging.

Prosjektet involverer lokalbefolkningen i disse områdene for å ta vare på det viktige naturgrunnlaget rundt seg gjennom såkalte "Site Support Groups" (SSGs). Dette har vist seg å fungere svært godt mange andre steder i Afrika. Samarbeidet med det nasjonale viltforvaltningsorganet ZAWA er også viktig både for Norge/NORAD og for ZOS, som allerede har gode samarbeidsavtaler og -relasjoner med ZAWA.

Et viktig ledd i arbeidet er å engasjere lærere og skoleelever. Derfor inngår ZOS avtale med to "IBA-skoler" i hver IBA. Disse skolene oppretter naturklubber for at barna skal lære mer om naturen. Sammen med elevene lager de prosjekter for at nærområdene skal bli bedre for både planter, mennesker, fugler og andre dyr. NOF velger ut norske vennskapsskoler for å bidra til å inspirere de zambiske IBA-skolene, men også for å vekke interessen for internasjonalt naturvernarbeid hos norske skolebarn.

Prosjektleder: Christian Steel