Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!»

Kommentarer til «NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!»

Lederne av rovviltnemndene i Norge ønsker å redusere det de oppfatter som en voksende kongeørnbestand. NOF er av den oppfatning at dette er et utspill som ikke har rot i virkeligheten. Vi sier derfor et klart nei til bestandsregulerende tiltak for kongeørn!

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Godt arbeid, men hvor langt når man med faglig argumentasjon?

Veldig bra jobbet av NOF og et meget utfyllende tilsvar til rovviltnemdenes utspill. Det synes tydelig at rovviltnemdene er politiske organer og ikke fagfolk, det er derfor et paradoks at disse organene skal ha en så fremtredende rolle i den daglige forvaltningen av rovvilt i Norge. En må kunne forvente at et forvaltningsorgan har bedre kunnskap om problemstillingene enn det som fremkommer her. Til tross for åpenbare mangler i kunnskapen om de artene de skal forvalte, sitter disse nemdene og fatter vedtak som angår forvaltningsplaner, endring av yngleområder for store rovvilt mm. Som et eksempel på hvordan disse organene jobber kan man sakse følgende fra det siste møtet i rovviltregion 6 Midt-Norge:

"Yngleområdet for bjørn reduseres noe i Snåsa kommune. På grunn av skadesituasjonen i grenseområdene mellom Snåsa, Steinkjer og Verdal kommuner i praksis er et skadeområde vedtok nemnda å redusere yngleområdet for bjørn i dette området. Dette betyr at Roktdalen og Gaundalen i Snåsa er tatt ut som en en del av yngleområdet og ligger nå utenfor yngleområdet for bjørn. Rovviltnemnda har også vedtatt at de innen utgangen av 2014 vil ta opp byrdefordelingsprinsippet og de fylkesvise bestandsmålene både på gaupe, jerv og bjørn til vurdering og i tillegg utrede konsekvensene av å flytte ei bjørneyngling ut av NT og å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv. Rovviltnemda viser her spesielt til henvendelse fra Nasjonalparkstyret for Forollhogna i brev av 2. juli 2013, der det pekes på de utfordringene ulik forvaltningspraksis av jerv i Forollhogna gir beitenæringen i området."

Dette er politisk styrt rovviltforvaltning i Norge anno 2014. Kan ikke ha jerv i Forollhogna nasjonalpark, må vite. Må ha sauer der også!! Norge har sin egen vri på dette med nasjonlparker, det er sikkert. De er i alle fall ikke primært tiltenkt uberørt natur.

På dette bakteppet er jeg redd for at alle de gode argumentene som er fremsatt i brevet fra NOF ikke blir tillagt mye vekt, siden det ikke er faglige hensyn som styrer rovviltforvaltningen i Norge. NOF er derfor nødt til å ta høyde for at bestandsreduksjon av kongeørn kan bli en realitet innen altfor lenge. Det virker utenkelig, men på 1990-tallet trodde vi det var utenkelig at 1/3 av den norske ulvestammen skulle bli massakrert i en engang av SNO fra helikopter. Det skjedde likevel.

Saken er ekstremt kjedelig, for nå blir vi nødt til å forholde oss til at hekkeplasser for kongeørn kanskje ikke er trygge i forvaltningsapparatets hender, i alle fall trygge i den forstand som vi som fugleinteresserte er vant til å tenke på dem. Man har jo siden 70-tallet vært oppfostret med at direktorat og Fylkesmannens miljøvernavdeling kunne man stole på, og har i god tro foret disse organene med opplysninger om hekkende kongeørn og andre rovfugler. Vi trodde jo at vi jobbet for et felles mål, men ser nå at målsetningene til NOF og forvaltningsapparatet fort kan komme på kollisjonskurs. Hva skjer hvis det fattes vedtak om bestandsreduksjon av kongeørn? Hvilke reirplasser er det da som står lagelig til for hogg? Mest sannsynlig de som er kartfestet som et resultat av den store innsatsen som har vært nedlagt av frivillige feltornitologer og ringmerkere. De som jobber i direktoratet og på fylkesmennenes miljøvernavdelinger forstår nok hvilken enorm tillitskrise som da vil oppstå mellom forvaltningsapparatet og de frivillige organisasjonene, en krise som vil føre til uopprettelig skade i mange tiår fremover.

Det trengs nå en grundig debatt om hvordan vi ornitologer bør forholde oss til kongeørna. Det kunne aldri falle meg inn å legge inn noen registering av store rovdyr i Rovbase, siden jeg mener store rovdyr har det best når ingen vet om dem. Og nå er vi vel der med kongeørna også. NOF bør snarest ta en intern debatt om man skal fortsette å samarbeide med forvaltningsapparatet om registering av denne arten. Jeg tenker i første omgang på om man inntil videre bør fraråde sine medlemmer å registrere hekkende kongeørn i Artsobs. Jeg vil tro at NOFs formålsparagraf vil slå inn rimelig fort og hindre et videre samarbeid med forvaltningsapparatet fra den dagen man begynner med bestandsregulerende tiltak på kongeørna.

Jeg ser gjerne at en representat fra den offentlige forvaltningen tar opp tråden her og forsikrer meg om at dette scenarioet er en ubegrunnet frykt. Inntil videre mener jeg praksis innen norsk rovviltforvaltning tilsier at man holder sin kunnskap om kongeørna tett til brystet og ikke under noen omstendigheter utleverer data til den offentlige forvvaltningen (inkl. Artsobservasjoner).

Alf Tore Mjøs (19.02.2014)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Nemndene diskvalifiserer seg selv

Mjøs har helt rett, men det bør sies enda tydeligere: Nemndene har et mandat, de skal forvalte rovdyrforliket, og de har da ingen ting med å gå til Dep og be om at forliket som sådan skal forandres. Og Dep skulle aldri ha akseptert agendaen for møtet når nemndene omdefinerer egen rolle fra forvaltningsorgan til aktivister for å tyne bestandene enda lenger ned. De er verken plassert i nemdene som fagfolk med peiling på biologi, bærekraft eller levedyktighet, eller som politikere som står fritt til å forfølge mål som sprenger eget mandat. Og NOF bør heller ikke bidra til å legitimere nemdenes forvridde rolleforståelse ved å akseptere dem som legitime budbringere i denne sammenhengen. De bør først og fremst møtes med at de som motstandere av rovdyrforliket har diskvalifisert seg ikke bare i denne konkrete saken, men også som forvaltere av mandatet de har fått?

Må desverre være anonym -. (25.02.2014)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Bekymret

Den viktigste grunnen til at kongeørna er oppblåst som skadegjører på småfe tror jeg at den er så godt synlig. De store rovdyra ser en sjelden eller aldri. Kjenner mange saueeiere som har et nøkternt syn på denne problematikken Men det er gjerne de sinteste kombinert med dårlig kunnskap som roper høyest og ofte kommer i media. Ellers ser ikke folk flest forskjell på kongeørn og havørn. Det er etterhvert mer havørn å se i innlandet, og den hekker også slik som her så langt som 5 - 6 mil fra nærmeste fjordarm i innlandet. Å generelt redusere kongeørnbestanden for å få ned tapet av småfe ville nærmest være et skudd i natten med fatale følger. Men skulle det finnes "sauespesialister" blant kongeørnene er det viktig å få de vekk. Men det er nok langt mellom disse "spesialistene." Er derimot bekymret for kongeørnas fremtid uten jakt. Dårlige rypebestander og småvilt ellers er en trend ingen liker. I mange rypefjell er bestandene så dårlige at de kanskje aldri tar seg opp igjen uten målrettede og langsiktige tiltak. Ellers naturbruken, økende trafikk, hyttebygging, ekstremsport som isklatring o.s.v. Har siden beg. av 90tallet vært med på intensiv overvåking av kongeørna. Ifjor ble 15 par overvåket, resultatet ble en flygeferdig unge! En av disse lokalitetene er nå truet av hyttebygging, en annen av økende ekstrem ferdsel på randoneski Det er slett ikke ikke riktig tid for bestandsregulering!( Pleier å skrive med fullt navn, men denne gangen våger jeg meg på å skrive på vegne av mange)

Bekymret (10.03.2014)

Ny kommentarSvar på denne