Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «NOF kritisk til oppslag om havørn i Bladet Vesterålen»

Kommentarer til «NOF kritisk til oppslag om havørn i Bladet Vesterålen»

Norsk Ornitologisk Forening finn det naudsynt å kome med fleire kritiske merknader til eit oppslag på Bladet Vesterålen si nettside den 18. september i år. Bladet sine utsagn og framstillingar om havørn og vindkraftutvikling oppfyller ikkje krava til kunnskap og ansvar som må leggast til grunn.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Havørn før og nu i Bodø

Bestanden av havørn før fredning i 1968 var c. 60 par etter mine undersøkelser.

Antall fugler ved Bodø havn og i nærheten var større før 1968 , en det vi kan telle i dag vinterstid.

"Prosjekt Havørn" var etter Alv Ottar Folkestads`utsagn avsluttet for mange år siden.

Harald Misund (20.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Feilsiteringer om havørn

Hei!

Jeg ble kontaktet før helga fra en journalist i avisa Vesterålen. Hun holdt på med å lage en "statusrapport" om havørna i Vesterålen. Jeg svarte på endel spørsmål generelt om havørn, og skaffet bl.a til veie (via Alv Ottar) de oppdaterte bestandstallene for Norge og Nordland (ikke Vesterålen). Kun en liten del av samtalen var om havørn og vindmøller, og her henviste jeg til Smøla rapporten og forfatterne. I tillegg henviste jeg til Alv Ottar Folkestad som er leder av Prosjekt Havørn, og den som har mest kunnskap om havørn i Norge. Ingen av disse kontaktet hun i forkant. Jeg nevnte i en bisetning at vi holdt på med registreringer av havørn på Andmyran, Andøya, men hadde ingen konklusjoner derfra.

Oppslaget som kom på trykk i går gjenspeiler ikke den samtalen vi hadde. Jeg er både feilsitert og uttalelser er tatt ut av sammenhengen. Jeg har vært i kontakt med journalisten i dag, og hun beklager at oppslaget ble som det ble - "satt på spissen" som hun sa. Redaktøren hadde underveis heller ønsket en vinkling på vindkraft og havørn, i stedet for en "statusrapport. Journalisten kommer med en oppfølger på torsdag med kommentarer fra Alv Ottar og presiseringer fra meg. Her har jeg bedt om at hun får med seg at "jeg føler meg feilsitert og uttalelser er tatt ut av sammenhengen".

I etterkant ser jeg at jeg burde ha bedt om å få lese gjennom før trykking, men en "statusrapport" om havørn i Vesterålen anså jeg ikke å være så kontroversiell.

Karl-Otto Jacobsen (20.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Prosjekt Havørn og vindkraftoppslag

Det er viktig å merke seg Harald Misund sine kommentarar om havørnbestanden i Bodø. Det stadfester behovet for å sikre god nok kunnskap om situasjonen i ulike distrikt før det blir dradd generelle konklusjonar.

Det er rett at vi avslutta ein prosjektperiode for Prosjekt Havørn i 2000, men prosjektet blei likevel vidareført i påvente at iverksetjing av DN sitt framlegg til overvakingsprogram for kystnaturen, der havørna var foreslått som overvakingsart og med opplegg bygt direkte på Prosjekt Havørn sin metodikk og kontaktnett. Kystnaturovervakingsprogrammet er ikkje sett i verk enno, men Prosjekt Havørn går framleis og delvis med nye vinklingar i målretta oppgåver. Dette har og gått fram av NOF sine årsrapportar og på annan måte.

Alv Ottar Folkestad (21.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble NVE's utsagn vedrørende vindkraft og fuglefauna

Jeg vil sitere fra avslag på anke over Andmyran vindpark: "En har i dag ikke grunnlag for å si om vindturbiner er en trussel for fuglefauna." Videre henviser de til at NINA har prosjekt på gang innen RENENERGI-programmet. Først når dette er avsluttet vil man kunne si mer om vindkraftens konsekvenser på fugl. De sier videre at det ikke fremkommer opplysninger som tilsier at bestandene av gås og sangsvane vil bli berørt av vindparken.

Det er viktig å merke seg at NVE i konsesjonsbehandlinger av vindkraftverk opptrer som sensor for fagmiljøet og setter til side både innen og utenlandske undersøkelser og registreringer. NVE har overhode ingen kompetanse på dette området. Jeg håper Norsk ornitologisk forening går videre med NVE's holdning og handling på området vindkraft og havørn og andre fugleslag enten de er innenfor eller utenfor alle lister.

Kari Vik (27.09.2007)

Ny kommentarSvar på denne