Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «NOF krever at skadefellingsforskriften revideres»

I mai 2007 oppfordret vi våre medlemmer og andre brukere av vårt nettsted til å ta kontakt angående bruken av skadefellingsforskriften, og vi ble tipset om flere tilfeller av kommuners lettvinte og feilaktige bruk av den. Med bakgrunn i dette krever NOF at Direktoratet for naturforvaltning reviderer skadefellingsforskriften.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Bra initiativ!

Dette var en meget god nyhet og det er et meget viktig initiativ som NOF tar her. Jeg synes imidlertid at man kunne gått enda lenger og forlangt hele forskriften fjernet. Det er ikke mange andre lang i Europa som ser seg nødt til å ha en slik forskrift i det hele tatt, og det blir et paradoks når f.eks. norsk landbruk har små problemer med skadegjørende vilt sammenlignet med mange andre europeiske land.

God viltforvaltning må bygge på kunnskap om viltet. DN burde vite at den kunnskapen er svært mangelfull i de fleste kommuner, og at det derfor er uansvarlig å overlate så mange forvaltningsoppgaver til kommunene som man i gjør i Norge.

Alf Tore Mjøs (18.12.2007)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skadefellingsforskriften

Veldig bra at NOF krever endring av skadefellingsforskriften. DN har i dag ingen oversikt over hvilke omfang den blir benyttet. Har inntrykk av at det er mye rar saksbehandling rundt om i kommunene.

Et av de verste eksemplene finner en i Luster kommune. Her driver en årlig med omfattende uthuling av viltlovens fredningsbestemmelser. Siden 2003 har det blitt gitt tillatelse til å forsøke å desimere den lokale fiskemåsebestanden på industriområdet på Gaupnegrandane. Og ”problemet med måker har blitt mindre etter at en har skutt ut deler av den lokale bestanden (flere hundre måker til sammen i hekketiden) Håper NOF for satt en stopper for denne årlige tradisjonen i 2008. Om ikke fylkesmannen griper inn så bør DN komme på banen. Med litt planlegging så bør en kunne sette inn forebyggende tiltak.

Kommunene burde være pålagt å rappotere inn til Fylkesmannen når skadefellingsforskriftene blir benyttet (sende kopi av sakspapirer) Da kunne i hvert fall myndighetene dannet seg et inntrykk av bruken av skadefellingsforskriftene og grepet inn i saker

som ikke er utformet etter forskriftens vilkår.

Dessverre ser det ut til at det blir stadig flere intolerante folk, som kommer med krav om at arter som går oss i næringa eller plager/irriterer oss på annet vis kan fjernes uten særlig hensyn til andre arters rett til eksistens.

Derfor tror jeg holdningskapende arbeid stadig blir viktigere. Vil oppfordre NOF til å lage temanettsider til alternativ til skadfelling. Spetteskader på bygninger er en god begynnelse på en slik side.

Jeg tror en av grunnene til at skadefellingsforeskriften blir brukt i så stort omfang er mangel på kompetnase både i komuner og hos privatpersoner, og da blir ofte krav om felling det enkleste alternativet.

SOF Alternativ till skyddsjakt

www.sofnet.org

Naturvernforbundet Rogaland arbeider nå med å få starter opp et spennede prosjekt:

Sjøfugler på hustak – konflikt eller sameksistens

www.rogalandsavis.no

Anders Bjordal (22.01.2008)

Ny kommentarSvar på denne