Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Kommentarer til «Handlingsplanen for horndykker er publisert»

Kommentarer til «Handlingsplanen for horndykker er publisert»

Den endelige handlingsplanen for horndykker er nå lagt ut på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning. Forbud mot utsetting av fisk, reduksjon og fjerning av fiskebestander, bekjempelse av mink og etablering av regionale overvåkingsområder er blant tiltakene som foreslås i handlingsplanen.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Overvåkingsområder for horndykker i Trøndelag

Jeg har noen synspunkter på overvåkingsområdene i Trøndelag i denne planen: For det første må man overvåke der det man skal overvåke er, og i Trøndelag er det i de tre kommunene Steinkjer (ikke plukket ut som overvåkingsområde), Verdal og Levanger kommuner at horndykkeren er mest tallrik som hekkefugl, jf. tellingsresultatene fra 2007. For det andre ligger ett av landets viktigste innsjøer for hekkende horndykker, Leksdalsvatnet, både i Verdal og Steinkjer kommuner. En sentral setning i handlingsplanen forteller oss at hvis fokuset på bestandsutviklingen blir for lokal, kan det være lett å trekke feilaktige konklusjoner om bestandsendringer. Følgelig må nærliggende tjern (t.o.m. samme innsjø i ett tilfelle) inkluderes i overvåkingsområdet, dvs Steinkjer. For det tredje har antall horndykkere i Hammervatnet (Levanger) vist en historisk interessant samvariasjon med antall horndykkere på Frosta (som ikke er med i overvåkingsområdet). Derfor burde også Frosta vært med i overvåkingsområdet. For resten av landet ser det imidlertid ut som man har plukket ut overvåkingsområdene i de kommuner som har flest par av horndykker.

Tore Reinsborg (17.12.2009)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva med vinterbestanden?

Arter og arters funksjonsområder må forvaltes på en helhetlig måte, for en art som horndykker bør en ha fokus også på vinterbestandene. Synes planen er god, men at den har for liten fokus på viktige overvintringsområder og overvåking av disse. Det er fremdeles viktige vinterforekomster av denne arten som er altfor dårlig kjent, i Rogaland er f.eks. vinterbestanden på Jæren mye fokusert, mens Rennesøy kommune aleine trolig har en større vinterbestand enn Jæren med godt over 100 overvintrende individer. Trolig finnes det betydelige ukjente eller dårlig kartlagte vinterforekomster innover i Boknafjorden. Disse vinterforekomstene trues av store utbyggingsplaner i Rennesøy kommune, som bl.a. omfatter en stor småbåthavn midt i det viktigste enkeltområdet på Åmøy.

Alf Tore Mjøs (18.12.2009)

Ny kommentarSvar på denne