Hopp til hovedinnhold

Kommentarer til «Skuddpremie på fugler – et gufs fra fortida»

Ordninga med fellingstilskudd er arv fra en tid hvor arter ble delt inn i «nyttedyr» og «skadedyr». I dag er det anerkjent at alle arter har en egenverdi. De siste årene har det vært en økning i innføring av skuddpremier. NOF har nylig påklaget et vedtak om skadefelling i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag.

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Legg frem forskningsresultater som viser at dere har rett istedet for å skyte fra hoften mot de som vil regulere Kråkebestanden.

På samme måte som artikkelforfatter oppfatter at det er synsing som ligger til grunn for at det er noen som mener at det er for mye kråkefugl, mener jeg det er ennå verre at de som kommer med kritikken ikke har noe dokumentasjon å legge til grunn. Som en av de som har tatt til orde for skuddpremie på Kråke mener jeg det er rett og rimelig at dette gjøres.

Bakgrunnen for min påstand om at det er mer Kråke nå enn tidligere og at man derfor bør vurdere skuddpremie eller profesjonelle jegere, er de Norske husholdningers endrede forbruksvaner med økt kasting av matvarer samt det faktum at det er en lite populær og lite spennende fugl å jakte på i jegermiljøer.

Jeg har gjort mine uttalelser basert på observasjoner i Hamarområdet de siste årene. Det har vært en jevn økning av Kråke gjennom mange år. Hver morgen og hver kveld kan jeg observere 3000-4000 Kråkefugl(80% Kråke, 15% Kaie og 5% Kornkråke som "svermer og sosialiserer" på veil til og fra nattkvarter. Det er min påstand at Kråke er EGGTYV nr 1 i Norsk Fauna. Med en økning i bestand og lite eller ingen jakt på arten sier det seg selv at andre tiltak må vurderes. Jeg synes derfor at kritikken mot de som vil sikre Vipebestanden på Jæren er SVÆRT Overraskende... spesielt når det skrives som om det kommer direkte fra NOF og ikke noe som står for en artikkelforfatters påstand og oppfatning. mvh Lars Frelsøy

Lars Frelsøy (05.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Legg frem forskningsresultater som viser at dere har rett istedet for å skyte fra hoften mot de som vil regulere Kråkebestanden.

Takk for kommentaren Lars, fint at du teller fugler. Vi refererer til vitenskapelige resultater fra Norsk Hekkefugltaksering: www.birdlife.no i tillegg til datamateriale fra fuglestasjonene og tall fra SSB. Dette er pr. i dag det beste vi har å forholde oss til. TOV-E vil også snart kunne gi verdifull kunnskap om norske hekkefuglers bestandsutvikling for de siste årene.

Anne Kolstad (10.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Legg frem forskningsresultater som viser at dere har rett istedet for å skyte fra hoften mot de som vil regulere Kråkebestanden.

Du bør vel kanskje også nevne at tallene dere refererer til strekkesr seg tilbake til 1995?

revjeger (13.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kråker i Rogaland

Hei,

Våre tellinger fra Stavangerregionen viser ingen oppgang i kråkebestanden her (vinterfugler). Øyvind Gjerde har en god og utfyllende artikkel om dette i en av de siste Falco (medlemsblad for NOF RO).

Vi har også en mer generell artikken på nett. www.birdlife.no

Flott at Lars teller kråker slik at vi kan få et snev av vitenskap inn i debatten, men jeg synes det rasjonelle i hans innlegg stopper der.

Her må vi både få på bordet reele tall, eventuelle negative følger av mer jakt (forveksling med andre arter med mer), presidens ift andre arter som rovfugler, faktisk virkning av ulike tiltak, alternative tiltak enn skyting osv.

Martin Eggen (05.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Godt utspill fra NOF mot skuddpremier

Den etiske siden ved skuddpremier tilsier at dette ikke hører hjemme i vår tid. Gjennom blant annet dyrevelferdsloven har samfunnet erkjent at et dyreindivid har egenverdi og dermed krav på hensynstagen og respekt. Skuddpremier saboterer denne intensjonen gjennom å senke respekten for individer både av den art det er satt hodepris på og for fugle- og dyreliv generelt. For min del har jeg langt større respekt for ei kråke enn for en dusørjeger.

Bent (05.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Skuddpremie

Når ble NOF NOAH?

Jegeren (06.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble skuddpremie på fugler-et gufs fra fortiden.

trodde ikke mine egne øyne da jeg leste at noen ville inføre skuddpremie på fugl.trodde virkelig ikke at slike 1800 tals holdninger eksisterte lenger. det viser iallefall at NOF er viktigere en noen gang.

øyvind Landenberg. (06.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: skuddpremie på fugler-et gufs fra fortiden.

javel da kan jeg informere deg om at FM i N-T har godkjent skuddpremieordninger i 23 av 24 kommuner i N-T med begrunnelse i kunstig høye bestander av bla. kråke,

revjeger (13.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kråkejakt i Hå

En kort korrigering til det som skrives, uten å ta særlig stilling til debatten for øvrig: Jeg tror storparten av kråkene som felles i Hå kommune på Jæren blir tatt i kråkefeller, noe som skulle redusere muligheten for at fredede arter avlives. Jæren RG rykker i alle fall ut og merker hønsehaukene som blir fanget i et par slike feller.

Jeg tviler for øvrig sterkt på at 15 kr. pr fugl er den store motivasjonen for jakten, man blir ikke rik av slikt...... Det største problemet med debatten på Jæren er vel ikke skuddpremien i seg selv, men derimot at man forsøker å dreie fokuset bort fra jordbrukets negative effekter og over på rovvilt, mao bort fra de virkelige problemene. Typisk for kommuner der primærnæringene rår, og senterpartiet har stor innflytelse.

Alf Tore Mjøs (07.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Kråkejakt i Hå

Takk for korrigeringa Alf Tore.

"Skutt" er nå endret til "felt" -beklager denne glippen.

Det ser ut til å være sammenfallende at når skuddpremie innføres øker uttaket, men vi tror heller ikke at det i våre dager er selve beløpet på kr 15,- som gir utslaget.

Anne Kolstad (10.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Kråkejakt i Hå

Men hva skal man si når landbruksministeren i radio for en tid tilbake sa at det ikke skulle være noen form for rovdyr i norsk natur!!Hva kan man gjøre med slike folk?Revåte,skyte dem?Håper at alle som er glad i alt som lever i naturen forstår at Senterpartiet er det værste av det værste vi kan ha til å bestemme.

Jens Normann Løvlie (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Norsk hekkefugltaksering jaha....

Nof klager på at det oppfordres til økt jakt på småpredatorer i prosjektet jaktistjordal.no. Nof bør sette seg bedre inn i prosjektets målsettinger... her forsøkes det å stimulere til jakt også på predatorer og ikke bare byttedyr som hønsefugl og hare, hva er feil med det? Prosjektet legger ikke opp til skuddpremier men vil stimulere til rapportering ved å trekke ut noen premier for best mulig rapportering. Ingen av de artene som er tatt med i prosjektet er truet på noen som helst måte og er jaktbare. Nof argumentere i forhold til deres hekkefugltakseringer, men sier ingenting om om at denne dataserien bare strekker seg tilbake til 1995. Dette blir jo useriøst av nof. Så dette er et gufs... jeg kaller det aktiv forvaltning!

revjeger (13.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Hva har vært og er NOFs offisielle holdning til skuddpremier

I noen av kommentarene stilles det spørsmål om NOFs innspill om skuddpremier i praksis er enkeltpersoners innspill i foreningens navn og om NOF nå har overtatt dyrevernorganisasjoners rolle. La det da være klart at NOF har meget lang forhistorie i å argumentere imot bruk av skuddpremier som middel i naturforvaltning. Dette går helt tilbake til foreningens start da foreningen spilte en aktiv rolle i arbeidet med å få endret oppfatningen av rovfuglenes og predatorenes funksjon i naturen. I høringsuttalelser til ny viltlov (1981) og endringer til Viltloven, og til forskrifter til Viltloven, har NOF entydig argumentert mot bruk av skuddpremier. Dette går i tid langt tilbake, før NOAH var etablert i Norge. At enkeltmedlemmer i foreningen kan ha varierte oppfatninger om spørsmålet er hevet over tvil. Slik må det være, for det er full meningsfrihet i vår organisasjon. Diskusjoner på dette grunnlag er i gitte anledninger tema både på foreningens årsmøte og i sentralstyret, men det som er foreningens offisielle og eksponerte holdning, uttrykkes nødvendigvis best gjennom de uttalelser foreningen som sådan har i viltforvaltningssaker som gjelder den aktuelle problemstillingen. Her er altså utspillene fra NOF i den aktuelle saken helt i tråd med den holdning foreningen har hatt gjennom hele sin 55-årige historie. Det anbefales videre at de som argumenterer for bruk av skuddpremier gir seg tid til å gå gjennom brev fra Direktoratet for naturforvaltning til fylkesmennene, datert 17.01.2001, da anledning til å godkjenne skuddpremier ble delegert fra Fylkesmannen til kommunene. Her er det gitt klare føringer i hva som skal legges til grunn for slik godkjenning, bl.a. forutsetningen om at det må være dokumentert skade av et visst økonomisk omfang og at potensiale for utleie av småviltjakt ikke oppfyller dette.

For sentralstyret i NOF

Alv Ottar Folkestad, leder

(18.01.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kalle Kra

I min hjemkommune på Østlandet er det snart ingen kråker igjen,kaia har overtatt,har sett flokker på flere hundre fugler,sjelden ser jeg kråker,og da bare single individer.Men vet ikke om dette er bra eller dårlig.Tror at grunnen til stor bestand av kråke-kaie er at det ikke er mye ravn lenger.Og heller ikke andre rovfugler så der ser vi at naturen regulerer seg best selv.!!

Jens Normann Løvlie (17.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Kråker

sjekk denne. www.vetinst.no

revjeger (23.03.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Litt OT - Gråtrost

Jeg er vokst opp på en gård i NT. Jeg lærte å bli glad i fugler av min mormor. Etter noen tiår borte bor jeg nå på den samme gården.

En sommerdag i 2010 ble jeg klar over at jeg på lang tid verken hadde sett eller hørt småfugler rundt gården - med ett unntak: Gråtrost. Gården ligger mellom to hauger med blandingsskog. Det eneste jeg hørte og så var gråtrost i mengder. Gårdsplassen, hagen, luften var full av gråtrost med sin lite sjarmerende skvatring.

Høsten 2010 bestemte jeg meg for å prøve å endre på dette. Den høsten og i 2011 skjøt jeg minst 50 trost per sesong.

I vinter har jeg hatt 22 ulike arter i hagen, og nå i vår synes jeg innrykket/trykket av gråtrost er betydelig mindre. Jeg observerer langt flere småfugler, og mangfoldet er langt større.

Jeg vet at på dette forum er dette kanskje å banne i kirka, men jeg vil fortsette min trostejakt også i år fordi jeg mener å observere at det nå har blitt et langt rikere fugleliv rundt meg.

nhd (07.05.2012)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Forvaltning

Å jakte kråke, som jaktbart art er vel ok for de som måtte ønske det.

Største utfordringen i forhold til nedgang i andre fuglebestander er kanskje endringer i kulturlandskap, kombinert med jakt på trekkfugler?

Skadedyr felling er vel i utgangspunktet feilmedisinering, når noe annet har gått galt i utgangspunktet? Mindre rovfugl som er predator på kråke osv?

Men forskning er vel svaret på slike diskusjoner.

Frank A. Aasebø (01.06.2012)

Ny kommentarSvar på denne