Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Kommentarer til «Velkommen til NOFs årsmøte i Oslo 2. april»

Kommentarer til «Velkommen til NOFs årsmøte i Oslo 2. april»

Da er det snart tid for årsmøtet til Norsk Ornitologisk Forening. NOF avd. Oslo & Akershus feirer sitt 50-års jubileum i år, og NOF følte det var naturlig å hedre jubilanten med å legge vårt årsmøte dit. Det er viktige saker som skal tas opp, og blir det enighet rundt saken om en felles kontingent?

Gå til nyheten

Kommentarer

Boble Hastverk er lastverk?

Ser at det foreligger et nytt forslag til kontigentstruktur i innkallingen til årsmøtet.

Hvor ble det av den høringen på sentralstyrets forslag som var beskrevet i prosessen for behandlingen i oversendelsesbrevet til O.U.-rapporten?

Dette ligner på prosessen før vedtaket på siste årsmøte om innføring av samordnet ,sentral kontigent. Også der uten forutgående høring i organisasjonen.

Vil vår fylkesavdeling komme godt ut av dette?

Jan E.Heggelund (23.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hastverk er lastverk?

Høringen du etterlyser, ble sendt til alle fylkesavdelinger og lokallag, samt lagt ut her:

birdlife.no

Håkan Billing, medlem av NOFs OU (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Hastverk er lastverk?

Takk for tilbakemeldingen.Jeg er kjent med høringen du viser til, men hadde forstått det slik at det også skulle være en høring på det alternativet sentralstyret legger fram for årsmøtet? Mulig jeg her har misforstått og at det her var ment vedtektenes frist for utsendelse av årsmøteinnkallingen?

Hvordan dette kan omtales som en avsluttende høring virker underlig på meg.

OU brukte et og et halvt år på å legge fram sin rapport med kun et alternativ til kontigentmodell. Sentralstyret har etter høringsrunden funnet fram til en helt annen modell. Hvorfor det har blitt slik sier årsmøteinnkallingen lite om utover at det var få som støttet opp om OU-rapportens forslag til modell.Jeg lurer på om konsekvensene ved den nye modellen er analysert? Hva det vil bety for enkeltmedlemmer er vist med eksempler, men hva det vil bety for vår lokale organisasjon står det ingenting om. En vurdering av hvordan medlemsmassen vil reagere på omleggingen og hva det vil bety for økonomien i den lokale organisasjonen,savnes? Vil vi kunne fortsette å gi ut vårt medlemsblad og opprettholde vår aktivitet med møter og ekskursjoner?

Har det blitt for kort tid til å analysere konsekvensene av den nye modellen?

Jan Erik Heggelund (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Hastverk er lastverk?

Hei - modellen som ble fremlagt ved sist årsmøte var ikke OUs ferdige modell, kun skisser. Etter årsmøtet har OU utviklet modellen slik at den skulle være klar til høring. Utfra høringssvarene har så sentralstyret utformet sitt forslag til behandling ved kommende årsmøte. Det er i tråd med vedtaket fra forrige årsmøte.

Vi mener at den nye modellen gir rom for økt lokal aktivitet. Det er svært viktig at fylkesavdelinger og lokallag når ut til medlemmer i sitt nærområde – det er der den viktigste vervingen finner sted – derfor ønsker vi absolutt å legge til rette for fortsatt utgivelse av lokale medlemsblad, og at møte- og ekskursjonsaktiviteter heller trappes opp enn ned. Vår modell vil knytte tettere bånd med den sentrale administrasjonen og forenkle det administrative arbeidet på lokalt nivå.

Problemer knyttet til dagens organisasjonsform merker vi kanskje aller best i NOF OA, siden vi naturlig nok er den største fylkesavdelingen. Problematikken øker i takt med stigende medlemstall og aktivitetsnivå, og er derfor en brems i utviklingen. En må tenke langsiktig. Det er kanskje ikke så ille slik det er i dag, hvis man er 100 medlemmer på lokalt nivå. Men hvordan takler man 1000 medlemmer, og hvordan opplever de foreningen? Disse nye medlemme forventer og krever et smidig og knirkefritt maskineri. Det klarer vi ikke å levere med mindre vi tilpasser oss fremtiden.

Håkan Billing, medlem av NOFs OU (28.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: Hastverk er lastverk?

Skrives det om det samme i disse innleggene? Jan Erik gir uttrykk for bekymring om prosessen, mens Håkan har behov for å forsvare det arbeidet han har deltatt i? Ut fra tilbakemeldingene etter høringsrunden er det vel ingen tvil om at det er liten forståelse for den modellen som OU-rapporten skisserer. Burde den ut fra dette i det hele tatt vært lagt frem som alternativ på årsmøtet? Organisasjonen har jo sagt de ikke ønsker den. Den kan nok alikevel bli vedtatt på årsmøte avhengig av fremmøte. Enig med Jan Erik om at prosessen det her er lagt opp til blir utfordrende for NOF, som organisasjon basert på frivillig arbeid.

Frivillig (01.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: Hastverk er lastverk?

Frivillig- det er nok riktig at Håkan verken har villet,sett eller forstått hva jeg egentlig skriver?

Når det i innkallingen til årsmøtet står at det var 4 av 13 som var positive til OU rapporten uten å nevne hva de resterende 9 av 13 fylker har uttalt,da synes jeg det er merkelig at forslaget til OU i det hele tatt kan legges fram som et alternativ på årsmøtet. Kunne vært oppklarende å fått en forklaring på dette her på siden.

Når modellen i OU rapporten nå legges fram som alternativ på årsmøtet vil den avhengig av frammøte kunne bli vedtatt til tross for at organisasjonen i høringen har avvist den.

Erfaringer tilsier vel ikke at frammøte på årsmøtet er representativt for det brede lag av organisasjonen,og vil alltid være sterkt preget av hvor det arrangeres. Derfor var det positivt at det ble lagt opp til en høring i denne viktige saken slik at hele organisasjonen fikk mulighet til å påvirke resultatet,men da må dette tas hensyn til videre i prosessen. Alt annet blir en uakseptabel prosess og utfallet på årsmøtet vil nok kunne få følger for mitt og flere gamle travere sitt videre engasjement NOF.

Jan Erik Heggelund (05.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: SV: SV: SV: Hastverk er lastverk?

Hei :)

Kanskje har jeg misforstått, og snakket om OUs forslag der hvor du har stilt spørsmål om SSTs forslag? Det er i tilfelle beklagelig, men at det skulle ha med uvilje til å forstå velger jeg derimot å overse. Hvis du har noen spesifikke spørsmål, send gjerne til leder@nofoa.no, så skal jeg svare etter beste evne.

Det er nemlig fint med engasjement, uten det er det ikke lett å vite hvilke tanker som vandrer rundt i ulike deler av landet. 9 556 medlemmer kan ikke være enig i alt, og det er da helt greit å være uenig. Det må vi tolerere!

Vi må dog holde oss innenfor det rammeverk som foreningen bygger på:

– Hvor godt er et demokrati? Det kan diskuteres langt lenger enn NOFs 30-årige diskusjon om felles medlemskap. Men NOF drives i dag i demokratisk ånd, og årsmøtet er høyeste organ. En kan like det eller ikke, men slik er det. Alle medlemmer (også komiteer, utvalg etc.) kan fremme saker til årsmøtet, uten at en skal være redd for å bli sensurert, eller bli spurt om begrunnelse. Det er ingen skala som vurderer om en sak «bør» eller «kan» fremmes til årsmøtet, uansett hvor dumt andre måtte mene at forslaget er.

Har organisasjonen avvist høringen? Jeg visste ikke, at hvis jeg ikke svarte på høringen, så medførte det at jeg automatisk forkastet den! Kanskje ville det gitt langt flere svar hvis det var på den måten, men det er ikke slik høringer fungerer og en høring er ikke en avstemming. Når vi unnlater å svare på høringer fra det offentlige, betyr det heller at man er enig enn det motsatte.

Hva årsmøtet vil komme frem til vet jeg ikke. Det er lett å være konservativ og det ukjente er kjempefarlig. Men det vil gå seg til. Jeg er optimist, og føler at utfallet vil være positivt for hele foreningen. Og da mener jeg hele :)

Håkan Billing (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: SV: Hastverk er lastverk?

Hei Jan Erik. Det skal være mulig å regne ut hva dette betyr for deres forening ved de eksemplene som er brukt. Kanskje du kan sende meg en epost med oversikt over antall medlemmer i de ulike medlemskategoriene i din fylkesavdeling, samt pris på bladet deres, så skal jeg regne llitt på hvordan dette vil slå ut for dere?

Og JA, dere vil så absolutt kunne fortsette deres blad, aktiviteter og eksursjonsprogram.

Rune Aae (rune.aae (at) hiof.no (01.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Ønsker litt forklaring.

Er medlem av NOF sentralt idag og får bladet VF.Så mitt spørsmål er skal man tvinges inn i et fylkeslag iforhold til hvor man bor og betale en kontigent til fylkeslaget i tillegg til VF ?

Nissen (24.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Ønsker litt forklaring.

Det blir det opp til årsmøtet å besvare. Årsmøtet er NOFs høyeste organ, så det blir på dette møtet det endelige vedtaket om fremtidig organisasjonsform skal fattes.

Rune Aae (01.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Mye rart

Er lei prosessene i NOF. Er lei sensuren. Synes ikke NOF fungerer bra i det hele tatt. Er altfor lite på hugget i miljøvernsaker, påberoper seg retten til å forandre fuglenavn i hytt og pine og observasjonssidene burde hatt en enklere inngang. Organisasjonen trenger vanlige oppegående folk med bakkekontakt. Ikke bare høyt skolerte bokormer.

Ivar (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Mye rart

Hvis du er misfornøyd, er du hjertelig velkommen til å legge frem gode forslag for hvordan du mener at NOF kan bli bedre. Alle medlemmer kan ifølge våre vedtekter fremme saker til årsmøtebehandling, innen 15. januar i årsmøteåret. Det er foreningens medlemmer som er med på å utforme vedtektene, som lastes ned fra denne lenken:

birdlife.no

Håkan Billing, leder NOF OA (27.02.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Mye rart

Hei Ivar

Dette var et innlegg jeg gjerne kunne ha tenkt meg utdypet.

1. Hvilke prosesser i NOF er det du er lei?

2. Har du opplevd å bli sensurert? I så fall; på hvilke(n) måte(r)?

3. Ift navn på fugl har jeg vel ikke opplevd at navn byttes i hytt og pine. Har du noen eksempler på dette? For øvrig er det nedsatt en rekke navnekomiteer for norske navn på arter som har som mandat å foreslå navn på norske arter. Disse finner du her: www2.artsdatabanken.no. I tillegg har vi for fugl også fått norske navn på alle verdens arter takket være en formidabel, mangeårig innsats av NNKF (norsk navnekomite for fugl) www.birdlife.no

4. Observasjonssidene representert ved Artsobs kommer i forbedret utgave om ikke alt for lang tid.

5. Organisasjonen trenger alle typer folk, både skolerte bokormer og oppegående folk med bakkekontakt (om det da er noen forskjell på disse to kategoriene...)

Det er som Håkan sier full anledning til å engasjere seg lokalt og sentralt, og er det punkter du vil ha forbedringer på, er det bare å engasjere seg. Vi trenger engasjerte medlemmer, og jo mer konkret du kan være, dess lettere blir det å gjøre noe med det.

Rune Aae (07.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Noen tanker om prosessen

NOF Troms er positive til utkastet fra OU og har tilsluttet seg deg, nesten uten forbehold. Dette er det gitt tilbakemelding om i en meget kort og oversiktlig tekst fra avdelingen.

Fylkesavdelingen så på hele rapporten som interessant for høringen, fordi det var hele rapporten som var lagt ut til høring. Fylkesavdelingen derfor også uttrykk for at den er kritisk til det samrøre av forskning og forvaltning som skjer på den måten NOFs fagavdeling fungerer på i dag.

Noe utenom saken benyttet avdelingen samtidig anledningen til å etterlyse NOFs rolle i SABIMA og dermed SABIMA som en aktør som virker over hele landet.

Så langt alt vel.

Personlig har jeg reagert på at ikke alle høringene er lagt ut og gjort tigjengelig for hele organisasjonen, og således faktisk tatt inn som en del av prosessen. Hvorvidt innholdet i dem er av interesse for meg, er det jeg selv som skal avgjøre. Jeg formoder at andre har det på samme måte.

Jeg synes det er meget interessant å høre at det er fylkesavdelinger som er helt i mot OUs rapport og skulle likt å få anledning til å vurdere om begrunnelsene de hadde, ga meg noen nye tanker.

Jeg er derfor meget forundret over at Sentralstyrets endelige forslag kom så sent at det ikke har vært mulig å stille alternative forslag.

At det absolutt måtte legges fram et endelig forslag i år, synes jeg personlig er uheldig. Vi har ventet lenge og hadde sikkert tålt å vente et år til, slik at vi kunne fått nødvendig tid en skikkelig runde blant medlemmene - og til de konsekvensanalysene som er etterlyst. Men dessverre var føringene lagt ut fra forslaget som det ble stemt over i 2010.

Jeg leser av Sentralstyrets innstilling at organisasjonsutvalget automatisk gikk av da rapporten ble lagt fram. Det er kanskje riktig det, men jeg husker fra årsmøtet for to år siden at forslagstiller snakket varmt for at NOF burde ha et organisasjonsutvalg som fungerte langt utover den konkrete oppgaven de ble pålagt den gangen.

Jeg ser at en av kommentarene ovenfor spør om man nå blir tvunget inn i en fylkesavdeling. Det er riktig at det er opp til årsmøtet å avgjøre det, men for meg er det en selvfølge at man tilhører en fylkesavdeling - og et lokallag der medlemsmassen ligger til rette for det. Noe av det som har vært med på å skape et savn etter større miljøvernengasjement i NOF, er vel nettopp organisasjonens manglende mulighet til å ”ta hele landet i bruk”, som det heter i politiske vendinger. Skal vi få det til, må NOFere ha en lokal tilknytning og ditto engasjement i tillegg til et sentralt medlemskap - og et stort VI i sin tenking om NOF. Det må ikke være slik at medlemskapet i første rekke handler om egenmaksimering med vegring for å ta et tak når det trengs. I så fall vil vi aldri bli den slagkraftige miljøvernorganisasjonen som mange (alle?) ønsker at vi skal være.

Jann-Oskar Granheim (16.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble SV: Noen tanker om prosessen - kommentarar frå styreleiar

Når det gjeld tilgang på alle høyringssvara om kontingensaka, er dette på ein måte å slå inn opne dører, eller i alle fall dører som for sentralstyret skulle vere opne. Så får vi berre ta inn over oss kritikken for at dette ikkje blei effektuert før i går kveld og i dag tidleg. Det har vore kommentert innad i styret og administrasjonen lenge før spørsmålet kom opp frå Jann-Oskar G for eit par veker sidan, det vart kommentert på nytt då, og det skulle vere gjort tilgjengeleg allereie ved utsending av styrereferat og årsmøtedokumenta forøvrig. NOF er ein open og demokratisk organisasjon, og automatisk og fri tilgang på grunnlagsdokument for saker som er til høyring og som skal leggast fram for vedtak skal, så langt det ikkje er saker som kjem inn under omsyn til personverk og unntak frå offentleg innsyn, vere ope tilgjengeleg.

Sentralstyret hadde i utgangspunktet lagt opp til adskilleg betre tid over for organisasjonen i høve til kontingenthøyringa, og hadde etter signal frå OU rekna med at deira rapport skulle ligge ferdig innan utgangen av september 2010. Den tidsplanen heldt ikkje, og derfor vart både høyringsfristen for kommentarar til OU sitt forslag og styret si oppsummering seinare sett under eit heilt anna tidspress i forhold til årsmøtet og årsmøtefristar enn det vi i utgangspunktet hadde gått ut frå. Men slik blei det, og vi må ta det som utgangspunkt. Vi trur likevel ikkje det er avgjerande for å finne fram til eit godt og tenleg vedtak.

Når det gjeld kommentaren til at OU gjekk av då innstillinga blei framlagt, refererer denne seg til det OU sjølv konstaterer på side 3 i sin rapport om vidare prosess. Her seier organisasjonsutvalget at dei med dette avsluttar sitt arbeid over for sentralstyret, som overtar den vidare prosessen og at prioritering og vidareføring av tiltak som ikkje krev vedtak på årsmøtet, blir sentralstyrets sitt ansvar. Styret har berre tatt dette til etterretning og konstaterer at så er tilfelle.

Kva er så eitt av dei mest essensielle elementa i ny kontingentstruktur? Det er det faktum at det inneber eitt medlemskap i NOF. Det er gjennomløpande og gjeld alle nivå i foreninga. Poenget er vidare at dette blir summert i ei innbetaling og at kontingenten, enten den omfattar tidsskrift eller ei, vert fordelt på foreninga sine tre nivå, lokallag, avdelingar og sentralt etter ein fordelingsnøkkel vedtatt av årsmøtet.

Når det gjeld kommentarane til NOFs fagavdeling og NOFs forhold til SABIMA, kan det vere gode grunnar til å få ein breiare debatt på dette, men ikkje blanda inn i årsmøtesakene 2011 og førebuingane til dei.

Alv Ottar Folkestad, styreleiar (17.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble "Forøvrig er det min mening..."

Jeg har nå hatt en første gjennomgang av høringssvarene og dannet meg et visst inntrykk. Det meste var meget interessant.

Jeg må beskjemmet innrømme at jeg burde husket at OU faktisk avsatte seg selv. Men var nå egentlig dét videre klokt?

Jeg er ellers meget fornøyd med styreleders redegjørelse omkring utsending av høringssvarene.

Særdeles interessant ut fra høringssvarene synes jeg det er at det ser ut som om oppfatningen av hva som var OUs oppgave og mandat, har vært tolket svært forskjellig. Det har igjen ført til ulike forventninger, og dermed en del sprik i høringssvarene.

Hvordan organisasjonsutvalget tolket sitt mandat, og dermed la opp sitt arbeid, går tydelig fram av innledningen i rapporten fra utvalget. I utvalget var vi aldri uenige om tolkingen av mandatet. Det er ikke dermed sagt at ikke diskusjonen til tider var behersket høylytt mens vi argumenterte for hver våre synspunkter. Engasjementet var stort.

Så har da også rapporten skapt et engasjementet ute i organisasjonen som er større enn det jeg opplever at det har vært på mange år. La oss gjøre hva vi kan for å holde liv i engasjementet!

Noen støtter rapporten uforbeholdent. Dette tror jeg gjelder de som har sett at det å skape en enhetlig organisasjon er en sammensatt problemstilling, akkurat slik vi påpeker i innledningen i rapporten.

Så har vi de som har vært opptatt av de tekniske momentene for å få til en kontingentstruktur. Noen er på kanten til kritisk til den helhetstenkingen og det visjonære som kommer fram i organisasjonsutvalgets rapport.

Så har vi de som av en eller annen grunn har fått det for seg at ”NOF sentralt” er ute etter pengene til fylkeslag og lokallag. Det er en tolking av rapporten som jeg stiller meg helt uforstående til. Sentralstyrets forslag kan heller ikke tolkes slik.

Hos enkelte ser det nesten ut til at rapporten har skapt ren angst.

Hos andre blir mangeårig frustrasjon endelig konkretisert og satt ord på.

Det var i all enkelthet noen tanker etter å ha lest gjennom høringssvarene.

Jeg mener at stikkordet for det vi må arbeide med er medlemsfokus. Vi må flytte fokus fra forskning til forvaltning og inkludere medlemmene. Det kan vi gjøre ved å sørge for at fagavdelinga er på hugget og gjør seg meget synlig og hyppig tilstedeværende blant medlemmene, at den gjennom medlemsmassen arbeider for å øke befolkningens kunnskap om fugler, og at den støtter oss når det vi savner er solid, faglig argumentasjon i fuglevernarbeidet. Det er jo det fuglefaglige på forskjellig nivå, sammen med faktisk fuglevernarbeid, som opptar oss, og som er selve kjernen i medlemskapet.

Med ei aktiv fagavdeling kan vi markere oss som den store nisjeorganisasjonen innen miljøvern. Vi er i alle fall den største innen SABIMA-systemet, blir det meg fortalt...

«For øvrig er det min mening at Karthago bør ødelegges», pleide Marcus Porcius Cato å avslutte alle sine taler i det romerske senatet med - uansett hva temaet var.

Vi burde kanskje også ødelagt vårt Karthago. Og tenkt helt nytt. Vi kunne sett for oss at NOF skulle startes på nytt og tatt det derfra. Uten de begrensningene som ligger i alle hensyn vi, etter min mening, i for stor grad har tatt til en innarbeidet kultur i organisasjonen.

Så kunne dét skapt det engasjementet som igjen skapte behovet for den samlende organisasjonen NOF – som en medlemsorganisasjon som jobber over hele landet.

Ta nå ikke innspillet i avsnittet ovenfor om starte NOF på nytt så alt for bokstavlig. Men ta det gjerne på alvor. Etter mitt syn gjenstår det nemlig ennå en del modning før organisasjonen er beredt til å gjøre omfattende endringer, og vi har ventet så lenge at vi tåler enda et års venting før vi tar de grepene som vi har hatt så sterk fokus på i det siste.

Når det er sagt, så skal jeg også innrømme at jeg synes Sentralstyrets forslag er interessant. Blir det vedtatt på årsmøtet, så bærer imidlertid noen av høringssvarene bud om at det blir en hel jobb å gjennomføre det. Det spørs om vi ikke burde tatt oss tid til å jobbe mer opp mot medlemsmassen før vi tok det opp på årsmøtet.

Og for all del. OU har lagt seg ned. Dette er dermed mine helt private og personlige meninger, og de er et resultat av at engasjementet i OU skapte tanker som nå har hatt tid til å modnes, og av at høringssvarene har bidratt til å dra i gang noen nye.

Jann-Oskar Granheim (17.03.2011)

Ny kommentarSvar på denne

Boble Gratulerer med ny kontingenstruktur!

Gratulerer til NOF med å ha vedtatt ny kontingentstruktur på sitt landsmøte lørdag! Sentralstyrets forslag ble vedtatt med noen små endringer. Helst skulle vi ha kommet lenger, så NOF hadde blitt enda tettere knyttet sammen gjennom tidsskriftene slik OU la opp til, men vedtaket er et langt skritt i riktig retning. Nå får NOF ett, helhetlig medlemsskapssystem, og på flere områder vil arbeidet bli lettere framover.

Christian Steel (03.04.2011)

Ny kommentarSvar på denne